Träffa dina kursledare

Brå erbjuder tre utbildningar som vänder sig till dig som är yrkesverksam med ett brottsförebyggande uppdrag. Kursledarna Anders Green och Fredrik Granhag berättar mer om utbildningarna.

Anders Green, utbildningsansvarig

Utbildningsansvarige Anders Green. Foto: Brå

Anders, du har sedan flera år ansvarat för Brås utbildningsverksamhet. Hur har utvecklingen sett ut?

Webbaserad utbildning var en del av den satsning på brottsförebyggande arbete som påbörjades 2016. Inledningsvis skapade vi en basutbildning, men ganska snart märktes ett intresse för en påbyggnadsutbildning som vi började genomföra 2019. Och sedan hösten 2022 finns även en kortare introduktionsutbildning, vars syfte är att lite snabbare tillgodose ett förväntat utbildningsbehov.

Hur har arbetet med utbildningarna gått?

Överlag mycket bra! Från början lade vi tid på att undersöka såväl möjliga deltagares kunskapsbehov som förutsättningar för att studera. Och vi hör ofta att deltagarna uttrycker att de har stor nytta av utbildningarna.

Fredrik Granhag, Brå

Fredrik Granhag, utredare och kursledare på Brå. Foto: Brå

Fredrik, du är kursledare i Brås utbildningar. Berätta lite om vad man kan förvänta sig som deltagare.

Genom Brås utbildningar så får deltagaren successivt bygga upp sin kunskap inom brottsförebyggande arbete. I introduktionskursen har vi fokus på de grundläggande byggstenarna, som begreppen kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och samverkan. Introduktionskursen har också extra fokus på den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, vilket är relevant även om du inte jobbar i en kommun. I baskursen fördjupas begreppen från introduktionskursen och kompletteras med nya, som orsaksanalys. I påbyggnadskursen får deltagaren lära sig mer om kriminologiska teorier och uppföljning och utvärdering.

Har du något medskick till en blivande deltagare som överväger att skicka in en anmälan?

Det är bra att du som blivande deltagare känner till att Brås utbildningar helt och hållet sker via en digital plattform. I plattformen hittar du de resurser som du behöver, så som filmer, poddar och texter. Det förekommer obligatoriska moment i varje kurs, men du har stor frihet i när du gör dem – bara du gör dem innan utsatt deadline. Vi har valt detta flexibla arbetssätt då vi vet att de allra flesta deltar i utbildningen parallellt med sitt arbete. För introduktionsutbildningen, som pågår i två veckor, behöver du avsätta mellan 4–5 timmar i veckan. För bas- och påbyggnadskurserna, som pågår i sex veckor, behöver du räkna med att avsätta mellan 5–6 timmar per vecka.