Bilbrott

Det är 0,8 procent av hushållen som har bil som uppger att de utsatts för bilstöld under 2022. Under 2023 polisanmäldes 7 886 bilstölder. Under de senaste tio åren har de anmälda bilstölderna minskat med närmare 45 procent.

Andel som utsatts för bilbrott

Självrapporterad utsatthet för bilbrott¹. Andel (%) utsatta hushåll i hela landet. Källa: NTU

¹.) Resultaten för utsattheten 2006–2015 är omräknade eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod. Bilstöld avser hushåll som hade någon bil under respektive år.

Nationella trygghetsundersökningen visar att 0,8 procent av alla hushåll som hade någon bil (inklusive tjänstebil och leasingbil) rapporterar att de utsattes för bilstöld under 2022, vilket skulle motsvara cirka 33 000 hushåll om det räknas om till antal utsatta hushåll i landet. Det är ungefär på samma nivå som 2021 (0,9 %). Andelen minskade tydligt under perioden 2006–2014, men har efter en ökning 2015 varit relativt oförändrad. Trots den ökningen är andelen utsatta på senare år mycket mindre än när mätningarna inleddes.

Vad det gäller utsatthet för stöld ur eller från fordon utsattes 4,0 procent av hushållen i landet under 2022, vilket skulle motsvara cirka 191 000 hushåll om det räknas om till antal utsatta hushåll i landet. Det är nästan på samma nivå som 2021 (4,1 %). Andelen minskade kraftigt åren 2006–2012 och därefter har den nedåtgående trenden mattats av.

Bilstöld

Familjetyp

Hushåll som består av ensamstående med barn uppger i större utsträckning att de under 2022 utsattes för bilstöld (2,3 %) än ensamstående utan barn (0,7 %) sammanboende med (0,6 %) respektive utan barn (0,7 %).

Bostadstyp

Boende i flerfamiljshus utsattes i större utsträckning än boende i småhus (0,9 respektive 0,6 %).

Kommungrupp

Sett till olika kommungrupper är skillnaderna små. Bland hushåll i storstäder och storstadsnära kommuner utsattes 0,9 procent, bland hushåll i större städer och kommuner nära större stad är andelen 0,8 procent till och med, och andelen utsatta hushåll i mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner är 0,7 procent.

Socioekonomisk områdestyp

Hushåll i områden med socioekonomiska utmaningar och socioekonomiskt blandade områden utsattes för bilstöld i större utsträckning (1,1 respektive 1,0 %) än hushåll i områden med goda socioekonomiska förutsättningar (0,6 %).

Stöld ur eller från fordon

Familjetyp

När det gäller stöld ur eller från fordon var det under 2022 vanligare att utsättas bland hushåll som består av ensamstående med barn (5,5 %), följt av sammanboende med barn (4,9 %). Utsattheten är lägre bland ensamstående och sammanboende hushåll utan barn (3,6 respektive 3,8 %).

Bostadstyp

När det gäller bostadstyp var utsatthet för stöld ur eller från fordon vanligare bland boende i flerfamiljshus än bland boende i småhus (4,2 respektive 3,7 %).

Kommungrupp

Hushåll i storstäder och storstadsnära kommuner utsattes i större utsträckning (4,5 %) än hushåll i större städer och kommuner nära större stad (3,9 %), eller i mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner (3,2 %).

Socioekonomisk områdestyp

Andelen hushåll som utsattes för stöld ur eller från fordon är störst i områden med socioekonomiska utmaningar (4,7 %), följt av socioekonomiskt blandade områden (4,2 %) medan andelen är minst i områden med goda socioekonomiska förutsättningar (3,8 %).

Anmälda bilbrott

Antal anmälda stölder ur eller från motordrivet fordon totalt, samt särredovisat på stöld av bildelar (fast interiör/exteriör) samt stöld av andra (lösa) föremål. Dessutom redovisas biltillgrepp (stöld av bil). Källa: Anmälda brott

År 2023 anmäldes totalt 54 405 bilbrott, fördelat på bilstölder, eller biltillgrepp som brottstypen egentligen heter (7 886 brott), samt stölder ur och från motorfordon (50 396 brott). Jämfört med 2022 minskade de anmälda bilstölderna med 3 procent, medan stölderna ur och från motorfordon minskade med närmare 8 procent. Jämfört med 2014 har bägge brottstyperna minskat – bilstölderna med 45 procent och stölderna ur och från motorfordon med 11 procent.

Stöld av bildelar behandlas numera som en egen brottstyp – till skillnad från stöld av lösa föremål ur bilen, såsom mobiltelefoner, datorer etc. Med bildelar menas fast interiör och exteriör, exempelvis ratt, navigationssystem, katalysator, strålkastare osv. Sedan uppdelningen år 2018 har de anmälda stölderna av bildelar (inklusive stöld av lösa föremål vid samma tillfälle) ökat för att sedan minska under 2023, medan stölderna av enbart lösa föremål från bilen har minskat under hela perioden.

Uppklarade bilbrott

Personuppklaringsprocenten² för biltillgrepp och stöld ur eller från motordrivet fordon. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

Under 2023 handlades¹ 7 989 biltillgrepp. För 3 173 av de handlagda biltillgreppen bedrevs en utredning och 4 816 procent direktavskrevs.

Lagföringsprocenten², som redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott (exklusive förundersökningsbegränsade brott), uppgick till 13 procent 2023. Personuppklarings­procenten, de personuppklarade brotten relaterat till samtliga handlagda biltillgrepp, uppgick 2023 till 5 procent.

Under 2023 handlades¹ 46 516 brott som avsåg stöld ur och från motorfordon. Av dessa bedrevs en utredning för 5 042 brott, medan 41 474 procent direktavskrevs.

Lagföringsprocenten uppgick till 6 procent år 2023, medan personuppklaringsprocenten uppgick till 1 procent.

Misstänkta för bilstöld

Antal personer misstänkta för biltillgrepp (bilstölder), samtliga samt efter kön. Källa: Misstänkta personer

Antalet personer som misstänktes för biltillgrepp 2022 var totalt 1 484 personer. Det är en minskning med 12 procent jämfört med 2021. Antalet misstänkta för biltillgrepp har minskat med 26 procent sedan 2013. Av de som misstänktes för biltillgrepp 2022 var 87 procent män.

År 2022 misstänktes 1 042 personer för stöld ur eller från motordrivet fordon. Det är 32 procent färre jämfört med 2013. Av de som misstänktes för för stöld ur eller från motordrivet fordon 2022 var 89 % män.

Lagförda för bilbrott

Antal lagföringsbeslut med tillgrepp av fortskaffningsmedel som huvudbrott, inklusive grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel, samtliga samt efter kön. Källa: Personer lagförda för brott

En kontinuerlig nedgång över tid kan konstateras i antalet lagföringsbeslut gällande tillgrepp av fortskaffningsmedel. Antalet lagföringar med tillgrepp (inkl. grovt) av fortskaffningsmedel som huvudbrott uppgick till 128 beslut under 2020. De vanligaste påföljderna för tillgrepp av fortskaffningsmedel var fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom eller ungdomstjänst.

Stöld av motorfordon bland unga

Av de tillfrågade niondeklassarna i Skolundersökningen om brott 2021 uppger 1,3 procent av killarna och 0,2 procent av tjejerna att de deltagit i stöld av bil vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna, medan 2,3 procent av killarna och 1,1 procent av tjejerna uppger att de deltagit i stöld ur en bil. Just stöld av motorfordon anses i forskningen vara en av de brottstyper som tydligast indikerar en lång eller intensiv brottskarriär.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper