RAPPORT

Möjliggörare på arbetsplatser är eftertraktade för kriminella nätverk

Personer som utnyttjar sin anställning för att hjälpa kriminella nätverk är relativt ovanliga på de flesta arbetsplatser. Men de är mycket eftertraktade för nätverken, och deras agerande kan få allvarliga konsekvenser för både verksamheten och samhället i stort. De nätverkskriminella utnyttjar släkt och vänner, men även personer som inte själva är medvetna om sin roll som möjliggörare.

Otillåten påverkan

Här hittar du ett urval rapporter och kortanalyser med anknytning till otillåten påverkan mot myndigheter och företag.

HANDBOK

Att förebygga och hantera påverkansförsök

Många tjänstemän har någon gång upplevt att någon försökt få dem att fatta felaktiga beslut eller avstå från att ingripa eller genomföra kontroller. Denna handbok presenterar åtgärder för hur organisationer kan förebygga påverkan, hantera de påverkansförsök som ändå inträffar och rusta tjänstemännen för att stå emot dessa.

Idrott

Det förekommer att personer inom idrotten utsätts för trakasserier, hot, våld och korruptionsförsök. I denna rapport beskrivs i vilka situationer det sker, vilka det är som står bakom händelserna och hur detta kan förebyggas och motverkas. I undersökningen ingår idrotterna fotboll, ishockey, basket och bandy. Det handlar främst om funktioner inom herridrott på elitnivå. Rapporten baseras på 106 intervjuer, deltagande observationer samt en genomgång av akter från Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket.

Myndigheter

Många myndighetspersoner fattar i sitt arbete beslut som är av stor betydelse för allmänheten, och som ibland är direkt livsavgörande för enskilda medborgare. Det gör att en del personer försöker påverka tjänstemännen att fatta felaktiga beslut eller att avstå från att ingripa eller genomföra kontroller. Dessa påverkansförsök sker i form av trakasserier, hot, våld, skadegörelse eller otillbörliga erbjudanden.

I denna rapport beskrivs hur påverkansförsök går till, vilka de vanligaste påverkarna är och vilka konsekvenserna blir. Rapporten bygger på drygt 45 500 enkätsvar och 140 intervjuer om utsatthet för otillåten påverkan.

Åklagare och domare

Rapportomslag Otillåten påverkan mot åklagare och domare

Åklagare är den yrkesgrupp inom rättsväsendet som i störst utsträckning utsätts för otillåten påverkan, vilket kan förklaras av att de exponeras som individer. Domare, som kommer in sent i rättskedjan, utsätts i mindre utsträckning än många andra myndighetspersoner. Även enstaka fall av våld, skadegörelse och otillbörliga erbjudanden förekommer.

Otillåten påverkan mot åklagare och domare sker främst i form av trakasserier och hot. Det rör sig inte om vilka hot som helst, utan syftet är att påverka deras myndighetsutövning. I rapporten Otillåten påverkan mot åklagare och domare (2009) presenteras resultaten från en webbenkät om otillåten påverkan riktad till samtliga åklagare och domare i tingsrätt och länsrätt.

Företag

Rapporten riktar ljuset mot ett delvis dolt fenomen där företagare:

  • utsätts för hotfull skuldindrivning
  • erbjuds "beskydd" av kriminella
  • utpressar andra företagare
  • drabbas av skadegörelse och trakasserier
  • "bötfälls" av kriminella.

Undersökningen baseras på intervjuer med drabbade företagare, gärningspersoner inom kriminella miljöer, myndighetspersoner och säkerhetsansvariga. Till detta kommer en genomgång av förundersökningar om utpressning mot företagare. Rapporten avslutas med förslag till åtgärder för företagare, företagarorganisationer och myndigheter.

Statistik

29 procent av de förtroendevalda i riksdag, kommuner och regioner uppger att de blivit utsatta för trakasserier, hot eller våld under 2022.
Källa: Politikernas Trygghetsundersökning (PTU)

Otillåten påverkan mot myndigheter och organisationer

Snacka om brott: avsnitt 8

Otillåten påverkan mot myndigheter och organisationer

Podd: Otillåten påverkan mot myndigheter och organisationer

Det här avsnittet av Brås podd Snacka om brott handlar om otillåten påverkan mot myndigheter och organisationer. Trakasserier, hot, våld och korruptionsförsök är exempel på otillåten påverkan som många myndighetsanställda utsätts för i sitt arbete. Vad kan chefer, HR, säkerhetsfunktioner och medarbetare göra för att förebygga och hantera påverkansförsök?

Medverkande: Johanna Skinnari, projektledare, Brå samt Ulf Rumar, säkerhetsexpert, Kriminalvården.
Programledare: Johannes Rosenberg
Publicerad: 24 april, 2017

Relevanta publikationer: Att förebygga och hantera påverkansförsök; Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

Myndigheter

Migrationsverket är en av de myndigheter vars anställda anger att de utsätts för försök till otillåten påverkan. Påverkansförsöken sker främst i form av trakasserier och hot, men även av våld, skadegörelse och otillbörliga erbjudanden. Det är myndighetens klienter som står för den största delen av påverkansförsöken, och i många fall bedömer de anställda att försöken beror på desperation eller psykisk ohälsa.

Denna rapport bygger på en fördjupad studie av materialet till rapporten Otillåten påverkan mot myndighetspersoner (Brå 2016:13)