Våld i offentliga miljöer

Våld i offentlig miljö handlar i stor utsträckning om så kallade nöjesrelaterade misshandelsbrott. Den stora majoriteten av både gärningspersoner och offer är unga män.

Eftersom våldsbrottsligheten ofta sker i anslutning till nöjeslivet är den också ofta knuten till vissa platser. Därför kan ett platsbaserat, eller ett så kallat hot spot arbete, vara ett sätt att skapa ramarna för arbetet. Ett förebyggande arbete mot våld i offentliga miljöer kan handla om att minska tillgång på alkohol, minska situationer som provocerar och skapa överblickbarhet.

Torget – om att lösa lokala problem

Filmen Torget belyser hur man kan arbeta för att få till ett kunskapsbaserat arbete. I det fiktiva fallet Torget får vi följa polisen och kommunen i Karlköping och deras arbetsprocess för att lösa lokala problem.

Orsaksanalys

Den lokala problembilden styr hur det förebyggande arbetet ska bedrivas

Den lokala problembilden styr hur det förebyggande arbetet ska bedrivas. För att veta vilka insatser som är effektivast mot problemet, exempelvis våld i offentlig miljö, behövs en orsaksanalys. Brå har tagit fram en skrift Orsaksanalys som ger vägledning i hur lokala aktörer kan gå tillväga, steg för steg, för att genomföra en analys av orsakerna till att brott sker.

För den som arbetar lokalt förebyggande finns ett faktablad framtaget med tips kring förebyggande arbete mot misshandel på allmän plats.

Slutrapporter

Utvärderade projekt

Här hittar du några exempel på projekt som sökt och fått ekonomiskt stöd från Brå för att genomföra en utvärdering.

  • Arriva har låtit personal använda kroppsburna kameror för att förebygga hot, våld och annan kränkande behandling. Utvärderingen redogör för tågvärdarnas upplevelser.
  • Lunds universitet har utvärderat en insats i Kalmar där man haft extra ordningsvakter med utvidgat arbetsområde (§3-området).
  • Luleå kommun har låtit utvärdera sitt arbete med metoden Ansvarsfull alkoholservering. Kommunen har sedan hösten 2007 arbetat med metoden, för att minska våldbrottsligheten utomhus.

Inspiration

Ta reda på mer

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) har som mål att förebygga alkohol- och drogproblem genom att påverka tillgänglighet och efterfrågan på alkohol och droger i samhället.

Violence Prevention Alliance är ett internationellt nätverk inom ramen för världshälsoorganisationen WHO som arbetar för att förebygga våldsbrott.        

Stödmaterial

GVI – en strategi mot grovt våld i kriminella miljöer

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att reducera våld i kriminella miljöer, i en specifik stad eller stadsdel, och bygger på samverkan mellan polis, kommun, kriminalvård och lokalsamhälle.

En central utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot de mest våldsdrivande individerna och de grupper som de tillhör.

Publikation

Alkoholens betydelse

Alkoholens har stor betydelse när det gäller våldsbrott i offentliga miljöer. Det är vanligt att gärningspersonen är berusad men det är ännu vanligare att den brottsutsatte är berusad. Riktade insatser som kan kopplas till alkoholen är därför vanliga. Krogtillsyn, ansvarsfull alkoholservering och förändringar i trafiksituationen är några exempel som vi belyser i kortanalysen Alkohol och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott (2015).

Publikationer

Fler rapporter från Brå

NTU

Brå genomför årligen den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) vars syfte är att undersöka människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen

Från juli 2012 och tre år framåt bedrev Polisen ett projekt med kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen. Denna rapport summerar resultaten från de tre åren. 

Skjutningar 2006 och 2014

Den officiella kriminalstatistiken omfattar inte uppgifter om antalet anmälda skjutningar som årligen inträffar i Sverige. Denna kortanalys beräknar antalet skjutningar som går att spåra i polisanmälningar under två olika år.

Stödmaterial

Faktablad

Kortfattade fakta samt exempel på hur man kan arbeta brottsförebyggande mot misshandel på allmän plats.