Organisation

Brås kärnverksamhet består av tre verksamhetsgrenar: statistikverksamhet, forskningsverksamhet och verksamhet för kunskapsstöd. Därutöver tillkommer ett flertal interna stödverksamheter, med bland annat betydande it- och kommunikationsresurser.

Skiss över Brottsförebyggande rådets organisation.Förstora bilden

Skiss över Brottsförebyggande rådets organisation. Klicka på bilden för att förstora.

Statistik

Statistikverksamheten producerar, publicerar och utvecklar årligen återkommande statistik, såväl register- som surveybaserad.

  • Enheten för rättsstatistik ansvarar i huvudsak för att producera och utveckla Sveriges officiella kriminalstatistik med tillhörande system. En betydande del av verksamheten inriktas på det myndighetsgemensamma utvecklingsarbetet som bedrivs inom ramen för Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) och det interna anpassningsarbetet till detta system. På enheten finns också funktionen för utveckling av rättsstatistik.
  • Enheten för statistiska undersökningar ansvarar för de periodiska undersökningar som genomförs med särskild datainsamling, bland annat med surveymetoder. Enheten genomför den Nationella trygghetsundersökningen (NTU), politikernas trygghetsundersökning (PTU) och tar fram statistik och kunskap om hatbrott. På enheten finns också Funktionen för analys av statistik placerad. Utifrån bearbetning av befintlig statistik gör funktionen kortanalyser av bland annat brottsutvecklingen och av utvecklingen av verksamhetsresultaten inom rättsväsendet.

Forskning

Forskningsverksamheten tar bland annat fram fördjupade studier, utvärderingar och kartläggningar om brottsligheten och om rättsväsendets verksamheter och reformer.

  • Enheten för forskning och utveckling bedriver tillämpad forskning och utvecklingsverksamhet inom det kriminalpolitiska området. Enheten analyserar exempelvis brottsutvecklingen, utsattheten för brott och olika aspekter av rättsväsendets verksamhet.
  • Enheten för utvärdering och polisforskning genomför främst utvärderingar och studier av reformer och verksamheter inom och i anslutning till rättsväsendet, med tyngdpunkt på polisens verksamhet.
  • Enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet genomför studier om rättsväsendets verksamheter och om brottslighetens utveckling, med tyngdpunkt på ekonomisk och organiserad brottslighet.

Kunskapsstöd

Verksamheten för kunskapsstöd omfattar två olika områden: brottsförebyggande arbete samt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Verksamheterna har i uppdrag att stödja och bidra till utveckling av respektive område, genom att samordna relevanta aktörer på nationell, regional och lokal nivå samt genom att samla in, bearbeta och sprida kunskap.

  • Enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete samordnar och ger stöd till brottsförebyggande arbete, i syfte att strategiskt utveckla det brottsförebyggande arbetet i Sverige.
  • Center mot våldsbejakande extremism (CVE) stärker och utvecklar det förebygggande arbetet mot våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå.

Övriga enheter

Staben vid myndigheten har bland annat har till uppgift att biträda generaldirektören, samordna verksamhetsplaneringen och ha kontakter med övriga myndigheter i rättsväsendet. Därutöver finns enheterna ekonomi och kontorsservice, HR, IT, kommunikation samt ett kansli för juridik, upphandling, registratur och arkiv.

Sidan senast uppdaterad:

CVE

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) arbetar från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter, och stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Centret är placerat inom Brå.

Rättsväsendets digitalisering

Rättsväsendets digitalisering är en samverkan mellan elva myndigheter kring digitalisering av rättsväsendet, med huvudsakligt fokus på informationsförsörjning inom brottmålsprocessen. Det gemensamma arbetet strävar mot ett digitaliserat rättsväsende för effektivitet, rättssäkerhet och ökad samhällsnytta. Kansliet för Rättsväsendets digitalisering är placerat vid Brottsförebyggande rådet.