2013

År 2013 har 10 ansökningar beviljats ekonomiskt stöd. Lokala brottsförebyggande aktörer har under hösten 2013 kunnat ansöka om ekonomiskt stöd för utvärderingar av det brottsförebyggande arbetet.

Varje år delar Brå ut ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande aktörer.
Syftet är att utvinna kunskap om lokalt brottsförebyggande arbete som sedan kan spridas vidare till andra. Stödet ska gå till att utvärdera och följa uppbrottsförebyggande insatser. Brå vill, i årets utlysning, särskilt utveckla kunskap om lokalt brottsförebyggande arbete avseende återfall i brott, organiserad brottslighet samt ungdomsbrottslighet. Utvärderingar som sker inom ramen för samverkan mellan polis och kommun prioriteras.

10 ansökningar har sammanlagt beviljats 2 420 000 kronor för brottsförebyggande aktiviteter. De som beviljats ekonomiskt stöd kommer att bli inbjudna till ett första möte om arbetet och även få tilldelat sig en handläggare från Brå som nära följer och stödjer utvecklingen under den period som aktiviteten pågår.

År 2013 strävade Brå särskilt efter att utveckla kunskapen om att förebygga återfall i brott, organiserad brottslighet och ungdomsbrottslighet. De tio insatser som beviljats ekonomiskt stöd för utvärdering beskrivs nedan.


Hudiksvalls kommun har beviljats 250 000 kronor för en utvärdering av metoden Framtidssamtal. Framtidssamtal har bedrivits i Hudiksvalls kommun sedan 2012 och målgruppen är ungdomar under 15 år som misstänks för brott och dennes vårdnadshavare. Syftet med samtalen är att bedöma om det finns behov av insatser, beskriva konsekvenser av brottet samt stödja föräldrarna som gränssättare för barnet. Utvärderingen, som genomförs av FoU Välfärd, Region Gävleborg, ska undersöka hur interventionen fungerar. Av särskild vikt för Brås kunskapsspridning är att utvärderingen redan i inledningsskedet bygger in möjligheten att mäta eventuella effekter av samtalen.

Social resursförvaltning i Göteborg har beviljats ekonomiskt stöd om 250 000 kronor till utvärdering av samverkansformen socialtjänst, skola, polis och fritid som heter SSPF. SSPF har bedrivits i Göterborg i sju år och en extern utvärderare från FoU Väst kommer att undersöka dels hur verksamheten upplevts av involverade tjänstemän och mottagande individer och familjer, dels effekten och framgångsfaktorerna i samverkansarbetet SSPF. Utvärderingen ska pågå i ungefär ett år. 


Ockelbo kommun
har beviljats ekonomiskt stöd om 250 000 kronor till utvärdering av samverkansformen mellan socialtjänst, skola, polis och fritid, SSPF. I Ockelbo har man anpassat samverkansmodellen SSPF till en liten kommuns förutsättningar och behov. Kommunen avser att i samarbete med Linköpings universitet undersöka anpassningen av modellen samt vad arbetet hade för påverkan på de ungdomar och familjer som deltagit i arbetet. Utvärderingen kommer att pågå i ungefär ett år. 


Räddningstjänsten Väst har beviljats 250 000 kronor till en utvärdering av Akta huvudets aktiviteter i Falkenberg. Projektet syftar till att öka ungdomarnas förståelse för våldets mekanismer, för att i förlängningen påverka attityder och beteende angående våld bland unga. Utvärderingen av Akta huvudet Västs arbete kommer att bedrivas av Högskolan i Halmstad. Utvärderingen kommer belysa såväl själva processen som hur projektet har förmått att skapa förändrade attityder och beteenden avseende våldet. Både kvalitativa och kvantitativa metoder kommer att användas för att belysa ungdomarnas, såväl som skolpersonalens perspektiv. Som baslinje används polisens statistik, uppgifter från skolor, trygghetsundersökningar och uppgifter från hälso- och sjukvården att användas. De följs sedan över hela projektperioden. Utvecklingen i två av länets kommuner kommer att utgöra kontrollgrupp. Utvärderingen påbörjas nu i höst och pågår till juni 2015.


Huddinge kommun har beviljats 250 000 till uppföljning av ”Huddinge kommuns arbete mot organiserad brottslighet – Fokus på att förhindra och förebygga kriminalitet bland unga”. Uppföljningen ska ge svar på hur genomförandet av den strategiska handlingsplanen angående samverkan mot organiserad brottslighet fungerat och vilka effekter samverkan givit. Även arbetet med att förebygga nyrekrytering till kriminalitet bland unga genom sociala insatsgrupper kommer att utvärderas. Den utvärderingen kommer att mäta effekterna av insatsen och den samverkan som utvecklats. Även ekonomiska vinster som uppnås på samhällsnivå ska påvisas. Arbetet ska pågå under ett år.

Linköpings kommun har beviljats 170 000 kronor till ”Uppföljning av Social insatsgrupp (SIG) i Linköpings kommun”.  Syftet med utvärderingen är att i första hand se vilka effekter arbetet med SIG har haft för klienten både under och efter tiden för insatser. Utvärderingen pågår under ett år.

Socialförvaltningen i Stockholms stad har beviljats 250 000 kronor till ”Utvärdering av sociala insatsgrupper för personer mellan 20 och 29 år i Tensta och Rinkeby”. Projektet som påbörjades januari 2013 är en vidareutveckling av sociala insatsgrupper för att öka förutsättningarna till ett bättre socialt liv och egen försörjning för livsstilskriminella mellan 20-29 år. Målet är att få livsstilskriminella unga vuxna att lämna sin kriminella livsstil och etablera en social trygg tillvaro. Parallellt med projektet genomförs en utvärdering av Kriminologiska institutionen med fokus på att både beskriva utvecklingen av behandlingsmetoder och effekterna av dessa. Projektet beräknas pågå i två år.


Värmdö kommun har beviljats 250 000 kronor för en utvärdering av utredningscentrum för unga lagöverträdare. Verksamheten startades 2008 och bestod av ett samarbete mellan socialkontoret i Värmdö kommun, Värmdö närpolis och Åklagarkammaren i city. Syftet var att utveckla en effektiv samverkan kring ungdomar mellan 12-18 år som begått brott och var skrivna i Värmdö kommun. Genom snabb intervention och samverkan ville kommunen minska kriminaliteten bland ungdomarna. Samverkansgruppen vill ge ungdomar som begår brott och deras anhöriga stöd, skapa effektiv samverkan mellan anhöriga, skola m.fl., och öka antalet medlingsärenden.

Utvärderingen ska ge svar på om: 1. Uppklaringsprocent för de brott som begåtts av ungdomar ökat, 2. Tiden från det att den unge delges misstanke om brott till dess att förunderökningen skickas till åklagaren minskat, 3. Andel ungdomar under 18 år som begår upprepade brott minskar.

Mellan 2008 – 2011 var polisen och socialtjänsten samlokaliserad. I utvärderingen vill man även följa upp om samlokaliseringen påverkat möjligheten till samverkan och om det går att se någon statistisk skillnad i verksamhetens resultat över tid. Utvärderingen baseras på statistik från polisen och socialtjänsten, samt intervjuer med nyckelpersoner från de olika myndigheterna. Utvärderingen pågår mellan dec 2013 till oktober 2014.


Örebro universitet har beviljats 250 000 kronor till ”Utveckling och dokumentation av social insatsgrupp i Örebro kommun”. Projektet syftar till att utveckla och dokumenterat/manualisera en forskningsunderbyggd arbetsmodell för sociala insatsgrupper. Modellen ska innehålla en strukturerad samverkan mellan myndigheter och andra berörda runt ungdomen och ett tydligt arbetssätt mot de ungdomar som är i målgruppen. Individanpassade och samordnande insatser till ungdomen ska vara ett signum där insatserna fokuseras på den enskilda ungdomens kriminogena behov. En checklista som bygger på RNR (Risk-Need-Responsivity) kommer även att prövas inom modellen. Målet med projektet är att skapa en så tydligt dokumenterad och lovande metod som möjligt, som möjliggör utvärdering och spridning. Projektet pågår under två år.


Malmö stad har beviljats 250 000 kr för utvärdering av Konsultationsteamet för avhoppare. Arbetet bedrivs i samverkan med Socialtjänsten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Polisen. Uppföljningen avser området livsstilskriminella/avhoppare med fokus på samverkansfrågor. Utvärderingen ska genomföras av extern utvärderare och ska pågå under ett år.