RAPPORT

Narkotikamarknaden har förändrats och genomgått en professionalisering, bland annat genom nya strukturer för smuggling, monopol på vissa försäljningsplatser och en ökad tillgänglighet för köpare. I Brås rapport Narkotikamarkander (2021:10) redovisas en studie av narkotikamarknader i Sverige. Rapporten ger en bred nulägesbild av narkotikabrottslighetens aktörer och organisationsformer – från smuggling till distribution och gatuförsäljning samt internetförsäljning och köpare på olika marknader.

Organiserad brottslighet

Här hittar du ett urval rapporter och kortanalyser med anknytning till de nätverk, grupperingar och fenomen som kallas organiserad brottslighet.

RAPPORT

Anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt sedan den nya lagen infördes i juli 2014. Majoriteten av ökningen kan kopplas till bedrägerier och då särskilt annonsbedrägerier. Däremot fångar den nya lagen inte upp storskalig ekonomisk och organiserad brottslighet i någon större utsträckning, vilket var en av intentionerna med lagstiftningen. Det visar rapporten Penningstvättsbrott (2019:17).

Rapport

Kriminella nätverk och grupperingar

I denna rapport presenteras ett teoretiskt ramverk – en begreppsapparat – över de olika former av nätverk, grupperingar och fenomen som brukar ingå under det stora ”paraply” som kallas organiserad brottslighet.

Rapport

För organiserad brottslighet har företag blivit ett viktigt brottsverktyg, något av det moderna komplexa samhällets kofot. Jämfört med tidigare har organiserad brottslighet genom infiltration uppnått en högre grad av flexibilitet. Gärningspersonerna agerar på två spelplaner, både i den kriminella ekonomin och i samhällets legala sfär med företag. Det är denna rörlighet och förmåga till anpassning som gör infiltration till ett problem.

Antologi

Den grundläggande strategin för de tillgångsinriktade brottsbekämpningen är att ta bort möjligheten att berika sig på brott. Den här antologin fungerar som en handbok på området där flera centrala aktörer bidrar till att sprida kunskap om hur man arbetar med dessa frågor.

Statistik

Den organiserade brottsligheten agerar på en marknad, därför är den ofta inriktad på häleri och smuggling av olika eftertraktade varor, exempelvis alkohol, cigaretter och narkotika. Den organiserade brottsligheten utgör en kriminell affärsverksamhet, brotten begås systematiskt och för vinnings skull. Källa: Handlagda brott

Rapport

Myndighetspersoner (insider) som börjar samarbeta med kriminella med koppling till organiserad eller ekonomisk brottslighet (påverkare) kan förorsaka mycket stor skada för en myndighet.

Rapporten innehåller förslag till åtgärder för att myndigheter bättre ska kunna skydda sig mot insider.

Kartläggning

I alla storstadsområden, och även i andra delar av landet, finns kriminella grupperingar som sysslar med grov brottslighet. Brå har kartlagt vilket stöd som finns för den som vill hoppa av från en sådan gruppering.