Skolundersökningen om brott 2021

Om utsatthet och delaktighet i brott

Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio.

Oro för brott får stora konsekvenser

Bland eleverna är det vanligt att oro för brott medfört att man medvetet undvikit specifika personer eller platser, undvikit att gå ut kvällstid eller hållit sig borta från skolan en hel dag. Det är vanligast bland tjejer att oro för brott medfört någon form av konsekvens (57 procent, jämfört med 44 procent bland killar). Däremot har andelen bland killar ökat något mer sedan 2015 än bland tjejerna. Jämfört med 2019 har dock andelen bland tjejer ökat något, medan den är på ungefär samma nivå eller något lägre för killar.

Nästan hälften uppger utsatthet för brott

Killar och tjejer uppger utsatthet för brott i ungefär lika stor utsträckning, men strukturen skiljer sig åt. Bland killar är det vanligast att ha utsatts för stöldbrott, följt av misshandel. Bland tjejer är sexualbrott vanligast, följt av stöldbrott.

Drygt hälften uppger delaktighet i brott

Hälften (50 procent) av eleverna uppger att de begått något brott (stöldbrott, våldsbrott, skadegörelse eller narkotikabrott) vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna, vilket utgör ungefär samma nivå som under den övriga mätperioden, men något lägre än 2019 (52 procent).

Vanligt med utsatthet för brott i skolmiljön

När det gäller de platser där de tillfrågade eleverna uppger att de utsatts för brott, visar resultaten att det ofta sker i skolmiljön. Det är den vanligaste brottsplatsen för både lindrig och grövre misshandel, samt för fysiska sexuella kränkningar bland killar. Sedan 2015 har andelen som uppgett utsatthet för lindrig misshandel i skolmiljö ökat, både bland killar (från 58 procent till 68 procent) och tjejer (från 38 procent till 50 procent). Att utsättas för hot är vanligast på internet och i sociala medier, medan den vanligaste brottsplatsen för att utsättas för någon sexuell handling genom tvång är i någon annans hem.

Skolundersökningen om brott är en del av Sveriges officiella statistik (gäller statistik från 2019).

Om skolundersökningen

Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs 9. Syftet med undersökningen är att få bättre kunskap om hur vanligt det är att ungdomar utsätts för vissa typer av brott, själva deltar i brott eller andra riskbeteenden. Sverige utgör ett av få europeiska länder som har möjlighet att beskriva detta på annat sätt än enbart genom kriminalstatistik.

Fakta om publikationen

Författare: Sofia Axell

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1070

Rapport 2022:5