Barnmisshandel

År 2023 anmäldes sammantaget 25 255 misshandelsbrott mot barn under 18 år.

Anmäld misshandel mot barn

Antal anmälda misshandelsbrott mot barn. Källa: Anmälda brott

År 2023 anmäldes sammantaget 25 255 misshandelsbrott mot barn under 18 år, vilket motsvarar 29 procent av alla anmälda misshandelsbrott. Totalt sett ökade antalet anmälda misshandelsbrott mot barn med 3 procent (+753 brott) mellan 2022 och 2023, vilket var 32 procent fler (+6 166 brott) jämfört med 2014.

Misshandelsbrotten mot barn anmäls i hög grad av förskola och skola, vilket märks i statistiken på så sätt att färre brott anmäls under sommaren, samt även till viss del under julloven, än under skolterminerna. Mellan terminerna förekommer mindre kontakt mellan barn och skolpersonal och därmed färre möjligheter för skolpersonalen att uppmärksamma och anmäla brott. Dessutom har elever sinsemellan mindre fysisk kontakt under skolloven vilket kan resultera i att färre misshandelsbrott sker.

0-6 år

Under 2023 anmäldes 3 847 misshandelsbrott mot barn i åldern 0–6 år, vilket var 4 procent färre (−150 brott) jämfört med 2022, och 1 procent fler (+50 brott) jämfört med 2014. Av de anmälda misshandelsbrotten var 39 procent brott mot flickor (1 507 brott) och 61 procent brott mot pojkar (2 340 brott). Misshandelsbrotten mot flickor minskade med 159 brott (−10 %) och anmäld misshandel mot pojkar var 9 brott fler (±0 %) jämfört med 2022.

7-14 år

Under 2023 anmäldes 14 315 misshandelsbrott mot barn i åldern 7–14 år, vilket innebar en ökning med 4 procent (+603 brott) jämfört med 2022, och 45 procent fler, vilket motsvarar 4 449 anmälda brott, jämfört med 2014. Av de anmälda misshandelsbrotten var 38 procent (5 504 brott) riktade mot flickor, och 62 procent (8 811 brott) riktade mot pojkar. Misshandelsbrotten mot flickor ökade med 103 brott (+2 %) och brotten mot pojkar ökade med 500 brott (+6 %) jämfört med 2022.

15-17 år

Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 15–17 år ökade med 4 procent (+300 brott) 2023 jämfört med 2022. Av totalt 7 093 anmälda misshandelsbrott var 39 procent riktade mot flickor (2 768 brott) och 61 procent mot pojkar (4 325 brott). Misshandelsbrotten mot flickor ökade med 149 brott (+6 %), och brotten mot pojkar med 151 brott (+4 %). Under den senaste tioårsperioden har de anmälda misshandelsbrotten mot barn i åldern 15–17 år utmärkts av relativt sett stora svängningar. Jämfört med 2014 anmäldes det 31 procent fler (+1 667 brott) 2023.

Uppklarade misshandelsbrott mot barn

Personuppklaringsprocenten² för misshandel mot barn 0-6 år, samt 7-14 år. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

Under 2023 handlades¹ totalt 25 425 misshandelsbrott mot barn under 18 år.

Personuppklaringsprocenten² var 5 procent för misshandel mot barn 0–6 år, 6 procent för misshandel mot barn 7–14 år och 15 procent för misshandel mot barn i åldern 15-17 år. Lagföringsprocenten² var 6 procent för misshandel mot barn 0–6 år, medan den var 10 procent för misshandel mot barn 7–14 år och 18 procent för misshandel mot barn 15-17 år.

Misstänkta personer

Andel kvinnor och män som misstänkts för misshandel uppdelat efter brottsoffrets ålder och kön 2021. Källa: Misstänkta personer

Av de misstänkta för misshandel mot små barn är andelen kvinnor relativ hög jämfört med andra brott, omkring 40 procent av de misstänkta för misshandel mot barn 0 – 6 år är kvinnor (2021). Detta gäller särskilt vid misshandel mot flickor.

En stor del av ökningen i de anmälda brotten mot barn 7–14 år beror på anmälningar (bland annat från skolan) om våld mellan jämnåriga. Så hur många av de misstänkta är då själva unga? Statistiken över misstänkta personer visar att 21 procent av de som misstänks för misshandel mot denna åldersgrupp är i åldern 15–20 år (2021). Men då är det viktigt att komma i håg att den siffran endast omfattar misstänkta personer över 15 år. Många brott mot barn 7–14 år syns alltså inte i statistiken över misstänkta personer, eftersom gärningspersonen i många fall inte fyllt femton och därmed inte är straffmyndig.

Stort mörkertal

Statistiken visar att bara en mindre del av alla misshandelsbrott mot barn anmäls – trots att vissa yrkesgrupper blivit skyldiga att anmäla misstänkta fall av barnmisshandel. Vi kan inte heller förlita oss på brottsofferundersökningar eftersom barn yngre än 15 år inte intervjuas.

Brottsplats lindrig misshandel

Självrapporterad utsatthet för lindrig misshandel bland elever i årskurs 9. Fördelning (%) av brottsplats för det senaste misshandelstillfället under de senaste tolv månaderna, uppdelat på tjejer och killar. Resultat från SUB 2021. Källa: Skolundersökningen om brott 2021.

Ungdomars utsatthet för misshandel

Skolundersökningen om brott 2021 visar att 19 procent av eleverna uppger att de blivit utsatta för något misshandelsbrott under de senaste tolv månaderna. Utsattheten är dock vanligast bland killar (21 procent, jämfört med 17 procent bland tjejer). Majoriteten uppger att det har rört sig om lindrig misshandel (19 procent bland killar och 16 procent bland tjejer). Andelen utsatta för grövre misshandel är 4,5 procent bland killar och 3,0 procent bland tjejer).

Bland killar har andelen utsatta för lindrig misshandel minskat jämfört med föregående år till ungefär samma nivå som 2015. Andelen killar som utsatts för grövre misshandel har legat runt 5 procent sedan 2015.Bland tjejer har andelen utsatta för lindrig misshandel i stället ökat jämfört med 2019 (från 14 procent till 16 procent 2021), men det finns ingen tydlig trend över tid då andelen har varierat. Andelen tjejer som utsatts för grövre misshandel har legat runt 3 procent sedan 2015.

Bland både killar och tjejer är det vanligare att ha blivit utsatt för lindrig misshandel två gånger eller fler. När det gäller grövre misshandel är det vanligast bland killar att ha blivit utsatt vid endast ett tillfälle, medan det bland tjejer är ungefär lika vanligt att ha blivit utsatt vid ett enstaka tillfälle som vid flera.

Brottsplats vid misshandel

Bland både killar och tjejer som utsätts för lindrig misshandel är skolmiljö den vanligaste brottsplatsen 2021. Detta gällde för 68 procent av de utsatta killarna och 49 procent av de utsatta tjejerna. Tydliga könsskillnader fanns även i andelen som uppgett att händelsen inträffat i det egna hemmet, vilket var fallet för 6 procent av de utsatta killarna och 20 procent av de utsatta tjejerna.

Sedan 2015 har andelen av de utsatta för lindrig misshandel som uppgett att händelsen skett i skolmiljö ökat både bland killar (från 58 procent till 68 procent) och bland tjejer (från 38 procent till 50 procent) under mätperioden. Mellan 2015 och 2019 syns en minskning av andelen killar som uppgett att händelsen inträffade på en annan plats (från 29 till 17 procent bland utsatta killar) för att sedan öka något (till 19 procent) 2021, medan det för tjejer har minskat över hela perioden (från 19 procent till 15 procent). Andelen utsatta killar som uppgett att händelsen skedde i det egna hemmet har legat på en relativt stabil nivå (från 8 procent 2015 och 2017 till 6 procent 2019 och 2021) medan motsvarande andel för tjejer har minskat under hela perioden (från 34 till 20 procent).

Skolan eller skolgården är också den vanligaste brottsplatsen bland de elever som uppger att de har utsatts för grövre misshandel (54 procent av de utsatta). Eftersom det är få elever som utsatts för grövre misshandel är underlaget för litet för att redovisa dessa uppgifter uppdelat på kön.

En stor andel av de elever som utsatts för grövre misshandel har angett att brottsplatsen var en annan plats än de svarsalternativ som angetts (28 procent). I Skolundersökningen om brott 2021 har de elever som angett annan plats fått möjlighet att beskriva platsen i en öppen fritextruta. Resultaten visar att det är vanligt att de som specificerat en annan plats vid utsatthet för grövre misshandel uppger att händelsen skett utomhus, exempelvis ”i stan”, ”i centrum” eller ”på väg hem”. Det är dock relativt vanligt att händelsen inträffat i idrottssammanhang, exempelvis i samband med träning eller en match. Det är möjligt att en del elever som uppger att de utsatts för grövre misshandel kan ha inkluderat händelser som uppkommit i samband med utövande av sport men utan avsikt att skada, exempelvis genom en oavsiktlig kollision mellan spelare. Däremot förekommer idrottsrelaterade platser även som brottsplats vid andra typer av brott, såsom vid utsatthet för rån och hot, dock inte i samma utsträckning.

Bland utsatta för grövre misshandel har den andel som uppgett att händelsen skett i skolmiljö ökat över tid. Andelen är högre 2021 än 2019 (54 respektive 49 procent), detta trots att mycket undervisning har skett digitalt och på distans. Andelen som uppgett att händelsen skett i det egna hemmet har minskat över tid (från 14 procent 2015 till 4,7 procent 2019 och 6 procent 2021), medan andelen som uppgett att händelsen inträffade i kollektivtrafiken i stället har ökat (från 5 procent 2015 till 10 procent 2021).

Polisanmäld misshandel

Endast en liten andel av de killar och tjejer som utsatts för lindrig misshandel uppger att händelsen har polisanmälts (8 procent av både utsatta killar och utsatta tjejer).

Bland killar som utsatts för lindrig misshandel ligger andelen som uppger att polisanmälan gjorts på ungefär samma nivå som 2019 (7 procent) och har ökat något sedan 2015 (då var andelen 6 procent). Bland de tjejer som utsatts går det att urskilja en ökning av andelen som uppger att misshandeln har polisanmälts jämfört med 2015 (från 4,5 procent till 8 procent 2021).

Det är vanligare att grövre misshandel har polisanmälts, 19 procent av dem som utsatts uppger att en polisanmälan gjorts. Bland de elever som utsatts för grövre misshandel har andelen som uppger att händelsen polisanmälts varierat mellan 19 procent (2021) och 28 procent (2019), utan någon tydlig trend.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.
²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper