Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2012

En översyn av tryck- och yttrandefriheten Pdf, 20 kB. (SOU 2012:55)
2012-12-20
Diarienummer: D1.1-0373/2012
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Förlängd försöksverksamhet m Pdf, 19 kB.ed trafiknykterhetskontrollanter i hamnar Pdf, 19 kB.(Ds 2012:40)
2012-12-10
Diarienummer: D1.1-0385/2012
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Pdf, 525 kB.
Betänkandet Nya påf Pdf, 525 kB.öljder Pdf, 525 kB. (SOU 2012:34)
2012-11-30
Diarienummer: D1.1-0218/2012
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Pdf, 73 kB.
(SOU 2012:35)
2012-11-21
Diarienummer: 2012/0281
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Pdf, 95 kB.
Psykiatrin och lagen Pdf, 95 kB.— tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Pdf, 95 kB.(SOU 2012:17)
2012-11-14
Diarienummer: D1.1-2012/0182
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Pdf, 62 kB.
Nystar Pdf, 62 kB.tszoner Pdf, 62 kB.(SOU 2012:50)
2012-11-08
Diarienummer: D1.1-0282/2012
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott Pdf, 16 kB.
(SOU 2012:44)
2012-10-19
Diarienummer: D1.1-2012/0246
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete Pdf, 26 kB.
(SOU 2012:37)
2012-10-19
Diarienummer: D1.1-0364/2012
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Pdf, 33 kB.
En ny brottss Pdf, 33 kB.kadelag Pdf, 33 kB.(SOU 2012:26)
2012-10-15
Diarienummer: D1.1-2012/0204
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Pdf, 63 kB.
Kulturmiljö Pdf, 63 kB.arbete i en ny tid Pdf, 63 kB.(SOU 2012:37)
2012-10-05
Diarienummer: D1.1-2012/0237
Departement/myndighet: Kulturdepartementet


Pdf, 17 kB.
Europarådskonvention Pdf, 17 kB.en om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål: Tillträde till det andra tilläggsprotokollet Pdf, 17 kB.  (Ds 2012:22)
2012-09-04
Diarienummer: D1.1-2012/0238
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek Pdf, 17 kB.
(Ds 2012:21)
2012-09-04
Diarienummer: D1.1-2012/0216
Departement/myndighet:  Socialdepartementet


Gör det enklare! (SOU 2012:33) Pdf, 17 kB.

2012-09-04
Diarienummer: D1.1-2012/0216
Departement/myndighet:  Socialdepartementet


Mindre våld för pengarna (SOU 2012:23) och Skrivelse med anledning av riksdagens beslut om anmälningsplikt vid idrottsarrangemang Pdf, 62 kB.

2012-08-24
Diarienummer: D 1.1-0178/2012
Departement/myndighet:  Kulturdepartementet


Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet — integritet och effektivitet Pdf, 16 kB.
(SOU 2010:76)
2012-08-23
Diarienummer: D1.1-0214/2012
Departement/myndighet:  Näringsdepartementet


Inspektionen för vård och omsorg — en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst Pdf, 16 kB.
(Ds 2012:20)
2012-08-21
Diarienummer: D1.1-2012/0216
Departement/myndighet:  Socialdepartementet


En sammanhållen svensk polis Pdf, 60 kB.
(SOU 2012:13)
2012-07-06
Diarienummer: D1.1-0145/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Remissyttrande över promemorian En ny tidsbegränsad vapenamnesti Pdf, 10 kB.

2012-07-04
Diarienummer: D1.1-0239/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Pdf, 123 kB.
Penningtvätt — kriminalisering, fö Pdf, 123 kB.rverkande och dispositionsförbud Pdf, 123 kB.  (SOU 2012:12)
2012-06-28
Diarienummer: D1.1-0134/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Kroatiens anslutning till Europeiska unionen Pdf, 10 kB.
(Ds 2012:19)
2012-06-27
Diarienummer: D1.1-0224/2012
Departement/myndighet:  Utrikesdepartementet


Pdf, 28 kB.
Kvalitetssäkring av forskning och Pdf, 28 kB. utveckling vid statliga myndigheter Pdf, 28 kB. (SOU 2012:20)
2012-06-27
Diarienummer: 2012/0161
Departement/myndighet:  Utbildningsdepartementet


Statskontorets rapport Rätt till ersättning till rättsliga biträden Pdf, 15 kB.

2012-05-25
Diarienummer: D1.1-0139/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det arbetsmarknadspolitiska området Pdf, 15 kB.
(SOU 2012:4)
2012-05-25
Diarienummer: D1.1-0083/2012
Departement/myndighet:  Arbetsmarknadsdepartementet


Pdf, 44 kB.
Djurskyddsutredningens betänkan Pdf, 44 kB.de — Ny djurskyddslag Pdf, 44 kB.  (SOU 2011:75)
2012-05-25
Diarienummer: D1.1-0066/2012
Departement/myndighet:  Landsbygdsdepartementet


Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik Pdf, 15 kB.

2012-05-25
Diarienummer: D1.1-0153/2012
Departement/myndighet:  Finansdepartementet


Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Pdf, 67 kB.

2012-05-14
Diarienummer: D1.1-0118/2012
Departement/myndighet:  Finansdepartementet


Pdf, 40 kB.
Rovdjursutredningens slutbetänka Pdf, 40 kB.nde Mål för rovdjurspolitiken Pdf, 40 kB. (SOU 2012:22)
2012-05-08
Diarienummer: D1.1-0135/2012
Departement/myndighet:  Miljödepartementet


Pdf, 15 kB.
Fridskränkningsbrotten och egenmä Pdf, 15 kB.ktighet med barn Pdf, 15 kB. (SOU 2011:85)
2012-04-27
Diarienummer: D1.1-0032/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Pdf, 162 kB.
Åtgärder mot fusk och felaktigheter m Pdf, 162 kB.ed assistansersättning Pdf, 162 kB.  (SOU 2012:6)
2012-04-18
Diarienummer: D 1.1-0074/2012
Departement/myndighet:  Socialdepartementet


Kommissionens förslag till dataskyddsdirektiv för de brottsbekämpande myndigheterna KOM (2012) Pdf, 30 kB.

2012-03-28
Diarienummer: D 1.1-0075/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Pdf, 13 kB.
En ny kameraöverv Pdf, 13 kB.akning Pdf, 13 kB.  (SOU 2009:87)
2012-03-27
Diarienummer: D 1.1-0096/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Sekretess för uppgifter i utländska databaser Pdf, 12 kB.

2012-03-27
Diarienummer: D 1.1-0108/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Remissyttrande över promemorian Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism Pdf, 18 kB.

2012-03-13
Diarienummer: D 1.1-0465/2011
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Skolverkets förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 26 kB.
2012-02-09
Diarienummer: D 1.2-0027/2012
Departement/myndighet:  Skolverket


Kommissionens förslag till förordning om en europeisk havs- och fiskerifonden KOM (2011) 408 slutlig Pdf, 31 kB.
2012-02-07
Diarienummer:D 1.1-0468/2011
Departement/myndighet:  Landsbygdsdepartementet