Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper

– våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Det här stödet handlar om samordning och samverkan mellan det lokala brottsförebyggande och det våldsförebyggande arbete samt om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med komplexa frågor.

Bakgrund: om metodstödet

Regeringen presenterade hösten 2021 ett åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. En av punkterna i programmet var ett uppdrag till Brå att ta fram ett fördjupat stöd för hur den generella kartläggningen av brottsligheten i ett område skulle kunna kompletteras med en bild av hur våldet i nära relationer ser ut och vilka förutsättningar som finns att förebygga sådant våld.

Uppdraget innefattade såväl hedersrelaterat våld och förtryck som prostitution och människohandel för sexuella ändamål. I enlighet med skrivningarna i uppdraget har detta metodstöd tagits fram av Brå i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten och i samråd med Socialstyrelsen.

Syftet med metodstödet är att beskriva och förklara hur underlag med koppling till våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål kan inkluderas i den lokala brottsförebyggande lägesbilden.

Om stödets sammanhang och tilltänkta användning

Brå och Jämställdhetsmyndigheten är centrala myndigheter för att främja utvecklingen av förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel samt våld i samkönade relationer. Båda dessa myndigheter har utarbetat nationella processtöd för ett kunskapsbaserat och systematiskt förebyggande arbete. Brås stöd Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete belyser det generella brottsförebyggande arbetet, medan handboken Inget att vänta på som har tagits fram av Jämställdhetsmyndigheten, har ett särskilt fokus på det våldsförebyggande arbetet.

Brå har också tagit fram ett fördjupat metodstöd för det generella brottsförebyggande arbetet, med fokus på kartläggning och lägesbildsarbete.Det här stödet utgör en kompletterande fördjupning om att kartlägga brott med koppling till våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Stödet kompletterar även Jämställdhetsmyndighetens metodstöd för kartläggning av våld, i form av handboken Inget att vänta på. Stödet är framtaget för att lokala brottsförebyggande samordnare i samverkan med andra funktioner med våldsförebyggande uppdrag inom kommunala verksamheter ska kunna utveckla kartläggningen av faktorer som bidrar till en förståelse av den lokala situationen avseende den här brottsligheten.

I stödet ges exempel på underlag som lokala förebyggare kan använda för att kartlägga faktorer som bidrar till en förståelse av den lokala situationen avseende den här brottsligheten.

Det här materialet finns även i form av ett digitalt stöd

Fakta om publikationen

Författare: Carl Gynne, Mahlet Techan, Lina Lundborg

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1075

Rapport 2022

Tips på andra rapporter