Sök ekonomiskt stöd för utvärdering och uppföljning

Bedriver ni brottsförebyggande arbete, baserat på en tydlig problembild? Planerar ni att följa upp och utvärdera detta arbete? Då kan ni söka ekonomiskt stöd från Brå.

Brå kan under 2024 bevilja stöd upp till 750 000 kronor per ansökan för utvärdering och uppföljning i syfte att utveckla lokalt brottsförebyggande arbete. Stödet kan beviljas för utvärderingar eller uppföljningar som pågår i som längst två år. Alla organisationer som bedriver brottsförebyggande arbete kan söka stödet.

Sista ansökningsdag är den 2 september 2024.

Så här gör du

Steg 1. Checka av att du uppfyller kriterier nedan
Steg 2. Fyll i ansökan
(Spara först ned pdf:en på din dator)
Steg 3. Skicka in ansökan i Brås e-tjänst senast 2 september

Brås ekonomiska stöd avser utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete där aktiviteten som längst sträcker sig över två år. I undantagsfall kan medel beviljas för andra typer av aktiviteter som skapar förutsättningar för att generera kunskap om brottsförebyggande arbete.

Projekt som utvärderas av en disputerad person eller av en doktorand som handleds av en disputerad person anställd av en institution vid universitet eller högskola, kan ansöka om ekonomiskt stöd upp till 750 000 kr. Ansökan ska däremot göras av den organisation som utför den brottsförebyggande insatsen efter förankring med aktuell institution eller högskola. För övriga projekt kan stödet högst uppgå till 400 000 kr.

Vad kan inte beviljas stöd?

Stöd ges inte till löpande verksamhet, driftskostnader, kapitalinvesteringar, större materialinköp eller utrikesresor. Ekonomiskt stöd ges inte heller till enskilda personer.

Vilka utvärderingar ser Brå behov av?

Brå ser gärna ansökningar om ekonomiskt stöd för 2024 som avser:

 • Mängdbrott såsom exempelvis skadegörelse, stölder eller bedrägerier.
 • Brott som begås på internet
 • Miljörelaterade brott
 • Välfärdsbrott riktat mot kommuner eller regioner
 • Brottsförebyggande åtgärder i skolor
 • Brottsförebyggande åtgärder utförda av näringsliv
 • Brottsförebyggande åtgärder utförda av civilsamhälle
 • Brottsförebyggande åtgärder utförda av regioner

Brå välkomnar ansökningar för utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande insatser inom alla brottsförebyggande ämnesområden. I tidigare ansökningsomgångar har Brå saknat ansökningar som berör ett antal ämnesområden. Brå prioriterar utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande arbete som

 • avser utvärdering eller uppföljning av brottsförebyggande åtgärder
 • bedöms avse en utvärdering eller uppföljning som är av intresse för hela landet och generera resultat som går att sprida vidare
 • utgår från en tydlig kartläggning av lokala problem
 • bedöms generera resultat som går att sprida vidare
 • har en budget som är rimlig och stämmer med beskriven aktivitet
 • anses som rimlig att genomföras enligt givna tidsramar
 • genomförs på uppdrag av eller i samarbete med ett lokalt brottsförebyggande råd eller motsvarande samverkansorganisation
 • genomförs av universitet, högskola, eller annan extern aktör med utvärderingskompetens
 • integrerar ett jämställdhets- och barn- och ungdomsperspektiv.

Ansökan ska göras i Brås e-tjänst och med Pdf, 197 kB.fastställd ansökningsblankett Pdf, 197 kB.. Av ansökan ska det tydligt framgå hur utvärderingen/­uppföljningen ska genomföras. Därtill ska ansökan också omfatta en beskrivning av den ursprungliga problem­bilden och de brottsföre­byg­gande åtgärder som ska utvärderas eller följas upp. Ansökan ska vara på svenska.

Är den sökande en förening eller organisation ska denna till ansökan bifoga kopia på konsti­tuerande mötesprotokoll eller motsvarande behörighets­handlingar för att styrka sin juridiska person. Sökanden ska även ange sitt organisations­nummer.

Den som skickar ansökan ska intyga sin rätt att företräda den sökande organisa­tionen till exempel såsom firmatecknare eller enligt delegations­ordning. Behörig­heten ska styrkas genom lämplig dokumentation. Detta gäller även om sökanden är en myndighet eller kommun.

Om sökt belopp överstiger 400 000 och utvärderingen därmed ska genomföras av en disputerad person eller av en doktorand som handleds av en disputerad person anställd av en institution vid universitet eller högskola, ska denna persons namn anges i ansökan.

Sista ansökningsdag är den 2 september 2024. Ansökningar som inkommit efter sista ansöknings­dag kommer inte att prövas. Om du söker medel för flera olika utvärderingar/­uppföljningar, måste du göra en separat ansökan för var och en av dem.

Läs mer om hur du söker ekonomiskt stöd för utvärdering och uppföljning och hur du använder Brås e-tjänst här. Pdf, 422 kB.

Handläggningen av ansökningarna beräknas ta 6–8 veckor. Handläggnings­tiden kan påverkas av antalet inkomna ansökningar, och av om Brå behöver begära in komp­let­teringar. Brås beslut grundas på ansökan. Beslutet meddelas skriftligen och kan inte överklagas.

Stödet betalas ut efter att ett underskrivet kontrakt inkommit till Brå. De organisationer som beviljas ekonomiskt stöd förväntas ha nära kontakt med en handläggare på Brå, som följer utvärderingen och bistår med synpunkter.

De som får ekonomiskt stöd ska redovisa till Brå i en delrapport och slutrapport. Slutrapporten ska innehålla utvärderingen och en ekonomisk redovisning Pdf, 489 kB. om hur det beviljade stödet har använts. Slutrapporten ska vara på svenska.

Har du frågor om upplägg av er utvärdering/­uppföljning, eller om er ansökan? Kontakta oss så hjälper vi dig på ekostod@bra.se