Narkotikabrott

Under 2023 anmäldes 112 297 brott mot narkotika­strafflagen. Det senaste årtiondet har antalet anmälningar ökat med 18 procent.

Anmälda narkotikabrott

Antal anmälda narkotikabrott. Källa: Anmälda brott

Med narkotikabrott avses brott som regleras i narkotikastrafflagen (1968:64). Av samtliga anmälda narkotikabrott är den antalsmässigt största brottstypen innehav av narkotika, som utgjorde 52 procent av de anmälda narkotikabrotten 2023.

År 2023 anmäldes 112 297 brott mot narkotikastrafflagen (1968:64), vilket är en minskning (−1 178 brott) jämfört med 2022. Merparten av de anmälda narkotikabrotten 2023 utgjordes av innehav (52 %) och eget bruk (39 %). Av dessa brottstyper ökade innehav med 3 procent, medan eget bruk minskade med 6 procent jämfört med 2022. Innan 2020 utgjorde eget bruk den största delen av de anmälda narkotikabrotten, därefter har innehav utgjort den största delen. Brott om överlåtelse med mera utgjorde 8 procent av narkotikabrotten 2023 och minskade med 232 brott (−3 %) jämfört med året innan. Brott om narkotikaframställning utgjorde 0,3 procent (336 brott) av de anmälda narkotikabrotten och minskade med 65 brott jämfört med 2022.

Jämfört med 2014 var de anmälda narkotikabrotten 18 procent fler 2023. Utvecklingen kan främst härledas till innehav, som var 67 procent fler (+23 548 brott) jämfört med 2014. I likhet med rattfylleribrotten hör narkotikabrotten till de brottskategorier där antalet anmälda brott i huvudsak är ett resultat av polisens spanings- och ingripandeverksamhet.

Uppklarade narkotikabrott

Personuppklaringsprocenten² för narkotikabrott. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2023 handlades¹ 114 247 narkotikabrott, vilket innebar en minskning med 1 procent (−1 033 brott) jämfört med 2022. En utredning bedrevs för 99 procent (112 824 brott) av de handlagda brotten, medan 1 procent (1 423 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2022 var andelarna oförändrade. Av de handlagda narkotikabrotten förundersökningsbegränsades 13 procent (14 585 brott), en oförändrad andel jämfört med 2022.

Totalt personuppklarades 44 825 narkotikabrott 2023, vilket innebar en minskning med 4 procent (−1 946 brott) jämfört med 2022. De personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda narkotikabrott gav en personuppklaringsprocent på 39 procent 2023, vilket var en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2022. Jämfört med 2014 var nivån 12 procentenheter lägre. De personuppklarade brotten i relation till de utredda brotten ger en lagföringsprocent på 45 procent, vilket innebar en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2022. Jämfört med 2014 var nivån 12 procentenheter lägre.

Misstänkta för narkotikabrott

Antal personer misstänkta för brott mot narkotikastrafflagen, varav kvinnor och män. Källa: Misstänkta personer

År 2022 misstänktes 55 396 personer för narkotikabrott, vilket var en minskning med 1 procent jämfört med 2021. Uppdelat på kön minskade både antalet misstänkta kvinnor (−2 %) och antalet misstänkta män (−1 %) 2022 jämfört med året innan.

I relation till befolkningsmängden misstänktes 640 personer per 100 000 invånare för narkotikabrott 2022, vilket var en minskning med 2 procent jämfört med 2021.

Jämfört med 2013 var antalet misstänkta personer per 100 000 invånare 30 procent högre 2022. Uppdelat på kön ökade antalet misstänkta kvinnor per 100 000 invånare med 48 procent mellan 2013 och 2022, medan antalet för misstänkta män ökade med 27 procent under samma period.

Lagförda för narkotikabrott

Antal lagföringsbeslut med brott mot narkotikastrafflagen som huvudbrott, totalt samt efter kön. Källa: Personer lagförda för brott

År 2020 fattades 29 500 lagföringsbeslut³ för brott mot narkotikastrafflagen som huvudbrott. Jämfört med 2019 har antalet lagföringsbeslut för brott mot narkotika­strafflagen ökat med 2 610 beslut, eller 10 procent. Majoriteten (24 900 beslut) av lagföringsbesluten gällde ringa narkotikabrott, som ökade med 2 180 beslut, eller 10 procent, jämfört med 2019. Narkotikabrott (av normalgraden) ökade med 296 beslut, eller 8 procent, och grovt narkotikabrott (inklusive synnerligen grovt narkotikabrott) ökade med 134 beslut, eller 38 procent, jämfört med 2019. Ökningarna jämfört med 2019 återfinns i antalet beslut mot både kvinnor och män.

Jämfört med 2011 har antalet lagföringsbeslut avseende brott mot narkotikastrafflagen ökat med 37 procent, eller 8 060 beslut. Ökningen förklaras av ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden, som under perioden ökat med 7 890 beslut, eller 37 procent. Ökningen för narkotikabrott av normalgraden var något större för lagföringsbeslut mot män, som ökade med 1 530 beslut, eller 67 procent, medan beslut mot kvinnor ökade med 117 beslut, eller 44 procent. Jämfört med 2011 har lagföringsbeslut gällande grovt narkotikabrott ökat med 170 beslut, eller 54 procent.

Vid narkotikabrott redovisas i lagföringsstatistiken från och med 2015 även uppgifter om typ av brottslig gärning. En person kan ha begått flera gärningar i anslutning till samma brott. I sådana fall ska personen normalt lagföras för den grövsta typen av gärning i första hand. Sett till samtliga lagföringsbeslut med narkotikabrott som huvudbrott 2020 var innehav och bruk de absolut vanligaste gärningarna (95 %), följt av kategorin för narkotikabrott som omfattar två eller fler narkotikabrottsgärningar (2 %).

Narkotikabrott bland unga

Självrapporterad delaktighet i narkotikabrott bland elever i årskurs 9. Andel (%) elever som begått narkotikabrott under de senaste tolv månaderna, uppdelat på tjejer och killar. Källa: Skolundersökningen om brott 2021.


Skolundersökningen om brott 2021 visar att en liten andel av eleverna, ungefär 7 procent, uppger att de har begått narkotikabrott 2021. Andelen som begått narkotikabrott låg på ungefär samma nivå 2015 och 2017, sedan ökade den för killar till 9 procent 2019. Därefter har den minskat till 6 procent. Bland killar ökade andelen mellan 2015 och 2019 (från 7 till 9 procent) för att sedan minska till 6 procent vilket är det lägsta hittills under mätperioden.

Bland tjejer låg andelen på ungefär samma nivå 2015 som 2017 (4 respektive 5 procent) för att sedan öka till 7 procent 2021 vilket är det högsta hittills under mätperioden. Det innebär att andelen tidigare genomgående har varit högre bland killar än tjejer, men att andelarna i den senaste mätningen ligger på ungefär samma nivå.

Narkotikabrott består till största delen av elever som uppger att de har provat hasch eller marijuana (4,8 procent bland killar och 5 procent bland tjejer). Det är en något större andel tjejer som uppger att de provat någon annan form av narkotika än killar (3,4 respektive 1,8 procent).

Det är väldigt ovanligt att elever uppger att de sålt någon form av narkotika, men andelen är större bland killar än bland tjejer. Totalt uppger 1,8 procent av killarna att de har sålt hasch eller marijuana och 1,2 procent att de har sålt någon annan narkotika, medan motsvarande siffror bland tjejer är 0,9 respektive 1 procent.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats. Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år.

Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott. För narkotikabrotten är skillnaden mellan de handlagda och anmälda brotten 2014 förhållandevis stor (+ 1 730 handlagda brott, eller 1,8 %) och det är därför inte relevant att jämföra nivån på personuppklaringsprocenten för de handlagda brotten med 2013. Enligt den tidigare definitionen uppgår personuppklaringsprocenten 2014 till 52 procent, och förändringen jämfört med 2013 till +1 procentenheter.

³) Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, exempelvis strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Ett lagföringsbeslut kan omfatta flera brott.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper