ECPA 2012: Lokalt polisarbete

Här kan du läsa om 2012 års vinnare i ECPA-finalen samt den svenska deltävlingen. Temat för tävlingen detta år var Lokalt polisarbete och inbrott, våld i nära relation samt ungdomsbrottslighet.

ECPA 2012 gick till det danska projektet Din polis, eller Din Betjent som det heter på danska. Grundtanken bakom Din Betjent är att polis finns tillgänglig i ett område och att de boende lätt kan få kontakt med dem via e-post eller sms.

Det började som ett pilotprojekt i de två stadsdelarna, Blågårds plads och Hans torv, i Köpenhamn och pågick mellan 2009-2011. Idag är de lokala poliskontoren etablerade i hela Köpenhamn. Bakgrunden till projektet var att den tidigare närpolisverksamheten inte var tillräckligt effektiv.

Betoning på dialog

Huvudstrategin med de lokala poliskontoren är att vara en mer utåtriktad och pro-aktiv polisverksamhet, som betonar dialogen och samarbetet med invånarna i området.

Man började med att genomföra omfattande tygghetsmätningar i Köpenhamn och kartlade brottsstatistiken i de olika stadsdelarna. Utifrån en analys av materialet och den behovs/problembild som detta gett, har man tillsatt olika mycket resurser, så att de mest brottsutsatta områdena fått högre bemanning. Idag är Köpenhamn uppdelad på 3 poliskontor, som i sin tur är uppdelade i mindre sektioner. Sammanlagt består verksamheten av 21 sektioner.

Beroende på områdets specifika situation, behov och problem, utvecklar varje sektion sin specifika strategi för att möta behoven. Tanken är att en bättre dialog kan ge polisen bättre kunskap om de problem som medborgarna upplever, och att man i samverkan kan ta fram förslag på olika lösningar. I verksamhetsstrategin betonas att alla nätverk som finns i områdena och deras specifika kunskaper, ska tas tillvara. Det finns en uttalad vilja att aktivt göra det mesta möjliga av dessa nätverksbaserade resurser.
Ambitionen är att poliserna i de lokala poliskontoren ska hitta en bra balans mellan en pragmatisk, dialogorienterad hållning och den lagupprätthållande polisrollen.

Projektets övergripande strategi

  • Din Betjent (kallades "Your Police Officer" i tävlingen) är en utåtriktad pro-aktiv arbetsmetod där arbetet utförs nära medborgarna
  • Syftet med metoden är att föra polisen och medborgarna närmare varandra och för att öka säkerhet och trygghet
  • Poliserna i projektet ska vara ha en pragmatisk inställning till arbetet, med betoning på dialog, utan att tappa i auktoritet
  • Kunskap och nätverk ska användas i stor utsträckning

Svenska vinnaren

Projektet Grannsamverkan i flerfamiljshus i Halland vann den svenska deltävlingen i ECPA 2012. Projektet har minskat brottsligheten med 37 respektive 23 procent i två bostadsområden.

Årets tema för tävlingen är lokalt polisarbete mot inbrott,våld i nära relationer och ungdomsbrottslighet. Grannsamverkan i flerfamiljshus är ett projekt där den lokala polisen i Halland tillsammans med boende, försäkringsbolag och bostadsföretag framgångsrikt minskat brottsligheten — främst inbrott — i flerfamiljshus i två socialt utsatta områden (Sörse och Andersberg). Före införandet av grannsamverkan visade undersökningar bland boende att främst utlandsfödda personer uppgav att de kände en oro för att gå ut på kvällar och nätter. Polisstatistik visade också att förhållandevis många polisanmälningar kom från områdena.

– Vi var måna om att få till stånd en långsiktig minskning av brottsligheten. Det är svårt för polisen att lösa utan samverkan, säger Tomas Jansson, poliskommissarie på polismyndigheten i Hallands län.

Grannsamverkan startades 2007 i området Sörse och 2008 i Andersberg. Bland aktiviteterna märks utbildning i brottsprevention av ett antal kontaktombud, nattvandringar samt trygghetsvandringar där boende tillsammans med bostadsbolag kunnat peka på otrygga platser i närmiljön — exempelvis oklippta buskage och dålig belysning. Polisen utökade också inledningsvis sin fotpatrullering i områdena med en timme i veckan.

Högskolan i Halmstad har utvärderat projektet

En sak som skiljer projektet från många andra grannsamverkanprojekt är att en högskola funnits med i projektets styrgrupp för att mäta effekter av insatserna. Projektet har haft som huvudmål att minska brottsligheten och öka tryggheten bland de boende. Utvärderingen, som gjorts av Högskolan i Halmstad, visar en betydande minskning av brottslighet före och efter införandet av grannsamverkan. Från 2006 - året innan Grannsamverkan startade i Sörse - till 2010, har den polisanmälda brottsligheten minskat med 37 procent. Brottsligheten på Andersberg har efter etableringen av Grannsamverkan 2008, minskat med 23 procent fram till 2010. Främst är det tillgreppsbrott som inbrott i lägenheter, källare och vindsförråd som minskat till följd av åtgärderna, men även skadegörelsen har minskat. Jämförelser med omkringliggande områden har gjorts, och där har inbrottsfrekvensen under motsvarande period ökat. Effekterna också mätts med hjälp av enkätundersökningar som omfattat drygt 500 boende. Ett flertal nyckelpersoner har också intervjuats. Resultaten visar att tryggheten ökat bland de boende.

De flesta trappuppgångar i de båda områdena är i dag, drygt fem år efter att projektet initierades, involverade i grannsamverkan. Enligt försäkringsbolagens statistik kostar varje inbrott omkring 11 000 svenska kronor. I summan räknas inte samhällskostnader in såsom polisinsatser/utredningstid och omkostnader för bostadsbolaget. Det finns ingen sammanlagd uträkning om projektet grannsamverkan i flerfamiljshus har gått med vinst, men brottsligheten har minskat med mer än 20 procent i de båda områdena sedan grannsamverkan infördes.

Projektet får nu representera Sverige i den europeiska finalen i tävlingen som avgörs i Nicosia på Cypern 4-5 december.

Projektet har tidigare genom Länsförsäkringar i Halland fått en utmärkelse av den internationella organisationen Centre for Sustainability and Excellence som årligen utlyser en tävling om “best practice" inom CSR, corporate social responsibility.

Juryns motivering

Projektet får pris för att ha lyckats med den svåra utmaningen att etablera och upprätthålla grannsamverkan i flerfamiljshus i två socialt utsatta områden i Halland Anonymitet och rädsla för att gå ut efter mörkrets inbrott präglade tidigare vardagen för många boende i områdena. Polisen har i samverkan med relevanta aktörer som boende, försäkringsbolag, bostadsbolag och högskolan fått till stånd ett långsiktigt och uthålligt brottsförebyggande arbete. Verksamheten är externt utvärderad och uppvisar tydliga resultat i form av färre inbrott, minskad skadegörelse och ökad trygghet bland de boende.

Sidan senast uppdaterad: