RAPPORT

Tonåringar utnyttjar barn i kriminella nätverk

Barn i 12–15-årsåldern rekryteras till kriminella nätverk av andra unga som ofta är 15–20 år. Rekryteringen kan gå snabbt, ibland på mindre än en dag. För de kriminella nätverken är nyrekryteringen ett sätt att bygga ut distributionskedjor för narkotika i närområdet. Det är svårt för ett barn att lämna ett kriminellt nätverk, men ibland uppstår tillfällen till avhopp när barnets rekryterare lämnar landet eller hamnar i fängelse och därmed inte kan övervaka barnet på samma sätt. Det visar rapporten Barn och unga i kriminella nätverk.

Organiserad brottslighet

Här hittar du ett urval rapporter och kortanalyser med anknytning till de nätverk, grupperingar och fenomen som kallas organiserad brottslighet.

RAPPORT

Stora förändringar på narkotikamarknaden

Narkotikamarknaden har förändrats och genomgått en professionalisering, bland annat genom nya strukturer för smuggling, monopol på vissa försäljningsplatser och en ökad tillgänglighet för köpare. I Brås rapport Narkotikamarkander (2021:10) redovisas en studie av narkotikamarknader i Sverige. Rapporten ger en bred nulägesbild av narkotikabrottslighetens aktörer och organisationsformer – från smuggling till distribution och gatuförsäljning samt internetförsäljning och köpare på olika marknader.

Dödligt våld

Utredning och uppklaring av dödligt våld i kriminell miljö

Många åtgärder görs i utredningar av dödligt våld i kriminella miljöer, men det behövs fler utredare med kompetens och erfarenhet att utreda den typen av grova våldsbrott. För att effektivisera utredningsarbetet och öka uppklaringen, behöver det interna samarbetet också utvecklas, särskilt i förhållande till Nationellt forensiskt centrum, NFC. Det visar studien Utredning och uppklaring av dödligt våld i kriminell miljö från Brå. I studien beskrivs brottshändelsernas karaktär, vilka olika utrednings­åtgärder som polisen genomför, hur de olika utrednings­organisationerna ser ut och om det finns några utredningsåtgärder som särskilt påverkar uppklaringen.

RAPPORT

Anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt sedan den nya lagen infördes i juli 2014. Majoriteten av ökningen kan kopplas till bedrägerier och då särskilt annonsbedrägerier. Däremot fångar den nya lagen inte upp storskalig ekonomisk och organiserad brottslighet i någon större utsträckning, vilket var en av intentionerna med lagstiftningen. Det visar rapporten Penningstvättsbrott (2019:17).

Rapport

Kriminella nätverk och grupperingar

I denna rapport presenteras ett teoretiskt ramverk – en begreppsapparat – över de olika former av nätverk, grupperingar och fenomen som brukar ingå under det stora ”paraply” som kallas organiserad brottslighet.

Rapport

För organiserad brottslighet har företag blivit ett viktigt brottsverktyg, något av det moderna komplexa samhällets kofot. Jämfört med tidigare har organiserad brottslighet genom infiltration uppnått en högre grad av flexibilitet. Gärningspersonerna agerar på två spelplaner, både i den kriminella ekonomin och i samhällets legala sfär med företag. Det är denna rörlighet och förmåga till anpassning som gör infiltration till ett problem.

Antologi

Den grundläggande strategin för de tillgångsinriktade brottsbekämpningen är att ta bort möjligheten att berika sig på brott. Den här antologin fungerar som en handbok på området där flera centrala aktörer bidrar till att sprida kunskap om hur man arbetar med dessa frågor.

Statistik

Den organiserade brottsligheten agerar på en marknad, därför är den ofta inriktad på häleri och smuggling av olika eftertraktade varor, exempelvis alkohol, cigaretter och narkotika. Den organiserade brottsligheten utgör en kriminell affärsverksamhet, brotten begås systematiskt och för vinnings skull. Källa: Handlagda brott

Rapport

Myndighetspersoner (insider) som börjar samarbeta med kriminella med koppling till organiserad eller ekonomisk brottslighet (påverkare) kan förorsaka mycket stor skada för en myndighet.

Rapporten innehåller förslag till åtgärder för att myndigheter bättre ska kunna skydda sig mot insider.

Kartläggning

I alla storstadsområden, och även i andra delar av landet, finns kriminella grupperingar som sysslar med grov brottslighet. Brå har kartlagt vilket stöd som finns för den som vill hoppa av från en sådan gruppering.

Skjutningar i kriminella miljöer - vilka skjuter och vad gör vi åt det?

Snacka om brott: avsnitt 20

Skjutningar i kriminella miljöer - vilka skjuter och vad gör vi åt det?

Podd: Skjutningar i kriminella miljöer - vilka skjuter och vad gör vi åt det?

Det här avsnittet av Brås podd Snacka om brott handlar om skjutningar i kriminella miljöer. En stor del av dödligt skjutvapenvåld är kopplat till storstadslänens socialt mest utsatta områden. Flertalet fall rör kriminella konflikter. Har våldet intensifierats? Gör den kriminella miljöns avsaknad av tydliga strukturer att våldsuövningen eskalerar och konflikterna närmast blir självgående? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalen 2019.

Medverkande: Karin Svanberg, enhetschef på Brå; Daniel Vesterhav, enhetschef på Brå och Boel Håkansson, kommisarie och verksamhetsutvecklare vid nationella operativa avdelningen på Polisen

Moderator: Willy Silberstein