2008

Lokala brottsförebyggande råd och andra lokala brottsförebyggande aktörer har vid två tillfällen, vår och höst, under 2008 kunnat ansöka om ekonomiskt stöd till projekt och till nätverksträffar som gäller konkret lokalt brottsförebyggande arbete.
Ett sätt att höja kvaliteten på det brottsförebyggande arbetet är att träffa andra förebyggare och utbyta erfarenheter och lära av varandra. Lokala brottsförebyggande råd och andra lokala brottsförebyggande aktörer har under våren 2008 kunnat ansöka om ekonomiskt stöd till två olika typer av nätverksträffar, dels nätverksträff avseende konkret lokal brottsförebyggande åtgärd och dels nätverksträff avseende samverkan mellan kommun och polis.

Ett effektivt lokalt brottsförebyggande arbete förutsätter att berörda lokala aktörer kan utveckla fungerande samarbetsformer.  Inte minst är detta viktigt för kommunernas olika verksamheter och för polisen. En utgångspunkt för samverkan är att polisen och kommunen kan enas kring en gemensam uppfattning om vilka problem som finns lokalt.

Brå:s syfte med det ekonomiska stödet till projekt är att vinna erfarenheter om hur forskningsbaserade åtgärder fungerar i praktiken. Stödet avser projekt som främst tar utgångspunkt i forskningsbaserad kunskap. Genom att pröva en arbetsmetod kan förutsättningar och framgångfaktorer för lokalt brottsförebyggande arbete identifieras och sedan spridas till andra berörda aktörer.

Under våren 2008 kunde lokala brottsförebyggande råd och andra lokala brottsförebyggande aktörer ansöka om ekonomiskt stöd till två olika typer av nätverksträffar, dels nätverksträff avseende konkret lokal brottsförebyggande åtgärd och dels nätverksträff avseende samverkan mellan kommun och polis.

Under hösten 2008 kunde lokala brottsförebyggande råd och andra lokala brottsförebyggande aktörer, förutom det ovanstående stödet till nätverksträffar också ansöka om ekonomiskt stöd till delfinansierade projekt.

Det ekonomiska stödet som avser projekt tar utgångspunkt i forskningsbaserad kunskap. Brå:s syfte med det ekonomiska stödet är att vinna erfarenheter om hur forskningsbaserade åtgärder fungerar i praktiken. Genom att pröva en arbetsmetod kan förutsättningar och framgångfaktorer för lokalt brottsförebyggande arbete identifieras och sedan spridas till andra berörda aktörer.

Nedan följer en beskrivning av de beviljade ansökningarna. Först presenteras det ekonomiska stöd som beviljats som stöd till nätverksträffar under våren 2008. Därefter följer det ekonomiska stöd som beviljats till projekt och som stöd till nätverksträffar under hösten 2008.

Våren 2008 har tre ansökningar sammanlagt beviljats 90 000 kronor för nätverksträffar gällande konkret lokal brottsförebyggande åtgärd

Socialtjänstförvaltningen Precens i Stockholm har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor för nätverksträffen Ungdomsärenden inom socialtjänst, polis och åklagare. Syftet med nätverksträffen är att utveckla arbetet med unga lagöverträdare och att förebygga fortsatt kriminalitet kring dem. Huvudtemat för nätverksträffen är att beskriva de allmänt förebyggande åtgärder som myndigheter kan vidta för att begränsa ungdomskriminaliteten och fokus kommer framförallt att ligga på vilka erfarenheter som socialtjänst och åklagare gjort efter det att lagändringen avseende ingripande mot unga lagöverträdare trätt i kraft 2007. Ett annat fokus ska läggas på hur man ska göra bättre bedömningar av den unges behov, så att "rätt" påföljd föreslås från såväl socialtjänst som rättsväsendet.

Socialtjänstförvaltningen Precens i Stockholm har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor för nätverksträffen Ingripanden mot unga lagöverträdare med särskilt fokus på ungdomstjänst den 8-9 oktober 2008. Syftet med konferensen är att skapa nätverk och erfarenhetsutbyten samt att ungdomstjänsten ska bli mer rättssäker och så likformig som möjligt, oberoende av vilken kommun ungdomen bor i. Deltagarna kommer att bestå av socialsekreterare från cirka 40 olika kommuner som arbetar aktivt med ungdomstjänst.

Stadsdelsförvaltningen Kärra-Rödbo i Hisings-Kärra har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor för nätverksträffen Ungdomar mot skadegörelse och klotter. För att pröva nya angreppssätt mot skadegörelse och klotter vill man arbeta med ungdomsgrupper som en metod för att få fram nya idéer och förslag på hur man ska minska dessa problem. Ungdomarna kommer att träffas under tre olika temakvällar för att tillsammans med tjänstemän och politiker arbeta fram förslag på hur man ska minska nedskräpning, skadegörelse och klotter.

Våren 2008 har sju ansökningar sammanlagt beviljats 189 800 kronor för nätverksträffar gällande samverkan mellan kommun och polis

Socialtjänstförvaltningen Precens i Stockholm har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor för nätverksträffen Strategi för samverkan mellan, skola, polis och socialtjänst. Syftet med nätverksträffen är att utveckla en strategi för samsyn mellan skola, polis och socialtjänst. Som utgångspunkt för träffen kommer skriften "Strategi för samverkan — kring barn som far illa eller riskerar att fara illa" att användas.

Botkyrka kommun, Lokala BRÅ har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor till en nätverkskonferens i Botkyrka. Syftet med konferensen är att hitta bättre rutiner för kommunens personal vid anmälningar och tips till polis och socialförvaltning. Kommunen ser ett behov att få fram en väl förankrad gemensam policy mot brott, alkohol och droger. Deltagarna kommer från berörda förvaltningar i kommunen, skolor, fritidsgårdar och Södertörnspolisen.

Polismyndigheten i Stockholms län, Pmd Norrort har beviljats ekonomiskt stöd för nätverksträffarna Brott i skolan — Strategi för samsyn gällande kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby, Järfälla, Sollentuna och Upplands-Bro. De har beviljats ekonomiskt stöd för mellan 20 200-30 000 kronor för fem olika träffar i de olika kommunerna. Norrortspolisen uppmärksammade att anmälningsbenägenheten och rutinerna vid brott i skolan såg mycket olika ut i skolorna i de fem kommunerna som ingår i Norrorts polismästardistrikt. Syftet med nätverksträffarna är att utbilda berörd personal inom skola, socialtjänst och polis så att en samsyn och gemensamma riktlinjer finns när det gäller brott i skolan och barn som far illa för att på så sätt få till stånd en samverkan på en gemensam nivå.

Hösten 2008 har sju ansökningar sammanlagt beviljats 1004 500 kronor för delfinansierade projekt

Lokala Brå i Kungsbacka kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 113 000 kronor till projektet Våga vittna. Syftet med projektet är att implementera en Våga vittna-modell som man arbetat fram i Brå Eskilstuna. Det ska ske genom en kartläggning av attityder och uppfattningar för klasser i årskurs åtta på två projektskolor och två referensskolor kring brottslig verksamhet bland elever. Man ska även genomföra en studiedag för skolpersonal, temadagar med elever, föräldramöten, utbildning av unga vittnesstödjare samt genomföra en enkätundersökning även efter avslutat projekt för att se huruvida elevernas attityder till att ställa upp att vittna har förändrats. Målet med projektet är att skapa en gemensam syn bland skolpersonal, elever och föräldrar gällande ansvar att vittna och anmäla brott.

Polismyndigheten i Stockholms län/Södertälje polismästardistrikt har beviljats stöd om 150 500 kronor till projektet Växa - mentorskapsprogram för barn/ungdomar i riskzon. Syftet med projektet är att ge barn och ungdomar i riskzon fler vuxna förebilder genom ett mentorskapsprogram. Under ett år ska aktuella ungdomar få möjlighet att få en polis- eller brandman som mentor och förebild. Under programmet erbjuds vägledning, råd och träffar. Målet är brottsförebyggande och att stärka de ungas självkänsla så att man kommer bort från negativa beteendemönster. Projektet sker i samverkan mellan Södertälje polismästardistrikt, Södertörns brandförsvarsförbund och Södertälje kommuns ungdomstjänst.

AP Fondens fastighet nr 54 KB i Uppsala har beviljats 200 000 kronor till projektet Gränby: Ett tryggare boende. Syftet med projektet är att hyresgästerna i bostadsområdet Gränby ska känna en ökad trygghet och trivsel i sitt boende genom grannsamverkan. Det ska ske genom utbildning i grannsamverkan enligt polisens material och riktlinjer. Utvärderingen sker med hjälp av en kundenkät som görs före och efter införd grannsamverkan. Målet med projektet är att minska brott och störningar och därmed få ökad trygghet i bostadsområdet.

MEGA/Skara 2002 Ekonomisk förening i Skara har beviljats 100 000 kronor till projektet Det trygga och snygga Skara. Syftet med projektet är att halvera antalet snatterier, stölder och vandalism i Skara centrum. Utbildning och trygghetsvandringar är de metoder som kommer att användas för att nå uppsatta mål. Utvärderingen kommer att bygga på anmälda skadegörelsebrott, stölder och snatterier, rapporter från näringsidkare, medborgarundersökning och rapporter från försäkringsbolag.

Hyresgästföreningen Småland-Blekinge i Växjö har beviljats 141 000 kronor till projektet Grannsamverkan i Kungsmarken. Syftet med projektet är att stärka banden mellan de boende, öka de boendes engagemang och känsla av samhörighet för att på så sätt öka tryggheten i området. Detta ska ske genom 70 stycken trapphusträffar med sammanlagt 2221 hyresgäster i miljonprogramområdet Kungsmarken. Kontaktperson ska utses för varje trapphus som ska erbjudas information och utbildning om grannsamverkan hos försäkringsbolag, närpolis, Svenska stöldskyddsföreningen och lokala Brå. Dokumentationen ska bland annat bestå av diskussioner, önskemål om förbättringar och konkreta åtgärder som tas upp på trapphusträffarna.

Södertörns brandförsvarsförbund i Haninge har beviljats 100 000 kronor till projektet Växa — mentorskapsprogram för barn/ungdomar i riskzon. Syftet med projektet är att ge barn och ungdomar i riskzon fler vuxna förebilder genom ett mentorskapsprogram. Under ett år ska aktuella ungdomar få möjlighet att få en polis- eller brandman som mentor och förebild. Under programmet erbjuds vägledning, råd och träffar. Målet är brottsförebyggande och att stärka de ungas självkänsla så att man kommer bort från negativa beteendemönster. Projektet sker i samverkan mellan Södertörns brandförsvarsförbund, Södertälje polismästardistrikt och Södertälje kommuns ungdomstjänst.

Skolförvaltning Sydost i Örebro kommun har beviljats 200 000 kronor till projektet Genus. En förstudie har genomförts under våren 2008 på två skolor i Örebro kommun som påvisade att attitydproblem till jämställdhet fanns på båda skolorna. Syftet med projektet är att jämställdhet ska integreras i undervisningen. Detta ska ske genom utbildning av lärare, föreläsningar, självförsvarskurser för flickor, värderingsövningar samt nolltolerans mot kränkande språkbruk och handlingar. Utvärdering ska ske i samarbete med universitet avseende attityder till jämställdhet hos elever och lärare, i början och i slutet av projektet.

Hösten 2008 har sex ansökningar sammanlagt beviljats 180 000 kronor för nätverksträffar gällande lokal brottsförebyggande åtgärd

Farsta stadsdelsförvaltning i Stockholmen har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor för nätverksträffen Viktigt att vittna. Syftet med nätverksträffen är att vända en negativ trend kring att vittna bland ungdomar genom en spridningskonferens av projektet "Viktigt att vittna". Viktigt att vittna - projektet vill sprida ett arbetssätt där polis, skola, rättsväsende och offentlig förvaltning samverkar genom att bedriva lokalt brottsförebyggande arbete anpassat efter målgruppens behov.

Lokala Brå i Oskarshamns kommun har beviljats 30 000 kronor för nätverksträffen Brottsprevention i Oskarshamns kommun. Syftet med nätverksträffen är att få anställda inom kommunens verksamheter och övriga samhällsinvånare att tänka i brottspreventiva termer och se vinsterna med det brottsförebyggande arbetet samt att nätverksträffen ska generera brottsförebyggande åtgärder. Till nätverksträffen inbjuds representanter från kommunens verksamheter, politiker, föreningslivet, PRO, SPF, ungdomsorganisationer, köpmannaföreningen, polisen m fl.

Vimmerby kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor för nätverksträffen Kontaktgrupp — samverkan Vimmerby kommun och Polisen Vimmerby. En kontaktgrupp ska bildas med syfte att stötta skolorna i kommunen då problem avseende misstänkt brottslighet har förekommit t.ex. i form av kränkningar. Nätverksträffar ska ske vid fyra tillfällen och målet med dessa är att upprätta och implementera en handlingsplan för flödet i denna insats.

Polismyndigheten i Uppsala län har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor för nätverksträffen Brottsförebyggande bebyggelseplanering. Kommunerna i Uppsala län inbjuds till en länsövergripande konferens om brottsförebyggande bebyggelseplanering. På programmet står teman som kameraövervakning, virtuella trygghetsvandringar, Bo trygg 05 mm. Syftet med konferensen är att öka kunskapen kring brottsförebyggande bebyggelseplanering i kommunen och visa på vinsten av att dessa frågor beaktas i byggprocessen. Syftet är också att presentera olika konkreta verktyg i detta arbete.

Vallentuna kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor till nätverksträffen Ung och uppmärksammad i Roslagen. Syftet med nätverksträffen är att utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra för att på bästa sätt motverka en destruktiv utveckling bland ungdomar. Vallentuna kommun arrangerar därför en konferens med temat "Våldet och dess konsekvenser bland barn och ungdomar" samt genomför återkommande nätverksträffar.

Fritids- och turistkontoret i Borås Stad har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor för nätverksträffen Trygghetsvandringar och grannsamverkan. Syftet med nätverksträffen är att sprida erfarenheter om trygghetsvandringar men också för att öka kunskaperna kring grannsamverkan och trygghetsvandring som metod. Nätverksträffen planeras innehålla utbildning och dialogcafé. Målgruppen är olika aktörer i Borås Stad, näringslivet, polisen, politiker och närliggande kommuner.

Hösten 2008 har sju ansökningar sammanlagt beviljats 149 140 kronor för nätverksträffar gällande samverkan mellan kommun och polis

Polismyndigheten i Jönköpings län har beviljats ekonomiskt stöd om 9 140 kronor för Nätverksträff mellan Polismyndigheten och kommunerna i Jönköpings län. Syftet med nätverksträffen är att informera om handlingsplanen "Samverkan Polis och kommun — för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet". I förlängningen ska kommunerna och polisen tillsammans få en gemensam bild över läget i kommunerna och upprätta en handlingsplan med relevanta åtgärder och definiera mätbara mål.

Uppsala kommun, Uppsala produktion, vård och bildning, har beviljats ekonomiskt stöd om 20 000 kronor till nätverksträffen Samverkan mellan kommun, polis och andra i Uppsala med fokus på särskilda stadsdelar. Utanförskapet växer i Gottsunda/Valsätra och utgör en grogrund för den organiserade brottsligheten bland områdets tonåringar och unga vuxna. Detta vill man förändra genom samordning mellan myndigheter att utifrån en gemensam grund och kartläggning skapa forum för gemensam strategi utifrån ansvarsområden och mandat. Målet är att utifrån gemensamma resurser stävja den negativa trenden som finns i stadsdelen till en positiv utveckling och även kunna överföra arbetssättet till de övriga prioriterade stadsdelarna.

Söderorts polismästardistrikt i Stockholm har beviljats ekonomiskt stöd om 20 000 kronor för Nätverksträff avseende samverkan mellan kommun och polis. Syftet med nätverksträffen är att förstärka och utveckla samverkansgruppen som man bedriver i Söderort som består av preventionssamordnarna från de sju olika stadsdelarna i Söderort och Söderortspolisen. Utifrån material såsom trygghetsundersökningar och Stockholmsenkäten har man för avsikt att arbeta fram en gemensam problembild och komma med förslag till åtgärder.

Norrtälje kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 20 000 kronor till nätverksträffen Förebyggande insatser i samverkan. Syftet med nätverksträffen är att utveckla och sätta upp en nätverksstruktur för samverkan mellan kommunens aktörer och polisen. Målet är att få fram underlag för ett gemensamt brottsförebyggande program. Nätverksträffen är tänkt att genomföras som ett heldagsseminarium med föreläsningar och workshops.

Tierps kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor till nätverksträffen Samverkan för trygghet — ett samarbete mellan polis, Tierps kommun och Älvkarleby kommun. Syftet med nätverksträffen är att arbeta fram en gemensam handlingsplan samt att utveckla samverkansformer med utgångspunkt från handlingsplanen "Samverkan Polis och kommun — för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet". I nätverksträffen ingår Tierps kommun, Älvkarleby kommun och polisen och man avser att dela upp arbetet i flera steg och träffar som slutligen ska generera en överenskommelse om prioriteringar av de brottsförebyggande insatserna.

Storfors kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 20 000 kronor till nätverksträffen Ungdomsbrottslighet. Syftet med nätverksträffen är att få en helhetsbild av och upprätta en gemensam handlingsplan mot den eskalerande ungdomsbrottsligheten i kommunen. I nätverksträffen medverkar Storfors kommun, polisen, Svenska kyrkan, Bergslagens räddningstjänst m.fl. 

Lokala Brå i Oskarshamns kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 30 000 kronor till nätverksträffen Ökad samverkan mellan polisen i Oskarshamn och Oskarshamns kommun. Syftet med nätverksträffen är att skaffa en gemensam uppfattning om vilka problem som finns lokalt, vilka problem som utgör grund för en överenskommelse, inom vilka områden samverkan ska ske samt vilka åtaganden var och en ska göra i arbetet. I nätverksträffen medverkar Oskarshamns kommun, Emmaboda kommun och polisen.