Barnmisshandel

År 2022 anmäldes sammantaget 24 502 misshandelsbrott mot barn under 18 år.

Anmäld misshandel mot barn

Antal anmälda misshandelsbrott mot barn. Källa: Anmälda brott

År 2022 anmäldes sammantaget 24 502 misshandelsbrott mot barn under 18 år. Det motsvarade 29 procent av alla anmälda misshandelsbrott. Totalt sett ökade antalet anmälda misshandelsbrott mot barn (0–17 år) med 1 procent (+192 brott) mellan 2021 och 2022, och har ökat med 39 procent (+6 852 brott) jämfört med 2013. Misshandelsbrotten mot barn anmäls i hög grad av förskola och skola, vilket märks i statistiken på så sätt att färre brott anmäls under sommaren än under skolterminerna.

0-6 år

Under 2022 anmäldes 3 997 misshandelsbrott mot barn i åldern 0–6 år, vilket var en minskning med 7 procent (−294 brott) jämfört med 2021, och en ökning med 23 procent (+736 brott) jämfört med 2013. Av de anmälda misshandelsbrotten mot barn i åldern 0–6 år var 42 procent brott mot flickor (1 666 brott) och 58 procent brott mot pojkar (2 331 brott). Misshandelsbrotten mot flickor 0–6 år minskade med 74 brott (−4 %) medan brotten mot pojkar minskade med 220 brott (−9 %).

7-14 år

Under 2022 anmäldes 13 712 misshandelsbrott mot barn i åldern 7–14 år, vilket innebar en ökning med 3 procent (+336 brott) jämfört med 2021, och en ökning med 56 procent, eller 4 932 anmälda brott, jämfört med 2013. Av de anmälda misshandelsbrotten mot barn i åldern 7–14 år var 39 procent (5 401 brott) riktade mot flickor, och 61 procent (8 311 brott) riktade mot pojkar.

Misshandelsbrotten mot flickor 7–14 år ökade med 157 brott (+3 %) medan brotten mot pojkar ökade med 179 brott (+2 %) jämfört med 2021.

15-17 år

Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 15–17 år 2022 ökade med 2 procent (+150 brott) jämfört med 2021. Av de anmälda misshandelsbrotten mot barn i åldern 15–17 år var 39 procent riktade mot flickor (2 619 brott) och 61 procent mot pojkar (4 174 brott).

Misshandelsbrotten mot flickor 15–17 år var oförändrade brott (+9 brott), medan brotten mot pojkar ökade med 141 brott (+3 %). Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 15–17 år ökade under 2015 och 2016 för att sedan kvarstå på den högre nivån med en liten nedåtgående trend. Jämfört med 2013 har de ökat med 21 procent, från 5 609 till 6 793 anmälda brott.

Uppklarade misshandelsbrott mot barn

Personuppklaringsprocenten² för misshandel mot barn 0-6 år, samt 7-14 år. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

Under 2022 handlades¹ totalt 24 319 misshandelsbrott mot barn under 18 år.

Personuppklaringsprocenten² var 4 procent för misshandel mot barn 0–6 år, 6 procent för misshandel mot barn 7–14 år och 15 procent för misshandel mot barn i åldern 15-17 år. Lagföringsprocenten² var 5 procent för misshandel mot barn 0–6 år, medan den var 10 procent för misshandel mot barn 7–14 år och 18 procent för misshandel mot barn 15-17 år.

Misstänkta personer

Andel kvinnor och män som misstänkts för misshandel uppdelat efter brottsoffrets ålder och kön 2021. Källa: Misstänkta personer

Av de misstänkta för misshandel mot små barn är andelen kvinnor relativ hög jämfört med andra brott, omkring 40 procent av de misstänkta för misshandel mot barn 0 – 6 år är kvinnor (2021). Detta gäller särskilt vid misshandel mot flickor.

En stor del av ökningen i de anmälda brotten mot barn 7–14 år beror på anmälningar (bland annat från skolan) om våld mellan jämnåriga. Så hur många av de misstänkta är då själva unga? Statistiken över misstänkta personer visar att 21 procent av de som misstänks för misshandel mot denna åldersgrupp är i åldern 15–20 år (2021). Men då är det viktigt att komma i håg att den siffran endast omfattar misstänkta personer över 15 år. Många brott mot barn 7–14 år syns alltså inte i statistiken över misstänkta personer, eftersom gärningspersonen i många fall inte fyllt femton och därmed inte är straffmyndig.

Stort mörkertal

Statistiken visar att bara en mindre del av alla misshandelsbrott mot barn anmäls – trots att vissa yrkesgrupper blivit skyldiga att anmäla misstänkta fall av barnmisshandel. Vi kan inte heller förlita oss på brottsofferundersökningar eftersom barn yngre än 15 år inte intervjuas.

Brottsplats lindrig misshandel

Självrapporterad utsatthet för lindrig misshandel bland elever i årskurs 9. Fördelning (%) av brottsplats för det senaste misshandelstillfället under de senaste tolv månaderna, uppdelat på tjejer och killar. Resultat från SUB 2021. Källa: Skolundersökningen om brott 2021.

Ungdomars utsatthet för misshandel

Skolundersökningen om brott 2019 visar att drygt 19 procent av eleverna i årskurs nio uppger att de blivit utsatta för något misshandelsbrott under de senaste tolv månaderna. Utsattheten är dock vanligast bland killar (23 procent, jämfört med 15 procent bland tjejer). Majoriteten uppger att det har rört sig om lindrig misshandel (drygt 14 procent bland tjejer och drygt 21 procent bland killar). Andelen utsatta för grövre misshandel är 2,7 procent bland tjejer och 4,8 procent bland killar.

Bland både tjejer och killar som utsätts för lindrig misshandel är skolan eller skolgården den vanligaste brottsplatsen 2019. Detta gällde för drygt 47 procent av de utsatta tjejerna och drygt 65 procent av de utsatta killarna. Tydliga könsskillnader fanns även bland dem som utsatts för lindrig misshandel och uppgett att händelsen inträffat i det egna hemmet, vilket var fallet för nästan 26 procent av de utsatta tjejerna och drygt 6 procent av de utsatta killarna.

Sedan 2015 har andelen som utsatts för lindrig misshandel och uppgett att händelsen skett i skolmiljö ökat både bland tjejer (från nästan 38 procent 2015 till drygt 47 procent 2019) och bland killar (från drygt 58 procent till drygt 65 procent). Under samma period syns en minskning av andelen utsatta tjejer som uppgett att händelsen skedde i det egna hemmet (från nästan 34 till nästan 26 procent), och en minskning av andelen killar som uppgett att händelsen inträffade på en annan plats (från nästan 29 till drygt 17 procent
bland utsatta killar).

Skolan eller skolgården är också den vanligaste brottsplatsen bland de elever som uppger att de har utsatts för grövre misshandel (49 procent av de utsatta 2019). Eftersom det är få elever som utsatts för grövre misshandel är underlaget för litet för att redovisa dessa uppgifter uppdelat på kön.

 

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.
²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper