Verksamhetsplan 2023

för Brottsförebyggande rådet

I verksamhetsplanen beskrivs de mål, projekt och aktiviteter som ligger till grund för myndighetens arbete under 2023.

Kriminalpolitikens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. En förutsättning för detta är att det finns tillgång till gedigen och relevant statistik och kunskap. Brottsförebyggande rådet (Brå) är en kunskapsmyndighet som ska bidra till utvecklingen inom rättsväsendet och det kriminalpolitiska området samt främja brottsförebyggande arbete och förebygg ande arbete mot våldsbejakande extremism. Det gör vi genom verksamhets områdena statistik, forskning och kunskapsstöd. Vid myndigheten finns också en förvaltningsverksamhet som löpande förvaltar och utvecklar verksamheten gällande exempelvis arbetsmiljö, kommunikation, finansiell styrning, informa tionssäkerhet och it. Arbetet som bedrivs vid Brå ska bidra till att uppfylla regeringens mål, återrapporteringskrav och uppdrag.. På Brås webbplats går det att läsa mer om Brås uppdrag och organisation. I denna verksamhetsplan beskrivs vilka projekt och aktiviteter som utgör Brås arbete under 2023. Tillkommande uppdrag och projekt under året uppdateras på vår webbplats.

Placerat på Brå finns även Kansliet för Rättsväsendets digitalisering, vars uppgift är att stödja Rådet för Rättsväsendets digitalisering (SFS 2019:1283). Rådet fastställer kansliets verksamhetsplan.

Fakta om publikationen

2023

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1104