2015

Under 2015 har 10 ansökningar sammanlagt beviljats 2 338 750 kronor för utvärderingar och uppföljningar.

Följande ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd för utvärdering och uppföljningar:

Huddinge kommun har beviljats 127 750 kronor för ”Utvärdering av ungdomars delaktighet vid gestaltning av gångtunnel”

I ett område i Huddinge har två gångtunnlar pekats ut som otrygga och även utsatts för klotter och vandalism. Inför renoveringen av dessa tunnlar engagerades ungdomar från den lokala fotbollsklubben att tillsammans med landskapsarkitekter och ljusdesigners arbeta fram en ny gestaltning av tunneln. Beslutet gäller en effektutvärdering som ska ge svar på om ungdomars delaktighet i det offentliga rummet kan minska brottsfrekvensen och öka tryggheten på platsen.

Huddinge kommun har beviljats 250 000 kronor för en utvärdering av projekt ”Tillsammans i Vårby”.

Projektet ”Tillsammans för (orten)” som genomförts i Vårby i Huddinge kommun har pågått i tre år och erfarenheterna behöver samlas in. Det finns data, t.ex. trygghetsmätningar, som påvisar att just Vårby är ett utsatt och problematiskt område med synlig skadegörelse, gängbildningar, hög arbetslöshet och stor in- och utflyttning. Projektet handlar om att kommun och fastighetsbolag ger sommarjobb till minst 60 ungdomar samt några arbetsledare som samtliga bor i området och kan behöva ett slags extra stöd och hjälp. Genom att delta i en organiserad verksamhet blir ungdomarna tidsmässigt upptagna. Vidare förväntas projektet stärka deltagarnas möjlighet till delaktighet i samhället och att de tar tydligare ansvar för sina egna liv. Utöver detta finns det ett övergripande mål att Vårby åter ska bli ett tryggare och trevligare område att vistas och bo i.

Fastighetsägarna BID har beviljats 250 000 kronor för ”Effektutvärdering BID- Sofielund”.

Utvärderingen av arbetet med BID Sofielund ska genomföras av Kriminologiska institutionen på Malmö högskola. Syftet är att se om de insatser som gjorts under 2015-2016 gett någon effekt på tryggheten och brottsligheten i området. Man kommer inte att gå in på de olika aktiviteterna utan genomföra en jämförande effektutvärdering på hela konceptet. En likartad stadsdel, där BID inte genomförts ska utses i jämförande syfte. Flera tidigare utvärderingar av området, genomförda av både Malmö stad och fastighetsägarna, ska tillsammans med statistik från polisens brottsregiester och en inplanerad intervjuundersökning med boende ligger till grund för analysen.

Staffanstorps kommun har beviljats 250 000 kronor för en utvärdering av ”Staffanstorpsmodellen - utveckla polisiära arbetsmetoder mot bostadsinbrott”.

Staffanstorpsmodellen har initierats utifrån Polismyndighetens nationella sakkunniguppdrag att utveckla polisiära arbetsmetoder mot bostadsinbrott. Pilotprojektet kombinerar DNA-märkning med operativa strategier och kommunikativa insatser för att minska både antalet potentiella brottstillfällen och potentiella lagöverträdares brottsbenägenhet. Syftet är att skapa en konsekvent arbetsmetodik där konceptet ska kunna implementeras i kommuner i hela landet. Målsättningen är att uppdraget ska leda till färre bostadsinbrott och en högre polisiär uppklarningsprocent.

Länsstyrelsen i Norrbotten har beviljats 250 000 för en ”Strukturerad kartläggning utifrån de små kommunernas förutsättningar för att långsiktigt stärka det brottsförebyggande arbetet”.

Strukturerad samverkan mellan polis och kommun och arbetet med medborgardialoger och medborgarlöften förutsätter att det finns en tydligt beskriven lägesbild. För mindre kommuner är det många gånger en utmaning att kartlägga brottslighet och otrygghet eftersom det ofta rör så få fall. De stöd som finns för kartläggningar utgår vanligtvis från storstäders problematik och förutsättningar. Länsstyrelsen i Norrbotten kommer därför tillsammans med Kommunförbundet Norrbotten att följa upp genomförda kartläggningar i mindre kommuner för att ta fram ett kartläggningsstöd. Förhoppningen är att ta fram en processmodell som utgår från mindre kommuners förutsättningar och behov. Ett gemensamt arbetssätt med kartläggningar gör det möjligt för kommuner att jämföra resultat och kan vara till stöd både för det brottsförebyggande arbete och för förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och illegal tobak.

Falköpings kommun har beviljats 245 000 kronor för en utvärdering av projekt ”Backdraft”.

I projektet Backdraft, där Falköpings kommun samarbetar med Räddningstjänsten, utbildas ungdomar att delta i en lokal ungdomsbrandkår. Syftet med denna är att ge ungdomar stöd ti sitt växande till trygga och självständiga individer samt att förebygga kriminalitet och missbruk av alkohol och narkotika. Beslutet gäller ekonomiskt stöd till en processutvärdering där man vill identifiera modellens framgångsfaktorer och svårigheter, vilka organisatoriska förutsättningar som krävs för att arbeta mot målet samt vilka faktorer som är nödvändiga för att andra kommuner ska kunna använda metoden på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Örebro kommun har beviljats 250 000 kronor för en utvärdering av arbetsmetoden ”Effektiv Samordning för Trygghet”.

Utvärdering av arbetsmetoden EST för att se om den har ett samband med minskad otrygghet och social oro. Metoden har använts sedan 2014 och har uppdaterats och förbättrats under tid. Modellen har utvecklats av Örebro kommun, LPO Örebro och Örebro bostäder för att på ett effektivt sätt samordna och strukturera upp arbetet mot otrygghet. EST är inriktat mot situationellt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Målet är att minska människors känsla av otrygghet och social oro genom tidiga insatser mär problem uppstår.

Detta görs genom tre steg: 1. Informationsinsamling/samlad lägesbild, 2. Insatser, 3. Uppföljning.

I dag arbetar man enligt modellen och kommer fortsätta göra det 2016-2017. Arbetet pågår i hela kommunen även om utvärderingen kommer att fokuseras till ett bostadsområde. En manual över metoden arbetas fram under året och kommer vara klar i januari 2016. Manualen är skriven på ett sådant sätt att den kommer kunna användas av andra kommuner.

Stöldskyddsföreningen har beviljats 250 000 kronor för utvärdering av ”Effekter av grannsamverkan i olika bostadstyper i Sverige inklusive framgångsfaktorer”.

En utvärdering av Grannsamverkans effekter i olika typer av boendeområden i Sverige, fördelat på storstad/tätort/landsbygd samt olika boendeformer, som ett komplement och uppföljning av den metastudie som Brå låtit genomföra 2008.

Dessutom avser man att i möjligaste mån kartlägga kritiska framgångsfaktorer för att a) uppnå brottsförebyggande effekter och b) att få grannsamverkan att fortleva över tid. Metoden man tänker använda sig av är en primärdatainsamling, jämförelsestudier och en sekundärdatasammanställning.

Det man förväntar sig kunna se i resultatet är om Grannsamverkan i Svenska förhållanden minskar risken för inbrott med 16-26 procent vilket är de siffror vi lutar oss mot idag. Man kommer använda sig av de lokala aktörerna/poliserna och kommun i varje område där Grannsamverkan ska göras eller görs.

Polismyndigheten, polisregion Stockholm har beviljats 250 000 kronor för utvärdering av projekt ”Huskurage”.

Omfattningen av våld i nära relation är svårbedömd och forskning visar återkommande att endast en mindre del kommer till rättsväsendets kännedom. I Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökningar framkommer att utsattheten för dessa brott är vanligare bland ensamstående föräldrar som samtidigt exempelvis har lägre utbildning, sämre ekonomiska förutsättningar och bor i flerfamiljshus. Inom projektet avser man att skapa en policy för det förebyggande arbetet i flerfamiljshus. Det huvudsakliga syftet är att initialt upptäcka problematiken och därefter utveckla rutiner för att kunna vidta stödjande åtgärder för de brottsutsatta. I förlängningen av detta förväntas anmälningsbenägenheten att påverkas positivt, varvid ett förväntat mål är just fler anmälda brott i de tre deltagande kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö under de två som projektet ska pågå.

Somaliska Riksförbundet har beviljats 216 000 kronor för en utvärdering av projekt ”Navigator”.

Somaliska Riksförbundet i Sverige (SRFS) har beviljats finansiering från Allmänna Arvsfonden (AA) för projektet Navigator. Projektet syftar till att förebygga religiöst inspirerad våldsbejakande extremism samt sprida kunskap för att avvärja eventuell rekrytering till terrorverksamheter. Dessutom vill SRFS bryta den tystnadskultur som finns runt problemet genom att anordna seminarier för ungdomar och föräldrar, besöka skolor och samarbeta med andra somaliska föreningar. Beslutet avser en utvärdering av hur väl de uppsatta målen har nåtts och hur effektivt aktiviteterna har genomförts. I utvärderingen ingår också en granskning av om rutiner och genomförande fungerar bra eller behöver förändras för att uppnå de uppsatta målen.Tidigare stöd