Säkrare föreningsbidrag i Linköping genom crime proofing

Crime proofing är en analysmetod för att säkerställa att lagar och regelverk skyddas mot brott, fusk och oegentligheter. Linköpings kommun har, med stöd av Brå, använt metoden för att stärka sitt regelverk för kommunens föreningsbidrag.

Metoden crime proofing togs ursprungligen fram för att upptäcka, bedöma, kvantifiera och minska risker innan nya EU-lagar trädde i kraft, med syftet att minska möjligheten till brott som en följd av nya lagar och regler. Brottsförebyggande rådet (Brå) och andra aktörer bedömde tidigt att crime proofing även kan användas för nationell lagstiftning. En arbetsgrupp inom det så kallade MUR-nätverket, som består av 24 myndigheter, har nu tagit fram en mall för att göra crime proofing-analyser för att förebygga välfärdsbrott.

Marie Jönsson, controller på Linköpings kommun, berättar att kommunen har använt mallen för att få en bra systematik att hitta sårbarheter i befintliga regelverk och därmed minska risken att kommunens föreningsbidrag missbrukas. Arbetet har skett inom ramen för Brås uppdrag att stötta kommuner med utsatta områden.

– Vi har analyserat regelverk inom området föreningsbidrag. Olika nämnder har olika regelverk så vi upplevde ett behov av att jämföra, analysera och se hur vi kan förbättra och förstärka det kommunövergripande arbetet med att tydliggöra för medborgare och föreningar om föreningsbidrag, och samtidigt undanröja risker för välfärdsbrott, berättar Marie Jönsson.

Bättre förutsättningar och synliggjorda behov

Det finns flera skäl att göra en crime proofing-analys för regelverk. Regelverket kan vara nytt, men det kan också handla om att det skett förändringar i bidraget eller ersättningen. Genom att analysera hur regelverket kan missbrukas identifieras risker och arbetsgruppen kan värdera om riskerna är så allvarliga att de behöver åtgärdas.

– Analysen hjälpte oss att se möjligheter att skapa bättre förutsättningar för föreningar att få en väg in till kommunen, men hjälpte oss även att se behovet av att tydliggöra information och regelverk både internt och externt, säger Marie Jönsson.

Marie Jönsson lyfter vikten av att analysen görs i en arbetsgrupp med blandade kompetenser.

– Vårt medskick till andra som funderar på att göra en crime proofing-analys är att det är viktigt att avsätta tid och att arbetsgruppen har en bredd i sammansättningen för att få med olika perspektiv och erfarenheter.

Linköping har i arbetet haft regelbundna avstämningar med Brå och andra kommuner som deltar i Brås uppdrag för att stötta kommuner med utsatta områden.

– Vid avstämningarna har det varit mycket givande att få ta del av de andra kommunernas analysarbete och Brås expertkompetens och handledning, avslutar Marie Jönsson.

Marie Jönsson, controller på Linköpings kommun

Marie Jönsson, controller på Linköpings kommun

Om crime proofing

Crime proofing-analyser är ett sätt att förebygga fel och brott mot välfärdssystemen. Metoden går ut på att riskanalysera regelverk eller andra system som styr till exempel gynnande beslut, tillstånd, avtal eller utbetalningar.

Du hittar crime proofing-mallen här.

Om Brås uppdrag att stötta kommuner med utsatta områden

Brottsförebyggande rådet har i uppdrag att ge och utveckla ett behovsanpassat och praktiknära stöd till kommuner med utsatta områden.

Initiativ: Regeringsuppdrag

Kommuner som ingår i uppdraget: Linköping, Södertälje, Sigtuna, Trollhättan och Göteborg

Samarbetspartners: Uppdraget genomförs i samverkan med andra nationella myndigheter som exempelvis Polismyndigheten, Kriminalvården, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Socialstyrelsen och länsstyrelser.

Startår: 2022

Redovisningsår: Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 10 juni 2024 men det praktiknära stödet till de utvalda kommunerna pågår löpande från och med uppdragets start.

Läs mer om socialt utsatta områden.