Fördjupa kunskapen om lokala problem genom medborgardialoger

Allmänheten är en stor kunskapskälla. Medborgarna känner vanligtvis väl till sitt bostadsområde och deras erfarenheter och kunskap bidrar till en fördjupad bild av läget.

Medborgardialoger är också ett sätt för dem som verkar och bor i området att påverka eller bli delaktiga i kommunens och polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Medborgardialogerna ska genomföras med hög kvalitet eftersom de är ett sätt att stärka relationerna och bygga förtroende parterna emellan. Medborgardialoger kan genomföras på många olika sätt beroende på syftet. De kan inledningsvis ske i form av trygghets-, drogvane-, skol- eller boendeundersökningar. Dialogerna kan också utformas som trygghetsvandringar, intervjuer, fokusgrupper, rådslag eller liknande.

Polisens sida om medborgarlöften

SKR:s webbplats ger dig stöd i din planering av medborgardialoger

Arbetet med medborgardialog kan ta mycket tid, och berörda parter bör ha uthållighet. Det är centralt att kommunicera tillbaka till medborgarna vad som kommit fram i dialogerna och hur det kommer att omhändertas.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Dra nytta av erfarenheter

Kommunerna har vanligtvis stor kunskap och erfarenhet av dialog med medborgarna. Använd den kunskapen och befintliga forum i den mån det är möjligt.

Medborgardialogernas syfte och mål är att

  • ge en fördjupad bild av medborgarnas upplevelse att trygghet i sin närmiljö
  • öka medborgarnas förtroende för polisen och kommunen
  • leda till att medborgarna i större omfattning engageras och involveras i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka den lokala lägesbilden
  • ge en förbättrad förståelse för medborgarnas behov.

Olika exempel på medborgardialoger

I tabellen nedan finns några exempel på olika sätt att föra medborgardialog. Tabellen finns även att ladda ner som mall i excelformat. Excel, 14 kB.Information

Innebär

Fördel

Nackdel

Enkät

Ger information om ett lokalt förhållande eller problem i exempelvis ett bostadsområde.

Ett formulär skickas ut, besvaras skriftligt.

Låg kostnad per svarande. Fler svarande. Frågorna är lika ställda til alla. Tid för respondenten att tänka igenom svaren.

Når inte det djup som behövs i en orsaksanalys. kan vara svår att fylla i. Kan vara svårt att få in tillräckligt med svar. Kan behöva översättas till flera språk.

Intervju

Detaljerad information om lokala problem eller sammanhang. Komplicerade och känsliga frågor.

Samtal utifrån frågor som är konstruerade på förhand.

Mindre bortfall, kontroll över skälen till bortfall. Möjlighet till följdfrågor.

Ett förhållandevis kostsamt sätt sätt att samla in information.

Fokusgrupper

Behandlar en fråga som en förberedelse till en annan fråga.

En intervjuform med en liten grupp människor som satts samman utifrån behov, t.ex. bostadsort, ämne, ålder eller kön.

Resultat går snabbt att sammanställa och redovisa.

Begränsas till ett fåtal deltagare. Beroende av intervjuguide.

Rådslag

Skapar i första hand delaktighet, medborgarna bjuds in at dela med sig av sina åsikter och tankar.

Ett större möte för flera personer kring allmänt hållna frågeställningar.

Öppet för alla som vill delta. Passar för allmänna frågeställningar.

Beroende på vem eller vilka som arrangerar rådslaget riktas diskussionerna. Ibland kan det behövas tolkar.

Observationer

Kan användas för att studera olika förhållanden.

Inhämta information genom att iaktta och studera. De observerade kan veta om att de studeras, men det kan också göras utan deras kännedom.

Kan ge information om orsaker till annars svåranalyserade problem. Förhållandevis billigt sätt att få information.

Information är begränsat till det man ser, egna tolkningar ska undvikas.


Trygghetsvandringar – en typ av medborgardialog

En trygghetsvandring är en enkel undersökning att genomföra och dokumentera för att sedan kunna åtgärda problem. Trygghetsvandringar görs i det område som behöver undersökas. Vandringen kan genomföras med en särskild grupp – till exempel barn och ungdomar, för att undersöka deras väg till och från skolan, eller de boende i ett visst område för att underösa den fysiska miljön där. Efter genomförd trygghetsvandring tas kontakt med de som kan åtgärda de upptäckta problemen.

Läs mer om Trygghetsvandring - en vägledning

Läs mer om Trygghetsvandring - tankar på vägen

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan