Polisens arbete

För att säkra att polisens arbete bedrivs på ett effektivt sätt har Polismyndigheten en brottsförebyggande strategi. En central utgångspunkt är att det brottsförebyggande arbetet genomförs problemorienterat – det vill säga planeras utifrån kartläggningar och orsaksanalyser. Polisens brottsförebyggande arbete genomförs ofta i samverkan med kommun, näringsliv eller andra aktörer i samhället. Den här sidan ger en bild av polisens utgångspunkter för det brottsförebyggande arbetet.

Arbeta brottsförebyggande

Här beskriver vi hur samverkan kan utföras, steg för steg enligt ett kunskapsbaserat arbetssätt.

råd för framtiden

Hur ska polisen stärka och utveckla det brottsförebyggande arbetet?

Under 2022 presenterade Polismyndigheten sin nya brottsförebyggande strategi. Robert Karlsson och Josef Wiklund från Polismyndigheten berättar om hur deras ledning och struktur ser ut för det brottsförebyggande arbetet, samt hur strategin tillkom och varför den ansågs vara prioriterad inom Polismyndigheten. Hur ska strategin skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete? Hur kan strategin samverka med den kommande lagstiftningen om kommunalt brottsförebyggande ansvar? Från konferensen Råd för framtiden i Borås 2023.

Strategi

Polisens strategi för brottsförebyggande arbete

Att förebygga och förhindra brott är en central del av polisen uppdrag. För att tydliggöra målen och säkra att arbetet bedrivs på ett effektivt sätt så har Polismyndigheten en strategi för hur vi ska stärka och utveckla det brottsförebyggande arbetet. I filmen berättar rikspolischef Anders Thornberg om syftet med strategin.

Ta del av praktiska erfarenheter från över hundra utvärderingar

Erfarenhetsbank

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här hittar du mer än hundra utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier.

Rapport från Brå

Informationsdelning mellan socialtjänst och polis

Vilka möjligheter och begränsningar finns för att dela information mellan socialtjänst, polis och andra aktörer i brottsförebyggande syfte? Brå har kartlagt vilka hinder för informationsdelning som polis, socialtjänst och andra aktörer identifierat i brottsförebyggande arbete kring i första hand barn och unga. I rapporten undersöks även kännedom och tillämpning av sekretesslagstiftning, vilka behov aktörerna har samt vilka förändringar som efterfrågas. Rapporten granskar även hur en sekretessbrytande bestämmelse som infördes 2013 har tillämpats. Den tillåter att socialtjänsten under vissa förutsättningar får lämna uppgifter om enskilda som inte fyllt 21 år till Polismyndigheten i brottsförebyggande syfte.

Forskning om polisen

Letar du efter forskning om svensk polis? Brå har samlat över 600 publikationer om polisforskning i Sverige. Här kan du hitta kunskap om till exempel brottsutredning, brottsförebyggande arbete eller polisen som organisation. Varje år uppdaterar Brå samlingen med nya artiklar, rapporter och böcker från en mängd olika forskare.

Riskreducerande insatser

Polisens metod Riskreducerande insatser får pris för bästa brottsförebyggande insats

Polisens metod Riskreducerande insatser (RRI) är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Metoden syftar till att minska motivationen till hot och våld genom offensiva samtal, och därmed också minska upprepad utsatthet för brott. När metoden användes i ett pilotprojekt upphörde brottsligheten i 72 procent av fallen.

Rapport från Brå

Polisens resursfördelning och personaltillväxt

Brå har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera satsningen på 10 000 nya polisanställda. Den andra delrapporten inom ramen för uppdraget behandlar resursfördelning och personaltillväxt inom Polismyndigheten 2015–2022 för att se om resursökningen har skett i enlighet med regeringens intentioner.

Några slutsatser i rapporten: Polismyndigheten kommer att kunna nå målet om 10 000 fler polisanställda till slutet av 2024, men inte med bibehållen fördelning mellan antalet poliser och civilanställda. Utsatta områden har prioriterats i enlighet med regeringens direktiv, dock har den lokala nivån överlag inte tillförts resurser i den utsträckning som det var tänkt. Verksamheter på central nivå har ökat mer än lokalpolisområdena.