Dokumentera arbetet

Dokumentation av genomförandet innebär att man fyller på med information om hur arbetet konkret har genomförts. Samverkansöverenskommelsen, medborgarlöftena, lägesbilden, målformuleringen och åtgärdsplanerna utgör början av dokumentationen.

Dokumentationen ska visa vilka åtgärder inom samverkan som kunde genomföras som planerat och vilka åtgärder som fick ändras, på vilket sätt och varför. Den bör också redovisa hur ekonomiska och personella resurser har använts, kostnader för olika moment och om tidsramarna hållits.

Läs mer i Steg 5: Uppföljning

Under genomförandet ska arbetsgrupper avrapportera till kommunpolisen och kommunens samordnare för brottsförebyggande arbete. Arbetsgruppernas samtagna kunskap är ett viktigt underlag för kommande arbete enligt samverkansprocessen. Den som är ansvarig för gruppens arbete, dokumentation och löpande uppföljning bör även ansvara för att löpande återkoppla till beredningsgruppen. Särskilt om det finns ett större problem eller ett problem som kvarstår över tid.

Minnesanteckningar från arbetsmöten är också en del av dokumentationen. Samordnarna sammanställer dokumentationen, som är en del av den löpande återkopplingen till styrgruppen, men också en del av den avslutande uppföljningen av arbetet.

Stöd för dokumentation av genomförandet

  • Hur många av de planerade insatserna har genomförts?
  • Hur har de upplevts av berörda parter?
  • Har det funnits faktorer som underlättat, försvårat eller förhindrat genomförandet?
Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan