Återkoppla uppföljningen till styrgruppen

Syftet med uppföljningen är att ge styrgruppen ett underlag som belyser framgångar, brister och eventuella avvikelser i arbetet. Det ska användas för att sammanfatta samverkan och ge förslag på hur den kan utvecklas, effektiviseras eller fördjupas. Det är också ett sätt att förebygga problem vid liknande, nya satsningar.

Uppföljningsguide

Ett sätt att förtydliga resultatet i uppföljningen är att använda åtgärdsplanen och ge genomförda åtgärder symboler. En grön gubbe betyder att arbetet genomförts fullt ut på det sätt som det var tänkt och med gott resultat på problemet. En gul gubbe innebär att arbetet utförts väl men inte haft förväntad effekt på problemen eller att arbetet inte genomförts exakt som det var tänkt. En röd gubbe innebär att arbetet inte utförts alls eller på ett helt annat sätt än planerat eller att även om arbetet utförts som planerat har det inte haft någon effekt på problemen. Se även Åtgärdsplanen.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1
En glad grön gubbe.

Den operativa metoden AAS, har initierats och påbörjats vid samtliga tre krogar. Protokollförda krogkontroller vid alla tre krogarna har genomförts. Arbetet har gjorts i samverkan mellan polisen och kommunen. Ett antal anmärkningar har noterats. En dialog med krögarna har inletts vilket har lett till att åtgärder har vidtagits eller påbörjats beträffande alla protokoll- förda anmärkningar. Orsakerna till en del av dessa anmärkningar är nu eliminerade medan en del kvarstår men i mindre grad (se särskild redogörelse). Varje fredag och lördag har polisen fungerat som aktiv arbetsledare för samtliga ordningsvakter vid det tre krogarna.

Polisen har arrangerat möten med ordningsvakterna inför varje arbetspass, varit aktiva som arbetsledare och avslutat alla arbetspassen med feedbacksamtal. Ordningsläget vid krogarna har klart förbättrats. Situationella åtgärder och förändrad policy har genomförts på krogen vilket inneburit att problemet med kön på gatan utanför nu är borta.

En gul neutral gubbe.

En handlingsplan med anledning av problemen på busstorget var klar den 25 maj. Av planens åtta punkter har tre punkter genomförts: Tre nya avgångar för nattbussar fredags- och lördagsnätter har satts in, tiden för avgångarna för nattbussarna på busstorget har förlängts från 15 till 45 minuter och ett antal buskage på busstorget har tagits bort. Handlingsplanens övriga fem punkter kommer att genomföras före utgången av året.

En röd ledsen gubbe.

Polisen, kommunen och taxinäringen har inte kommit överens om en handlingsplan för att minska problemet med svarttaxi. Inga åtgärder kommer därför att genomföras.

AAS står för "Ansvarsfull Alkoholservering" och är ett metodpaket som utvecklats av STAD-projektet, med syfte att minska alkoholrelaterade skador och våld i restaurangmiljö.

Läs mer på www.stad.org

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan