Organiserad brottslighet

Organiserad brottslighet utförs av någon form av kriminell grupp som begår brott i syfte att göra vinst. Eftersom syftet framför allt är att tjäna pengar är vissa brott mer givna än andra.

Häleri och smuggling

Anmälda häleribrott och häleriförseelser, samt brott mot smugglingslagen, uppdelat i narkotikasmuggling och övrigt. Källa: Anmälda brott

Den organiserade brottsligheten agerar på en marknad, därför är den ofta inriktad på häleri och smuggling av olika eftertraktade varor, exempelvis alkohol, cigaretter och narkotika. Det är också vanligt att prostitution drivs i organiserad form, vilket leder till brott som koppleri och trafficking, det vill säga människohandel. Den organiserade brottsligheten utgör en kriminell affärsverksamhet, brotten begås systematiskt och för vinnings skull.

Koppleri och trafficking

Anmälda koppleribrott (inkl. grovt koppleri) samt människohandel för sexuella ändamål. Källa: Anmälda brott

Brå definierar organiserad brottslighet på följande sätt:

  • Det rör sig om en nätverksbaserad vinstinriktad brottslig verksamhet i projektform som har vilja och förmåga att skydda och underlätta brottsligheten genom otillåten påverkan (trakasserier, hot, våld och korruption).
  • Inom "projekten", som avlöser varandra, finns en arbetsdelning och flexibilitet som innebär att medarbetare går in och ut ur projekten.
  • Verksamheten bedrivs i regel diskret, men kan ibland ta sig uttryck i synliga gäng, med ett utmanande beteende, symboler och maktanspråk.
  • Grupperingen har inte kommit till för sin egen skull utan behövs för att utföra brotten. Ofta tjänar organisationen på att hålla en låg profil. Man vill verka på den illegala marknaden utan att synas. Men det finns också en väsentligt synligare del, organisationer där gemenskapen och brödraskapet förmodligen betyder mer än den kriminella affärsverksamheten. Det är kriminella gäng som kan sprida oro genom sitt utmanande beteende och tydliga symboler som västar och emblem.

Uppklaringsprocent

Personuppklaringsprocenten¹ för häleribrott och häleriförseelser, brott mot smugglingslagen samt koppleri och grovt koppleri, år 2023. Källa: Handlagda brott

Huvudsakliga problemområden

  • Marknad den kriminella verksamheten agerar på en marknad med köpare och säljare som genererar inkomster.
  • Otillåten påverkan — det systemhotande inslaget i den organiserade brottsligheten där t.ex. tjänstemän utsätts för hot eller andra påtryckningar.
  • Det synliga utmanandet med västar, symboler och ett konfrontatoriskt beteende

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper