2018

Under 2018 har sammanlagt tolv ansökningar beviljats 2,8 miljoner kronor genom ekonomiskt stöd för utvärderingar och uppföljningar.

Följande ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd för utvärdering och uppföljningar:

Stiftelsen Goodsport Foundation

Stiftelsen Goodsport Foundation har beviljats 250 000 kr för Utvärdering av Goodsport nattfotboll som brottsförebyggande åtgärd.

Genom att erbjuda nattfotboll för ungdomar i åldrarna 13-25 år arbetar Goodsport Foundation med att förebygga och motverka utanförskap, kriminalitet och ohälsa. Tre år efter start finns projektet i 18 områden i 9 kommuner och engagerar årligen 4 000 ungdomar. Med utvärderingen vill de ta reda på i vilken grad och på vilket sätt verksamheten leder till minskad kriminalitet. Två nattfotbollsområden ska utvärderas för att slutligen arbeta fram en metod som kan spridas till övriga områden.

Stiftelsen Fryshuset

Stiftelsen Fryshuset har beviljats 250 000 kr för Passus – en utvärdering av avhopparverksamheten.

Avhopparverksamheten Passus riktar sig till gängassocierade personer med egen vilja att lämna sådana sammanhang. Verksamheten som bedrivits sedan 2010 använder en kombination av metoder i stödarbetet som nu ska utvärderas. Där personer med egna erfarenheter av att lämna liknande grupperingar har nyckelroller i arbetet som klientcoacher till avhopparna. Tyngdpunkten för utvärderingen kommer att ligga på individuella intervjuer med aktuella och tidigare inskrivna deltagare i Passus.

AB Stockholmshem

AB Stockholmshem har beviljats 250 000 kr för Kollektiv förmåga i Bagarmossen.

Syftet med stadsutvecklingsprojektet Bagarmossen Smartup var att skapa en socialt hållbar stadsdel genom en modell framtagen av Stockholmshem. Modellen utgår från sex principer: skapa förutsättningar för dialog, utgå från lokala behov och resurser, uppmuntra självständighet, stötta och möjliggöra idéer med lokal förankring och involvera ordinarie organisation för implementering. I den här studien vill man undersöka om modellen bidragit till att öka de boendes kollektiva förmåga, påverkat trygghet och brottslighet samt om det är en modell som kan användas av fastighetsägare på andra ställen.

Göteborgs universitet/förvaltningshögskolan

Göteborgs universitet/förvaltningshögskolan har beviljats 250 000 kr för Utvärdering av LOV 3 i Gamlestaden, Göteborg.

År 2017 infördes LOV3‐väktare i Gamlestaden i Göteborg med förhoppningen att det skulle bidra till att minska de kriminella aktiviteterna i området, samt ge en ökad trygghet för boende och personer som arbetar eller vistas i stadsdelen. Insatserna ska utvärderas utifrån tre frågeställningsar: Hur bedömer intressenterna i Gamlestaden (affärsidkare, boende, besökare, polisen) konsekvensen av ordningsvakternas närvaro? Flyttar brottsligheten bara vidare till nästa stadsdel eller område där LOV3‐ ordningsvakter inte finns? Hur ser ordningsvakterna på sina roller i relation till ”hot spots” eller i relation till det vidare definierade området?

Helsingborgs stad

Helsingborgs stad har beviljats 250 000 för IoT som ett komplement till att öka tryggheten.

För att öka tryggheten i Helsingborg har staden arbetat utifrån EST-konceptet (Effektiv samordning för trygghet) och genomfört flera sociala insatser i form av trygghetsvärdar och nattvandrare. Som komplement till detta har man även använt sig av sensorer och kameror (IoT) på utpekade otrygga platser för att exempelvis kunna styra de sociala insatserna i realtid. Förhoppningen är att utvärderingen ska visa att kombinationen av traditionella och tekniska insatser ökar effekten på tryggheten och förebygger brott.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Spånga-Tensta stadsdelsfövaltning har beviljats 250 000 kr för Fältassistenter i socialt utsatta områden.

Stadsdelen Tensta i Stockholm är ett av Sveriges särskilt utsatta områden. Där används fältassistenter för att i en relationsskapande och uppsökande roll tidigt identifiera unga, i synnerhet pojkar och unga män, i riskzonen. Fältassistenterna ska sedan uppmuntra dem till olika aktiviteter, slussa vidare till lärande verksamheter med målet att inga unga ska hamna i drogberoende eller annan kriminalitet. Utvärderingen ska undersöka hur insatserna med fältassistenter kan utvecklas och bättre styra mot sin målbild.

Stockholms stad, Stadsledningskontoret

Stockholms stad, Stadsledningskontoret har beviljats 250 000 kr för Utvärdering av mobila ordningsvakter för ett tryggt och säkert Stockholm.

Sedan maj 2018 har Stockholm stad i en pilotverksamhet använt sig av mobila ordningsvakter i så kallade LOV3-områden. Ordningsvakterna är ett komplement till och ska fungera som brygga till polis, räddningstjänst, fältassistenter och trygghetsvärdar. Utvärderingen har i syfte att kartlägga livskvalitetsbrottslighet och trygghetens utveckling i berörda försöksområden. Då verksamheten expanderar avser utvärderingen även identifiera vilka organisatoriska och strategiska förutsättningar som krävs för detta.

Umeå kommun

Umeå kommun har beviljats 250 000 kr för Umeå växer – tryggt och säkert.

I Umeå har polisen sett tendenser till social oro i tre stadsdelar som staden valt att bemöta med ett antal brottsförebyggande insatser. Umeå växer – tryggt och säkert är ett program som innefattar arbete med att stärka föräldrar, utveckla samverkan, öka förutsättningar för en meningsfull fritid, förebygga droganvändning, utanförskap och kriminell livsstil. Genom att bland annat införa sociala insatsgrupper, satsa på utemiljön, arbeta med medling och samverkan enligt EST-modellen hoppas man få bukt med problemen. Utvärderingen av programmet genomförs av en forskare vid Umeå universitet.

Tryggare Sverige

Tryggare Sverige har beviljats 174 600 för Uppföljning av trygghetsinsatser på två tågstationer i Skåne.

På två tågstationer i Skåne (Hässleholm och Lund) genomfördes 2016 en trygghetsanalys följt av åtgärder i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i kollektivtrafiken. Modellen som användes innebar informationsinsatser, ökad social kontroll, både informell kontroll genom att öka mixen av människor, och via formell kontroll av polis. Arbetet innebar även snabb sanering av klotter och skadegörelse, samt tillsyn av buskage och belysning. För att utvärdera insatserna används både intervjuer och statistik som underlag.

Mora kommun

Mora kommun har beviljats 125 000 kr för Effekten av liten och trygg i Mora och Orsa.

Anställda på myndigheter i verksamheter som berör barn och unga har enligt lag en skyldighet att anmäla kännedom eller misstanke om att ett barn far illa. Efter att ha granskat orosanmälningar upptäcktes att endast ett fåtal inkommer från kommunernas förskolor. Konceptet Liten och Trygg har sedan 2018 använts på förskolorna i Mora och Orsa kommun. Materialet bygger på en digital handledning med en kunskapshöjande del och en pedagogisk som berör områdena: brott och signaler, konsekvenser och bemötande och misstanke och anmälan. Utvärderingen väntas visa om Liten och Trygg gör att förskolans personal blir bättre på att uppmärksamma barn som far illa och anmäler.

Angereds stadsdelsförvaltning

Angereds stadsdelsförvaltning har beviljats 250 000 kr för Brottspreventivt arbete och samverkansteam SDF Angered.

I ett av Sveriges särskilt utsatta områden har man sedan många år arbetat brottsförebyggande genom samverkansforumet SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid). I komplement till detta startades 2016 ett så kallat skolsocialt samverkansteam. Teamet bestående av två familjebehandlare arbetar med utvalda elever som har en normbrytande beteende- och skolproblematik. Där skolan används som det huvudsakliga incitamentet till att bryta den negativa utvecklingen. Verksamheten ska utökas och för att säkerställa att samtliga brottsförebyggande insatser ger önskad effekt, med fokus på det skolsociala, ska utvärdering nu utföras i samarbete med Göteborgs universitet.

Fastighetsägare i Järva

Fastighetsägare i Järva har beviljats 250 000 kr för Trygghetsbesiktningar av bostadsfastigheter i Järva.

Studien ska utvärdera det brottsförebyggande arbetet med trygghetsbesiktningar som genomförts av den ideella föreningen Fastighetsägare Järva. I syfte att skapa tryggare och säkrare boendemiljöer innebär trygghetsbesiktningarna bland annat översyn av belysning, buskage, lekplatser, cykelparkeringar, trapphus, entrédörrar, lås, källarförråd och tvättstugor. Utifrån besiktningarna får sedan fastighetsägarna rekommendationer på åtgärder. Utvärderingen förväntas ge mer kunskap om hur fastighetsägare kan bidra till minskad brottslighet och ökad trygghet.

 

Tidigare stöd