Verksamhetsplan 2021

för Brottsförebyggande rådet

I verksamhetsplanen beskrivs de mål, projekt och aktiviteter som ligger till grund för myndighetens arbete under 2021.

Brottsförebyggande rådet (Brå) ska bidra till kunskapsutvecklingen i rättsväsendet och främja brottsförebyggande arbete. Det gör vi genom verksamhetsområdena statistik, forskning och kunskapsstöd. Arbetet som bedrivs vid Brå ska bidra till att uppfylla regeringens mål, återrapporteringskrav och uppdrag.

Denna verksamhetsplan beskriver såväl Brås uppdrag och verksamhet som vilka mål, projekt och aktiviteter som ska utgöra myndighetens arbete under 2021. På Brås webbplats går det även att läsa om vår pågående verksamhet. Webbplatsen uppdateras löpande under året, till exempel i samband med att regeringen beslutar om nya särskilda uppdrag för Brå.

Ett nytt regeringsuppdrag för Brå inför verksamhetsåret 2021 är att ingå i kunskapslyftet för barnets rättigheter. Det innebär att vi ska se över behovet av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter inom verksamhetsområdet. Detta är ett viktigt uppdrag och ytterligare ett sätt för oss att bidra till implementeringen av Barnkonventionen.

Som förvaltningsmyndighet ska Brå löpande förvalta och utveckla verksamheten gällande exempelvis arbetsmiljö, informationssäkerhet och tillgänglighetsfrågor. Under 2021 kommer vi att fortsätta det påbörjade arbetet med att uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och med att ta fram en digitaliseringsstrategi. Vidare kommer vi under 2021 att fortsätta det myndighetsövergripande utvecklingsarbete som påbörjades under hösten 2020 för att säkerställa en tillitsbaserad styrning och tydlighet i beslutsfattandet. Utvecklingsarbetet omfattar bland annat översyn av målen för Brås verksamhet, upplägget för verksamhetsplanering och att ta fram en ny kommunikationspolicy.

Verksamhetsåret 2021 kommer fortsatt att präglas av covid-19-pandemin, och viss verksamhet kommer vi att behöva ställa om. Samtidigt ser jag fram emot ett år där Brå utvecklar och levererar kunskapsunderlag till våra målgrupper.

Kristina Svartz
Generaldirektör

Fakta om publikationen

2021

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-971