Cykelstöld

Det är 10,0 procent av hushållen som uppger att de utsatts för cykelstöld under 2022. År 2023 anmäldes 57 765 cykelstölder, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med föregående år. Cykelstöld är ett av de vanligaste egendoms­brotten.

Andel som utsatts för cykelstöld

Självrapporterad utsatthet för cykelstöld¹. Andel utsatta hushåll i hela landet. Källa: NTU

¹) Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Resultatet från Nationella trygghets­undersökningen visar att 10,0 procent av de hushåll som ägde någon cykel 2022 rapporterar att de utsattes för cykelstöld, vilket skulle motsvara cirka 426 000 hushåll om det räknas om till antal utsatta hushåll i landet. Det innebär en minskning från 2021, då andelen var 10,3 procent. Andelen utsatta för cykelstöld minskade mellan 2008 och 2012. Därefter skedde en ökning fram till och med 2019, följt av en minskning.

Familjetyp

Ensamstående personer med barn utsattes under 2022 för cykelstöld i störst utsträckning (16,3 %) följt av hushåll som består av sammanboende med barn (11,9 %). Vidare utsattes 10,6 procent bland ensamstående utan barn, medan minst andel utsatta återfinns bland sammanboende utan barn (7,4 %).

Bostadstyp

Boende i flerfamiljshus utsattes i betydligt större utsträckning än boende i småhus (13,1 respektive 6,9 %).

Kommungrupp

Utsatthet för cykelstöld är vanligare bland hushåll i storstäder och storstadsnära kommuner (11,3 %), följt av hushåll i större städer och kommuner nära större stad (10,9 %). Minst vanligt är det bland hushåll i mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner (7,1 %).

Socioekonomisk områdestyp

Det är en större andel hushåll i områden med socioekonomiska utmaningar som utsattes för cykelstöld (13,4 %), än hushåll i socioekonomiskt blandade områden (10,5 %) och minst är andelen i områden med goda socioekonomiska förutsättningar (9,3 %).

Anmälda cykelstölder

Antal anmälda cykelstölder. Från och med år 2020 har brottstypen cykelstöld delats upp på annan cykel än elcykel och elcykel Källa: Anmälda brott

Brottstypen cykelstöld delades år 2020 upp på annan cykel än elcykel och elcykel. Totalt har 57 765 cykelstölder anmälts under 2023 varav 14 719 var elcykelstölder. Cykelstölderna minskade totalt med 8 procent jämfört med 2022. "Vanliga" cyklar stod för större delen av minskningen, medan elcykelstölderna var i princip oförändrade.

Uppklarade cykelstölder

Personuppklaringsprocenten² för cykelstöld. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

De flesta cykelstölder förblir ouppklarade, eftersom det sällan finns en identifierad misstänkt person. Sett till samtliga handlagda stöld- och tillgreppsbrott är cykelstöld en av de antalsmässigt största brottstyperna.

År 2023 handlades¹ 57 971 cykelstölder, varav 14 784 avsåg elcyklar. En utredning inleddes i  4 620 av de handlagda brotten, medan merparten direktavskrevs.

Under året uppgick personuppklaringsprocenten² till strax över 0 procent. När det gäller elcyklar var andelen brott som personuppklarades högre: personuppklaringsprocenten uppgick här till 1 procent.

Misstänkta för cykelstöld

Antal personer misstänkta för cykelstöld, samtliga och efter kön. Källa: Misstänkta personer

År 2022 var 929 personer misstänkta för cykelstöld, en minskning med 10 procent jämfört med föregående år. Antalet misstänkta har minskat med 7 procent sedan 2013.

Lagförda

Eftersom cykelstöld inte är en specifik juridisk kategori går det inte att utläsa i statistiken hur många personer som lagförts för cykelstöld.

Cykelstölder bland unga

Skolundersökningen om brott 2021 beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio. I undersökningen har andelen killar som uppger att de fått sin cykel stulen minskat något sedan 2019 (från 17 till 14 procent 2021). Detsamma gäller bland tjejer (från 14 till 11 procent).

Majoriteten av dem som uppger att de blivit utsatta uppger att det hänt endast en gång under de senaste tolv månaderna, medan en mindre andel uppger att det skett vid minst två tillfällen.

Totalt uppger 4,9 procent att de stulit en cykel under de senaste 12 månaderna. Andelen som uppger att de har varit delaktiga i cykelstöld har minskat både bland tjejer och killar under mätperioden.

Andel (%) elever i årskurs nio som uppger att de stulit en cykel

Andel (%) elever i årskurs nio som uppger att de stult en cykel någon gång under de senaste tolv månaderna. Källa: Skolundersökningen om brott 2021

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper