Genomförande

I det fjärde steget får chefen för lokalpolisområdet och kommunens förvaltningschefer och kommunstyrelsens ordförande en mer aktiv roll. Det är flera beslut som behöver fattas och förankras i organisationen utifrån de underlag om utformningen av det brottsförebyggande arbetet som kommunpolis och kommunal samordnare tagit fram.

Målet med Steg 4 är att komplettera samverkans­överenskommelsen med åtgärdsplaner och medborgarlöften. Utforma åtgärderna med stöd av medarbetardialoger. I det här steget ska polisen även ha medarbetardialoger om hur arbetet genomföras.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Steg 4 är klart när följande är genomfört:

  • Mål för arbetet har formulerats.
  • Medarbetardialoger är genomförda.
  • Brottsförebyggande åtgärder som påverkar orsakerna till problemen har valts.
  • Åtgärdsplaner är upprättade och antagna av styrgruppen.
  • Medborgarlöften har tagits fram, undertecknats och kommunicerats inom polisen och kommunen och till medborgarna.
  • Uppföljning är planerad.
  • Planerade åtgärder har genomförts och dokumenterats.

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan