ECPA 2022: Sårbara individer

Mattias Larsson, generaldirektör för Brå delar ut ECPA-priset till representanter för det vinnande bidraget

Mattias Larsson, generaldirektör för Brå delar ut ECPA-priset till representanter för det vinnande bidraget

I december 2022 hölls den internationella tävlingen ECPA i Prag under temat sårbara individer och insatser för att de inte upprepat ska utsättas för brott. Sverige bidrog med metoden Riskreducerande insatser, RRI – som blev årets vinnare!

Polisens metod Riskreducerande insatser (RRI) blev 2022 års vinnare i den svenska deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA) och vann därefter den europeiska tävlingen.

– Det är en stor glädje att det kommunikativa arbetet vinner. Det handlar om kommunikation och dialog med hotaktörer för att förmå dem att sluta begå brott. På så sätt slipper brottsoffret ingripande skyddsåtgärder som inskränker deras livskvalitet, säger Christer Tessman, gruppchef på brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten, region Stockholm.

Metoden syftar till att minska motivationen till hot och våld genom offensiva samtal, och därmed också minska upprepad utsatthet för brott. När metoden användes i ett pilotprojekt upphörde brottsligheten i 72 procent av fallen.

– Polismyndigheten har samlat unika kompetenser inom personsäkerhet och förhandling från redan existerande verksamheter. Resultatet är en innovativ metod med potential att få personer, oftast män, att avstå från brottsliga och våldsamma handlingar så att brottsutsatta, oftast kvinnor, slipper långvarigt lidande, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

Brottsoffer för upprepad brottslighet utsätts oftast av en och samma person. Inte sällan är det brottstyper där offret är en kvinna och gärningspersonen är en man. För att skydda den utsatta kan stöd- och skyddsåtgärder sättas in, men skyddet medför begränsningar för den brottsutsattas frihet. Riskreducerande insatser går ut på att utbildade samtalsutövare genomför ett strukturerat och systematiskt samtal med personer som är våldsamma för att få personen att ändra sitt beteende och upphöra med brottsligheten. Samtalsmetodiken bygger på att hitta nya strategier för att hantera existerande problem bakom det kriminella beteendet.

– De metoder som finns sedan tidigare i syfte att minska hot mot brottsutsatta, som lagföring och kontaktförbud, hindrar inte alltid en motiverad våldsverkare. Därför behöver man också jobba med beteendeförändringar, och det var därför Riskreducerande insatser utvecklades, säger Christer Tessmann, gruppchef brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten, region Stockholm.

Metoden bedrevs först som ett pilotprojekt som senare utvärderades. Utvärderingen visade att i de 118 ärenden som metoden använts under 2019–2021, hade våld och hot upphört i 72 procent av fallen. Metoden har visat sig ha störst effekt i ärenden gällande våld i nära relation, i ärenden med stalkinginslag, upprepade överträdelser av kontaktförbud samt brott mot anställda inom rättsprocessen.

Mer om Riskreducerande insatser (RRI)

Riskreducerande insatser är ett samarbete mellan brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten (Bops) och förhandlarverksamheten inom Polismyndigheten. RRI består av en kombination av riskbedömningar, samtal med gärningspersoner samt skydd och stöd till offren. År 2021 fattade Polismyndigheten beslut om att göra RRI till en nationell metod och en nationellt styrande handbok togs fram.

Se en kort film från Polisen som beskriver RRI:

Övriga bidrag i svenska uttagningen till ECPA 2022

  • VIP – Viktig intressant person är ett program framtaget av Förvaltningen för funktionsstöd, Bostad med särskild service i Sydväst. VIP utgörs av en gruppledarutbildning för personal som i sin tur håller i kurser för människor med intellektuella och/eller psykiska funktionsvariationer. Fokus ligger bland annat på att bli medveten om sina känslor, träna på att sätta gränser och lära sig om våldets olika uttryck. Deltagare har uppgett att de fått ny kunskap och nya insikter, att deras självkänsla blivit bättre och att de fått möjlighet att prata om svåra ämnen i ett tryggt forum.
  • Liten och Trygg i norra Dalarna är ett bidrag från Mora kommun. Genom Brottsoffermyndighetens utbildningsmaterial Liten och trygg är syftet med insatsen att höja kompetensen hos förskolepersonal i Orsa och Mora kommun om våld och utsatthet hos barn. Insatsen har visat positiva effekter där kunskap och hantering av barns utsatthet ökat hos förskolepersonalen.
  • Baba är ett bidrag från Stockholm Stadsmission. Verksamheten tar emot ensamkommande barn och unga, upp till 25 år, som står helt eller delvis utanför samhällets insatser och skyddsnät. Baba är en mötesplats för social samvaro med basbehovsstöd, gruppaktiviteter, samtalsgrupper samt en skapande verkstad som stimulerar kreativitet. Baba bistår även med stödsamtal, juridisk rådgivning samt nödvändig information om migration, rättigheter i Sverige och återvändande. Den senaste deltagarenkäten visade att en klar majoritet uppgav att verksamheten bidrog till ökat välmående.
  • IGOR (I gemensam organisation mot relationsvåld) är ett bidrag från Lokalpolisområde Södermalm/Polisområde Stockholm City och Södermalms stadsdelsförvaltning. Det ett myndighetsöverskridande pilotprojekt som verkar för att förebygga partnervåld, minska mörkertal samt få stopp på upprepat partnervåld. Samverkan har varit lyckad och socialtjänsten har tack vare projektet fått kännedom om fler personer än tidigare.
  • Resursteam Heder drivs av Socialförvaltnings Centrum, Göteborgs stad som erbjuder stöd till personer som är eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. De ger även konsultativt stöd till yrkesverksamma och samarbetar med berörda myndigheter och civilsamhället. Unga utsatta har med resursteamens hjälp fått möjlighet att ta del av sina rättigheter och få stöd i sin utsatthet. Den kompetens medarbetarna i teamen besatt från start framhålls som en framgångsfaktor för projektet.
  • Frälsningsarméns Traffickingcenter Safe Havens Stockholm ger socialt och juridiskt stöd till individer som blivit utsatta för människohandel. Genom Frälsningsarméns utbildningsmodul En Säker Hand föreläser även centret för myndigheter, civilsamhället och utsatta grupper som riskeras att utnyttjas. Verksamheten har en stadig ökning av personer som söker stöd och har utökat nätverket med lämpade aktörer vid ytterligare behov.
  • Basprogram Barnafrid om våld mot barn drivs av Nationellt kunskapscentrum Barnafrid vid Linköpings universitet. Basprogram syftar till att ge alla yrkesverksamma grundläggande evidensbaserade kunskaper om våld mot barn. Majoriteten av deltagare uppgav bland annat att den kunskap som erhållits från Basprogram skulle påverka deras sätt att arbeta och att de fått bättre teoretisk kunskap om våld mot barn.
  • Stockholms stad, Socialförvaltningen, har sedan 2021 en utökad åldersgräns på Stödcentrum för unga brottsutsatta och vittnen. Stödcentret erbjuder råd och stöd till barn och ungdomar som har utsatts för brott samt länkar vidare dit fler behov kan bemötas. Tidigare har centret tagit emot unga mellan 12-21 år. Verksamheten utökade åldersgränsen till 10 år med motiveringen att socialtjänsten har ett ansvar för att även de yngre barnen ska få erbjudande om råd och stöd. Verksamheten har kommit i kontakt med fler utsatta i den yngre ålderskategorin där samtliga har uppgett att de varit nöjda med kontakten.

European Crime Prevention Award (ECPA)

  • Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU-länderna. Nätverket stöds av EU-kommissionen. Tävlingens syfte är att sprida kännedom om god brottsförebyggande praktik mellan medlemsländer i Europa.
  • Det vinnande bidraget belönas med 20 000 euro.

Sidan senast uppdaterad: