Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2018


Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11) Pdf, 220 kB.
2018-12-17
Diarienummer: 0298/18
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52) Pdf, 220 kB.
2018-12-17
Diarienummer: 0369/18
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 2018:62) Pdf, 129 kB.
2018-12-12
Diarienummer: 0337/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv (promemoria) Pdf, 218 kB.
2018-12-06
Diarienummer: 0300/18
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65) Pdf, 253 kB.
2018-12-03
Diarienummer: 0297/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22) och Ett socialt hållbart boende för asylsökande (promemoria) Pdf, 336 kB.
2018-11-15
Diarienummer: 0177/18
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet

 

Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61) Pdf, 243 kB.
2018-11-12
Diarienummer: 0299/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen (Ds 2018:34) Pdf, 220 kB.
2018-11-12
Diarienummer: 0310/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49) Pdf, 239 kB.
2018-10-26
Diarienummer: 0355/18
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster (promemoria) Pdf, 115 kB.
2018-10-26
Diarienummer: 0284/18
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (SOU 2018:37) Pdf, 224 kB.
2018-10-18
Diarienummer: 0237/18
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Tillståndsprövning av vapendelar m.m. (Ds 2018:30) Pdf, 222 kB.
2018-10-12
Diarienummer: 0264/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser (Ds 2018:22) Pdf, 220 kB.
2018-10-02
Diarienummer: 0265/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29) Pdf, 220 kB.
2018-10-02
Diarienummer: 0266/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn (Ds 2018:23) Pdf, 221 kB.
2018-10-01
Diarienummer: 0257/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder (Ds 2018:19) Pdf, 219 kB.
2018-10-01
Diarienummer: 0246/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Snabbare lagföring (Ds 2018:9) Pdf, 269 kB.
2018-09-13
Diarienummer: 0178/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige (SOU 2018:18) Pdf, 302 kB.
2018-08-22
Diarienummer: 0129/18
Departement/myndighet: Kulturdepartementet

Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30) Pdf, 220 kB.
2018-08-20
Diarienummer: 0156/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering (SOU 2018:14) Pdf, 253 kB.
2018-06-15
Diarienummer: 0103/18
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:3) (promemoria) Pdf, 219 kB.
2018-05-21
Diarienummer: 0084/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället (Ds 2018:4) Pdf, 220 kB.(promemoria) Pdf, 216 kB.
2018-05-21
Diarienummer: 0111/18
Departement/myndighet: Kulturdepartementet

 

Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården Pdf, 216 kB.
2018-05-07
Diarienummer: 0057/18
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål Pdf, 218 kB.
2018-04-27
Diarienummer: 0117/18
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

Alkoholreklam i sociala medier m.m. (SOU 2017:113) Pdf, 240 kB.
2018-04-27
Diarienummer: 0056/18
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104) Pdf, 222 kB.
2018-04-27
Diarienummer: 0039/18
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111) Pdf, 220 kB.
2018-04-25
Diarienummer: 0034/18
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100) Pdf, 61 kB.
2018-04-25
Diarienummer: 0112/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Stärkt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2) Pdf, 263 kB.
2018-04-05
Diarienummer: 0038/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En ny kustbevakningslag (promemoria) Pdf, 218 kB.
2018-04-04
Diarienummer: 0112/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92) Pdf, 241 kB.
2018-03-19
Diarienummer: 0348/17
Departement/myndighet: Kulturdepartementet

 

Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål (SOU 2017:98) Pdf, 83 kB.
2018-03-15
Diarienummer: 0343/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Några frågor om arbete mot skattebrott Pdf, 80 kB.
2018-03-15
Diarienummer: 0342/17
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62) Pdf, 81 kB.
2018-03-15
Diarienummer: 0341/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89) Pdf, 244 kB.
2018-03-12
Diarienummer: 0344/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Yttrande över Europeiska kommissonens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473 Pdf, 173 kB.
2018-02-12
Diarienummer: 242/ 18
Departement/myndighet: Näringspartementet

 

Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning (SOU 2017:86) Pdf, 220 kB.
2018-02-12
Diarienummer: 0302/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (SOU 2017:80) Pdf, 220 kB.
2018-02-12
Diarienummer: 0306/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) Pdf, 219 kB.
2018-02-12
Diarienummer: 0303/17
Departement/myndighet: Näringsdepartementet

 

Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70) Pdf, 220 kB.
2018-02-12
Diarienummer: 0305/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75) Pdf, 248 kB.
2018-01-29
Diarienummer: 0287/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Sidan senast uppdaterad: