Verksamhetsplan 2024

för Brottsförebyggande rådet

I verksamhetsplanen beskrivs de mål, projekt och aktiviteter som ligger till grund för myndighetens arbete under 2024.

I regeringens instruktion för Brå fastställs att myndigheten har till uppgift att bidra till kunskapsutvecklingen inom rättsväsendet och det kriminalpolitiska området samt att främja brottsförebyggande arbete och stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Det åstadkommer Brå och Center mot våldsbejakande extremism genom statistik, forskning och kunskapsstöd. Till det kommer verksamhet som löpande förvaltar och utvecklar myndigheten exempelvis när det gäller arbetsmiljö, kommunikation, finansiell styrning, informationssäkerhet och it. I enlighet med instruktionen finns vid Brå även ett kansli till stöd för rådet för rättsväsendets digitalisering, som dock inte berörs i denna verksamhetsplan.

Innehållet i verksamhetsplanen bygger på den ram som regeringen instruerat Brå att verka inom, pågående och nya regeringsuppdrag, regeringens återrapporteringskrav, Brås egen omvärldsbevakning och de många kontakter vi har med externa parter av olika slag.

Planen visar vad Brå kommer att göra under 2024, men därutöver finns det mer detaljerad planering för vart och ett av projekten och verksamheterna som säkerställer genomförandet och att det blir produkter och aktiviteter av hög klass.

Fakta om publikationen

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1154