Socialt utsatta områden

Under en 25-årsperiod har det i Sverige växt fram ett antal socialt och särskilt brottsutsatta bostadsområden. Behovet av att utveckla en effektiv samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är stort. För att lyckas i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i socialt utsatta områden är det särskilt viktigt med effektiv samordning och ett kunskapsbaserat arbetssätt. Kommun, polis och fastighetsföretag utgör ofta kärnan i samverkansarbetet och bör kontinuerligt samla in information, skapa gemensamma lägesbilder, bestämma åtgärder, informera berörda samt genomföra och utvärderara insatserna.

Statistik för utsatta områden

Statistik över utsatthet, otrygghet och oro för brott samt förtroendet för rättsväsendet i socialt och särskilt brottsutsatta områden.

stöd TILL KOMMUNER

Lisa Pedersen, projektledare, Brå

Ökat stöd till kommuner med utsatta områden

Ett systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete lokalt skapar effekt. Brå har därför fått i uppdrag att tillsammans med relevanta aktörer ge och utveckla ett behovsanpassat och praktiknära stöd till kommuner med utsatta områden. Lisa Pedersen, projektledare, Brå, berättar här mer om vad uppdraget innebär och hur Brå kommer stötta kommunerna i deras arbete.

UTBLICK

I Brås rapporter framhålls den lokala förankringen som ett framgångsrecept i socialt utsatta områden. Göteborgsstadsdelen Angered är ett exempel på hur man genom dialog, samverkan och närvaro arbetar för att öka tryggheten och förtroendet för samhällsfunktionerna.

Undersökning

Andelen otrygga är högre i socialt utsatta områden jämfört med övriga urbana områden. Nästan hälften av kvinnorna (48 %) i socialt utsatta områden, uppger att de är otrygga på kvällstid i sitt eget bostadsområde, jämfört med en tredjedel (30 %) av kvinnorna i övriga urbana områden. Bland män i socialt utsatta områden uppger 22 procent att de är otrygga i sitt eget bostadsområde på kvällen. Motsvarande siffra för män i övriga urbana områden är 9 procent. Utsattheten för brott är också högre i de socialt utsatta områdena men det är mindre skillnader mellan områdena vad gäller förtroende för rättsväsendet.

publikation

Utmaning för polisen att öka förtroendet

Ungefär hälften av de boende har förtroende för polisen i utsatta områden, vilket är färre än boende i övriga urbana områden. Det gör att det är en utmaning att skapa och behålla förtroendet. Dialog med medborgarna och lokal förankring kan vara ett framgångsrecept, men det är en svår balansgång för polisen att hantera krav från olika grupper.

Det är en utmaning för polisen att bygga förtroende i de utsatta områdena om de ska vara effektiva och samtidigt uppfattas som rättvisa. För att öka tryggheten för de boende och förtroendet för polisen i socialt utsatta områden, krävs bland annat samordning och långsiktighet. Polisen behöver också ha en helhetssyn på arbetet i de utsatta områdena.

infomaterial

Grannsamverkan och trygghetsvandringar är beprövade metoder för att minska brottsligheten och öka tryggheten i ett bostadsområde. Brå har översatt material om metoderna till ett flertal språk. Med ett översatt material kan fler medborgare nås och engagera sig i att skapa en tryggare miljö i deras bostadsområde.

Materialet är anpassat så att avsändaren själv lägger till sina kontaktuppgifter samt logotyp innan materialet distribueras.

råd för framtiden 2018

Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden

På konferensen Råd för framtiden 2018 presenterade Brå rapporten Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden. Förutom att ge en beskrivning av situationen och särskilda utmaningar med att arbeta i socialt utsatta områden diskuterade en panel hur man kan arbeta i praktiken.

Förebygga brott i utsatta områden

Snacka om brott: avsnitt 5

Förebygga brott i utsatta områden

Podd från Brå: Förebygga brott i utsatta områden

Hur sprider vi de goda erfarenheterna och hur får vi det förebyggande arbetet i utsatta områden att bli en självklar del i polisens arbete, tillsammans med andra samhällsaktörer?

Medverkande: Daniel Vesterhav och Karin Svanberg, enhetschefer Brå samt Ulf Merlander, polis i Region Väst.
Programledare: Johannes Rosenberg
Publicerad
: 1 december, 2015

Statistik

Drygt varannan kvinna (53 procent) i socialt utsatta områden uppger att de är mycket/ganska otrygga eller att de avstår att gå ut på grund av otrygghet. Motsvarande siffra i övriga urbana områden är 30 procent. Källa: NTU

Kunskapsöversikt

Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden

Brå har sammanställt kunskap från forskning och erfarenhet om vilka åtgärder som kan vara verksamma för att komma till rätta med dessa problem.

I rapporten tas följande framgångsfaktorer upp:

  • Polisen bör koncentrera sina insatser till platser och tider där mest brott begåtts, så kallade hot spots.
  • Resultaten blir bättre när repressiva polisiära insatser kombineras med insatser av social karaktär.
  • Det kan vara effektivt att fokusera på högaktiva kriminella och hårdbevaka dem i kombination med att de erbjuds sociala insatser.
  • Så kallad situationell prevention kan minska tillfällena till brott.
  • Lokalt dialogbaserat polisarbete, i samverkan med andra, kan öka de boendes förtroende för polisen.

SEGREGATION

Statistik om segregation i Sverige

Segregationsbarometern är ett verktyg som gör det möjligt att visualisera, analysera och följa segregationens utveckling över tid. I verktyget kan du mäta och följa indikatorer som har betydelse för den socioekonomiska boendesegregationen och dess utveckling på olika geografiska nivåer.

utblick

Polisens lägesbild av situationen

Polismyndigheten presenterade under 2019 en ny lägesbild av situationen i de socialt utstatta områdena. I sammanställningen nedan framgår att det är totalt 60 områden som bedöms ha en kriminell påverkan i lokalsamhället av den allvarlighetsgrad att de bör inkluderas i den nationella lägesbilden.

Illustration föreställande människor, från omslaget av NTU 2012.

Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö

Denna rapport från 2017 beskriver omfattning och utveckling över tid av utsatthet för brott, otrygghet och oro samt förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden i jämförelse med andra urbana områden. Rapporten baseras på Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och ger en övergripande lägesbild över nämnda aspekter. Kvinnors och mäns otrygghet och utsatthet är särredovisade. Rapporten vänder sig till regeringen och till rättsväsendets olika myndigheter.