Otillåten påverkan mot Migrationsverket

Migrationsverket är en av de myndigheter vars anställda anger att de utsätts för försök till otillåten påverkan.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Påverkansförsöken sker främst i form av trakasserier och hot, men även av våld, skadegörelse och otillbörliga erbjudanden. Det är myndighetens klienter som står för den största delen av påverkansförsöken, och i många fall bedömer de anställda att försöken beror på desperation eller psykisk ohälsa.

Denna rapport bygger på en fördjupad studie av materialet till rapporten Otillåten påverkan mot myndighetspersoner (Brå 2016:13), som kartlägger situationen vid fler myndigheter. Utifrån bland annat enkätsvar och intervjuer beskrivs hur påverkansförsöken går till, vilka de vanligaste påverkarna är och vilka konsekvenserna blir. Mot bakgrund av resultaten presenteras förslag på lämpliga strategier och metoder för att fördjupa och effektivisera det förebyggande arbetet.

Rapporten riktar sig i första hand till tjänstemän på Migrationsverket. Vår förhoppning är dock att den kommer att bidra med viktig kunskap om hot mot demokratin och att resultatet är användbart för väsentligt fler myndigheter.

Fakta om publikationen


ISSN 1100-6676
ISBN 978-91-87335-71-6
URN:NBN:SE:BRA-666

Rapport: 2016:14

Författare: Erik Nilsson, Nicole Thorell och Johanna Skinnari
© Brottsförebyggande rådet 2016

Kundkorg

Summa: