Årsredovisning 2023

Brottsförebyggande rådet

Brås årsredovisning lyfter fram myndighetens verksamhet under 2023 samt den nya kunskap som offentliggjorts under året.

Generaldirektören om året som gått

Uppmärksamheten och debatten är intensiv om brottsligheten, polisarbete, dömande och straff, och vid kanslier och myndigheter på det kriminalpolitiska området bedrivs ett komplext arbete i högt tempo. Nya lagar tas fram och andra förändras. Regeringen koordinerar gentemot EU och finansierar och riktar in myndigheterna i rättsväsendet, vilka i sin tur styr mot målen och de föränderliga utmaningarna utifrån tillgänglig kunskap och befintliga resurser. Myndigheterna och andra samhällsaktörer engagerar sig i det brottsförebyggande arbetet, vilket kommunerna sedan juli 2023 gör utifrån lagkrav. I allt det krävs ständigt ny kunskap och nya kunskapsunderlag varav många från Brå, och inte minst stödinsatser till dem som ska förebygga brott och våldsbejakande extremism.

Mattias Larsson, generaldirektör Brottsförebyggande rådet

Mattias Larsson, generaldirektör Brå

Myndigheterna och andra samhällsaktörer engagerar sig i det brottsförebyggande arbetet, vilket kommunerna sedan juli 2023 gör utifrån lagkrav. I allt det krävs ständigt ny kunskap och nya kunskapsunderlag varav många från Brå, och inte minst stödinsatser till dem som ska förebygga brott och våldsbejakande extremism.

Centrala kunskapsbidrag kommer från Brås omfattande statistikverksamhet, med dels registerbaserad statistik om anmälda brott och rättsväsendets ärendehantering genom rättskedjan, dels surveystatistik om befolkningens och de förtroendevaldas utsatthet för brott m.m. Vid sidan av de många ordinarie och löpande publiceringarna blev det under året ett stort antal andra redovisningar. Hit hörde sex statistiska kortanalyser, bland annat om skolfaktorers betydelse för om elever begår eller utsätts för brott, två särskilda statistikredovisningar, två stödmaterial till statistikens användare och en särskild metodstudie, samt på regeringens uppdrag ett underlag om geografiskt riktad datalagring respektive en kvalitetsgranskning av statistiken över anmälda brott med avseende på relationen mellan offer och gärningsperson.

Forskningsverksamheten redovisade bland annat studier gjorda på regeringsuppdrag, om polisens användning av sina resurstillskott, socioekonomiska faktorer och brott, grov fridskränkning mot vuxna respektive mot barn samt om barn och unga i kriminella nätverk. Egeninitierade studier som redovisades gällde bland annat uppklaring av dödligt våld i kriminella miljöer, polisens arbete med profilering och likabehandling vid ingripanden samt bedrägerier mot privatpersoner. Forskningsverksamheten bidrog också i många konsultationer med externa parter och i arbetet med remisser.

I Brås verksamhet för kunskapsstöd bedrevs det under året intensivt arbete med att arbeta fram och ge det utvidgade stödet som behövs i och med den nya lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. Arbetet med regeringsuppdragen om att stödja det brottsförebyggande arbetet i socialt utsatta områden och om att sprida en metod mot skjutningar (gruppvåldsintervention, GVI) till fler orter fortsatte, och en uppdatering av den så kallade samverkanshandboken inleddes i samverkan med Polismyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner. I kunskapsstödet ingår Center mot våldsbejakande extremism (CVE), som under året publicerade rapporter och stödmaterial, och arrangerade och medverkade i seminarier, konferenser och sammankomster. Arbetet med att ge handfasta och behovsanpassade råd till kommuner fortsatte. Det bedrevs också arbete med två regeringsuppdrag, där ett handlar om ökad samverkan mellan nationella myndigheter och andra aktörer, ett annat om ett metodstöd för skolans möjligheter att hantera oro för våldsbejakande extremism, respektive ett informationsmaterial om våldsbejakande extremism och radikaliserings- och rekryteringsprocesser.

En förutsättning för Brås omfattande och kunskapsintensiva produktion är högt kvalificerade medarbetare och chefer, välfungerande interna stödfunktioner och goda relationer till omgivningen, vilket myndigheten har. Det är min uppgift att vårda de goda förutsättningarna och samtidigt utnyttja förbättringsmöjligheterna genom välriktade utvecklingsåtgärder, allt med fast sikte på myndighetens förmåga att leverera efterfrågad, kvalificerad och användbar kunskap – ett arbete utfört av en väl fungerande myndighet som är en god arbetsplats.

Mattias Larsson
Generaldirektör

Fakta om publikationen

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1155

Tips på andra rapporter