Jobba hos oss

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en kunskapsintensiv organisation med ett viktigt uppdrag. Hos oss får du känna att du gör skillnad, i ett stimulerande arbete i en engagerande miljö.

Brå som arbetsplats

Våra lokaler ligger mitt i centrala Stockholm på Tegnergatan. Här arbetar cirka 160 medarbetare med olika kompetenser – allt från kriminologer och samhällsvetare till statistiker och systemutvecklare. Brås inriktning är att:

 • vara en attraktiv arbetsplats där alla gemensamt bidrar till kunskap och utveckling i rättsväsendet
 • vara en ledande aktör för kunskap och utveckling inom det kriminalpolitiska området
 • verksamhet, produktion och utvecklingsstöd kännetecknas av hög effektivitet och kvalitet

Brå har fyra grundvärden som skapar förutsättningar för Brå att vara en myndighet där alla verksamhetsgrenar och medarbetare bidrar till myndighetens mål. Dessa grundvärden är engagemang, integritet, relevans och utveckling.

Distansarbete

Det finns möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till två dagar i veckan förutsatt att verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger det.

Flexibel arbetstid

Hos oss finns möjlighet till flexibel arbetstid med stöd av vårt lokala flextidsavtal. För heltidsanställda är arbetstiden 40 timmar i veckan, vi har kortare arbetstider inför vissa storhelger och är helt ledig på klämdagarna skärtorsdag och dag efter Kristi himmelfärdsdag.

Friskvård

Vi satsar på friskvård genom friskvårdssubvention upp till 3 000 kr per år, en friskvårdstimme i veckan på arbetstid, subventionerad massage på arbetsplatsen och en nära kontakt med företagshälsovården. Här finns även fruktkorgar på alla enheter och medarbetardriven friskvårdsgrupp samt kulturförening.

Försäkringar

Som anställd omfattas du av flera försäkringar, bl.a. arbetsskadeförsäkring (vid arbetssjukdom, olycksfall i arbetet eller färdolycksfall), tjänstegrupplivsförsäkring (ekonomisk skydd för din familj om du avlider) och tjänstereseförsäkring för inrikes och utrikes tjänsteresor.

Föräldraledigt

När du är hemma med ditt barn och tar ut föräldrapenning över garantinivå ger vi dig en kompletterande ersättning, föräldrapenningtillägg, från Brå. Som förälder har du även möjlighet att arbeta deltid till dess att ditt barn fyller 12 år.

Kompetensutveckling

Vi eftersträvar kontinuerlig utveckling där kompetensutvecklingen ska stödja både ditt behov och verksamhetens behov av utveckling. Vid det årliga medarbetarsamtalet upprättas en individuell utvecklingsplan som följs upp under året.

Läkarvård och sjukhus

Vi subventionerar utgifter som du har för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och receptlagda läkemedel. Om du blir sjuk längre än 14 dagar och får sjukpenning från Försäkringskassan ger Brå dig ett kompletterande sjukpenningstillägg.

Pension

Som anställd får du en tjänstepension som består av olika delar. En del av tjänstepensionen är valbar och den delen kan du själv välja hur den ska förvaltas. Tjänstepensionen kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till.

Semester

Du har rätt till betald semester redan det första året som du är anställd. För att få alla semesterdagar betalda måste du vara anställd hela året, din ålder avgör hur många semesterdagar du har rätt till:

 • t.o.m. det år du fyller 29 år – 28 dagars semester
 • fr.o.m. det år du fyller 30 år – 31 dagars semester
 • fr.o.m. det år du fyller 40 år – 35 dagars semester

Statlig värdegrund

Att jobba statligt innebär att du i ditt arbete delar våra statliga grundläggande värderingar. Läs mer om god förvaltningskultur och den statliga värdegrunden på Statskontorets sida: www.forvaltningskultur.se

 • Du söker lediga anställningar via vårt rekryteringssystem på vår webbsida
 • Vi tar emot din ansökan och du får direkt en bekräftelse att din ansökan är mottagen
 • Vi läser alla ansökningar som vi får in och gör sedan ett urval och kontaktar de som vi vill träffa för en personlig intervju
 • Vi tillsätter befattningen och meddelar alla sökande när anställningen är tillsatt
 • Om du som sökande vill överklaga vårt beslut om anställning ska det göras inom tre veckor

Ansökan

Alla våra utannonserade lediga anställningar söker du via vårt rekryteringssystem. Vi vill att du bifogar CV/meritförteckning och ett personligt brev. Ansökan kan göras fram till midnatt på ansökningsdagen, efter detta försvinner länken och möjligheten att söka jobbet på vår webbsida.

När vi mottagit din ansökan får du ett e-postmeddelande att din ansökan är mottagen.

Som statlig myndighet omfattas Brå av offentlighetsprincipen vilket innebär att kopior på ansökningshandlingar kan komma att lämnas ut om någon begär det. Tänk därför på att endast lämna uppgifter som är relevanta och efterfrågas i annonsen.

Urval och intervjuer

När ansökningstiden är slut läser vi alla ansökningar som kommit in. Därefter gör vi ett urval utifrån utbildning, erfarenhet och andra formella och personliga krav och väljer ut de personer som vi vill träffa för en personlig intervju.

Om du tillhör de som bäst uppfyller de krav som vi har satt upp för den specifika befattningen kallas du till en intervju där du får träffa den rekryterande chefen och andra personer som ingår i rekryteringsteamet. I vissa rekryteringar använder vi oss av tester, och då framförallt färdighetstester.

Anställningsbeslut och överklagan

När en befattning är tillsatt får du ett e-postmeddelande som informerar dig om detta. Om du varit på en intervju hos oss kontaktar vi dig personligen.

När rekryteringsprocessen är avslutad fattar myndigheten ett beslut om anställning som anslås på Brås anslagstavla på Tegnérgatan 23 i Stockholm.

Beslut om anställning är ett överklagningsbart beslut. Om du vill överklaga ska ditt överklagande vara myndigheten tillhanda inom tre veckor, i överklagandet ska det framgå diarienummer, vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Du skickar ditt överklagande till Brå, Box 1386,111 93 Stockholm. Brå skickar sedan överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.

Våra lokaler ligger mitt i centrala Stockholm.

Vårt uppdrag

Brottsförebyggande rådet (Brå) har till uppgift att främja brotts­förebyggande arbete genom utveckling, utvärdering, tillämpad forskning och infor­mation inom det kriminal­politiska området. Myndigheten ansvarar också för Sveriges officiella krimi­nalstatistik. Inom ramen för rege­ringens jämställdhetspolitik har Brå i uppdrag att integrera ett jäm­ställdhetsperspektiv i kun­skapsproduktionen