ECPA 2011: Sport, vetenskap & konst

Vinnarna av ECPA 2011 tar emot priset. Foto: Dan Pettersson

Vinnarna av ECPA 2011 tar emot priset. Foto: Dan Pettersson

Här kan du läsa om 2011 års vinnare i ECPA-finalen samt den svenska deltävlingen. Temat för tävlingen detta år var Sport, vetenskap och konst bland barn och unga.

ECPA 2011 gick till Fairplayer, ett skolprogram som syftar till att minska våld och mobbning bland elever i Tyskland. Programmet började utvecklas 2004 av psykologer knutna till Freie Universität Berlin och har idag implementerats i flera skolor i Berlin och Bremen. Utmärkande för programmet är att det består av två delar - en skoldel (fairplayer manual) och en idrottsdel (fairplayer sport). Grundidén för de båda delarna är densamma och genom att erbjuda flera delar av programmet kan man till skillnad från "vanliga" anti-mobbningsprogram nå ungdomar även på deras fritid och när de sportar. Målgruppen för programmet är framför allt pojkar och flickor mellan 11 och 15 år. Sportdelen av programmet vänder sig främst till klubbar som erbjuder lagsporter för ungdomar, exempelvis fotbollsklubbar. I lagsporter uppstår i likhet med skolan tävlan, konflikter och konfrontationer och genom att arbeta med gruppklimatet går det att minska mobbning och våld. Tränarprofiler i bland andra den tyska storklubben Werder Bremen, har engagerats sig i implementeringen av Fairplayer-programmet.

Gruppnormer viktiga för att minska mobbning

Programmet tar omkring fyra månader att implementera. Lärare får utbildning av speciella företrädare för programmet. Arbetet bygger på övningar där elever och vuxna involveras och där deltagarna har möjligheten att följa gruppens utveckling enligt en trappstegsmodell. Programmet är utvärderat genom så kallade randomiserade kontrollstudier (RKC-studies). Det innebär att elever har slumpats i två grupper — en insatsgrupp som blev föremål för fairplayerprogrammet och en kontrollgrupp som inte fick ta del programmet. Vid jämförelser mellan grupperna visade det sig att våld, anti-socialt beteende och mobbning minskat tydligt bland de elever som tog del av programmet jämfört med de elever som inte blev föremål för insatser.

Svenska vinnaren

Tyresö kommuns projekt Ung Tunnel vann den svenska uttagningen i
ECPA 2011. Projektet har engagerat ungdomar i att minska skadegörelse och klotter.

Ung Tunnel har engagerat ungdomar i att gemensamt utsmycka en gångtunnel i området Granängsringen i Tyresö. Liksom många kommuner har även Tyresö problem med klotter och skadegörelse. Under 2010 gjorde därför kommunen en extra satsning på ett konstprojekt i brottsförebyggande syfte. Sammanlagt 120 ungdomar, de flesta mellan 12 — 16 år och många med invandrarbakgrund, hjälptes åt att smycka en gångtunnel med färg och mosaik. Fritidsgårdarna engagerades; Boverket och ett försäkringsbolag gick in med extra resurser.

Projektet är inte effektutvärderat men har följts upp med detaljerad polisstatistik över utvecklingen av klotter och skadegörelse på olika platser i Tyresö kommun. Tittar man mer specifikt på vilka ställen, så kallade hot spots, i Tyresö kommun som är mest drabbade av klotter och skadegörelse så utmärker sig fyra skolor och närmiljön kring dessa skolor. Gångtunneln som renoverats av ungdomarna ligger i anslutning till en av de fyra skolorna, och borde därmed ha varit mer utsatt för klotter och skadegörelse, men har förblivit orörd. 

Det kan jämföras med hur antalet klotteranmälningar (ej mot kollektivtrafik) har utvecklats de senaste åren i Tyresö kommun. Under 2010 anmäldes 916 klotterbrott, en ökning med 189 procent jämfört med året innan. Denna bild bekräftas av närpolisen i Tyresö som upplever att klotter har börjat få fäste i kommunen de senaste åren.

Satsning som lönar sig

En överslagsräkning visar, enligt projektföreträdarna, att projektet sannolikt varit kostnadseffektivt. Tyresö kommun lägger årligen ned stora summor på att sanera klotter. I kommunens strategi för att minska skadegörelse och klotter ingår även kostnader för privata vaktbolag. På skolorna och i kringområdet där tunneln ligger lade kommunen ned omkring 450 000 kronor under 2010 för att åtgärda klotter och skadegörelse. Totalkostnaden för hela projektet Ung Tunnel som blev 204 920 kronor (år 2010). Tyresö kommun är i färd med att involvera fler ungdomar i renovering av nya tunnlar 2011-2012. 

Juryns motivering

Ung Tunnel har lyckats förebygga skadegörelse genom att engagera barn och ungdomar i utsmyckningen av sitt eget lokalområde. Projektet bygger på dialog och delaktighet — från kommunens tekniska kontor hela vägen till de unga i grannskapet. Man har aktiverat både flickor och pojkar i ett utsatt bostadsområde och givit dem chansen att ta ansvar för och delta i den fysiska utformningen av en plats genom att måla en gångtunnel, plantera träd med mera. Det har lett till att platsen är fri från skadegörelse i ett område där trenden går åt motsatt håll.

Sidan senast uppdaterad: