2010

Lokala brottsförebyggande råd och andra lokala brottsförebyggande aktörer har vid två tillfällen, vår och höst, under 2010 kunnat ansöka om ekonomiskt stöd till delfinansierade projekt och till utvecklingsstöd.

Brå:s syfte med det ekonomiska stödet till projekt är att vinna erfarenheter om hur kunskapsbaserade åtgärder fungerar i praktiken. Detta ekonomiska stöd avser projekt som främst tar utgångspunkt i forskningsbaserad kunskap. Genom att pröva en arbetsmetod kan förutsättningar och framgångsfaktorer för lokalt brottsförebyggande arbete identifieras och sedan spridas till andra berörda aktörer.  

Ett sätt att höja kvaliteten på det brottsförebyggande arbetet är att träffa andra förebyggare och utbyta erfarenheter och lära av varandra. Brå har beviljat ekonomiskt stöd till exempelvis en nätverksträff som ger lokala aktörer möjlighet att mötas och diskutera konkreta lokala brottsförebyggande åtgärder eller att kartlägga den lokala problembilden. Syftet med stödet är att fördjupa berörda aktörers kompetens och utveckla metoder inom det brottsförebyggande arbetet.

Nedan följer en beskrivning av de beviljade ansökningarna. Först presenteras det ekonomiska stöd som beviljats till projekt och som utvecklingsstöd under våren 2010.  Därefter följer det ekonomiska stöd som beviljats till projekt och som utvecklingsstöd under hösten 2010.

Under våren 2010 har sju ansökningar sammanlagt beviljats 616 800 kronor för delfinansierade projekt

Västerås Stad, Skolgemensamt stöd, Lärresursenheten har beviljats ekonomiskt stöd om 150 000 kronor till projektet Samordning för arbetet kring normbrytande barn/ungdomar. Syftet med projektet är att arbeta efter arbetsmodellen enligt Pinoccio- och Hemmasittarprojektet samt att utveckla samverkan kring barn och ungdomar med normbrytande beteende. Projektsamordnaren har uppdraget att samordna och följa upp insatser över tid för barn/ungdomar som far illa samt också formalisera samverkansavtal mellan kommun och landsting inom Västerås stad. Grunden för utvärderingen i Pinoccioarbetet är Esters forskningsbaserade bedömningssystem som innehåller ett screeningsystem och ett strukturerat bedömningsinstrument.

Sandvikens kommun, Lokala brottsförebyggande rådet har beviljats stöd om 68 800 kronor till Hemmasittarprojektet. Syftet med projektet är att skaffa en gemensam problembild mellan myndigheter för att öka möjligheten att hjälpa elever med hög frånvaro tillbaka till en bra skolgång. Samverkan sker mellan BUP, Socialtjänsten, lokala BRÅ, grundskolan, landstinget m.fl. Utvärdering kommer att göras i samverkan med högskolan i Gävle.

Huddinge IF har beviljats 150 000 kronor till projektet Football Friday. Syftet med projektet är att förebygga både otrygghetsproblem och att minska risken för att ungdomar hamnar i destruktiva miljöer genom att skapa en mötesplats för spontanfotboll. Ungdomarna i riskzon ska få fler vuxna som förebilder genom att brandförsvaret, polisen, fältassistenter och väktare deltar i spelet. Målgruppen är ungdomar mellan 13-23 år. I projektet används äldre ungdomar med lokal förankring som har förmågan att bli starka förebilder för deltagarna och de har också verktyg för att arbeta med attityd och värdegrundsfrågor i samband med aktiviteterna. Riksidrottsförbundet ska utvärdera Huddinge IF:s satsning med stöd av forskare under 2010.

Eskilstuna kommun, Lokala BRÅ har beviljats 50 000 kronor till projektet Våga vittna. Syftet med projektet är implementera Våga vittna-modellen  i kommunens högstadieskolor. Projektet har skrivits in som en del av samverkansavtalet mellan Polismyndigheten i Södermanlands län samt Eskilstuna kommun 2010.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har beviljats 150 000 kronor till Analys inom projektet Akta huvudet. Syftet med analysen är att ta fram en modell som visar på de socioekonomiska effekterna av våld mot huvudet på unga utifrån ett individperspektiv. Under projektets andra och tredje år ska man även ta fram en modell för effekter på samhällsnivå samt en modell för både individ- och samhällsnivå. Projektet ska avrapportera till Brå efter första året.

Hyresgästföreningen Region Mitt i Karlstad har beviljats 38 000 kronor till projektet Samhällsvärd i Kronoparken. Syftet med projektet är göra riktade insatser under sommaren 2010 för att minska brottslighet såsom skadegörelse, överfall, fylleri samt stöld i stadsdelen Kronoparken. Samhällsvärdarna är ungdomar som bor i stadsdelen och har varit aktiva i nattvandringsverksamhet. De ska närvara i samband med tillställningar där ungdomar och alkohol förekommer, ledsaga boende från busshållplatser, samarbeta med myndigheter och andra aktörer i trygghetsrelaterade frågor mm. Den primära målgruppen är ungdomar men även övriga målgrupper omfattas av insatserna.

Västerviks kommun, Räddningstjänsten har beviljats 20 000 kronor till projektet Det är fånigt att snatta. Syftet med projektet är att minska snatterierna och att stoppa inkörsporten för kriminalitet genom information och utbildning i skolorna. Projektet beviljas stöd till sammanställning av befintligt forskningsresultat samt att ta fram material och information kring snatterier och stölder i Sverige.

Under våren 2010 har sex ansökningar sammanlagt beviljats 115 000 kronor för utvecklingsstöd

Föreningen ATSUB i Göteborg har beviljats ekonomiskt stöd om 20 000 kronor för utvecklingsstödet Utbildningsdag kring sexuella övergrepp mot barn. Syftet med stödet är att anordna en utbildningsdag för yrkesgrupper som kommer i kontakt eller arbetar direkt med barn i ämnet "sexuella övergrepp mot barn". Personal ska sedan kunna arbeta förebyggande genom att vara medvetna och känna igen om barn far illa. Medverkande på utbildningsdagen är från ATSUB, Rikspolisstyrelsen, Polishögskolan i Stockholm, BUP i Linköping m.fl. 

Preventionscentrum i Stockholm har beviljats 20 000 kronor för utvecklingsstöd Inspirationsdag för samverkan polis och socialtjänst. Syftet med dagarna är att genomföra gemensamma utbildningsinsatser riktade till polis och socialtjänst i frågor som berör unga lagöverträdare och därmed höja kvalitén i arbetet kring dessa unga.

Kvinnojouren Moa i Eskilstuna har beviljats ekonomiskt stöd om 15 000 kronor för utvecklingsstöd till Trasdockans dag. Syftet med stödet är kompetensutveckling i hur man som yrkesverksam och vuxen ska agera när man misstänker att ett barn far illa. Målgruppen är allmänheten i Eskilstuna och Sörmland och kommunalt verksamma yrkesgrupper som lärare, socionomer och förskollärare.

Landskrona Stad, BUN/IFORS/Enheten för utredning och behandling har beviljats ekonomiskt stöd om 20 000 kronor för utvecklingsstödet Utbildning i riskbedömning för återfall i brott, ungdomar i åldern 12-18 år. Syftet med stödet är utveckla metoder att förebygga återfall i brott genom utbildningsinsatser i SAVRY, ett instrument för bedömning av risk för våldsamt beteende eller annat antisocialt beteende hos ungdomar i åldern 12-18 år.

Malung-Sälens kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 20 000 kronor till utvecklingsstöd Malung-Sälen startar nätverk för brottsförebyggande. Syftet med nätverksträffarna är att utveckla samverkan mellan kommun och polis i brottsförebyggande åtgärder.

Askersunds kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 20 000 kronor för utvecklingsstöd Sydnärkesamverkan. Syftet med stödet är att utveckla brottsförebyggande samverkan mellan fem kommuner i Sydnärke och ska resultera i en genomförandeplan för 2011.

Under hösten 2010 har 13 ansökningar sammanlagt beviljats 1 463 700 kronor för delfinansierade projekt

Studieförbundet Bilda i Sundsvall har beviljats ekonomiskt stöd om 100 000 kronor till projekt Killgruppsverksamhet i Härnösand. Syftet med projektet är att fånga upp killar i riskzon och ge dem verktyg för att ändra sitt beteende. Man vill erbjuda samtalsgrupper med ca 6 deltagare i varje grupp vid 10 tillfällen. Deltagarna fångas upp genom information i gymnasieskolan samt via polis och socialtjänst. Målet är att motstå grupptryck, göra egna val och ta ansvar för dessa, minska droganvändandet och tänka i genusperspektiv. Samarbetspartners är polisen, socialtjänsten och lokala BRÅ.

Sensus Studieförbund Region Örebro har beviljats stöd om 150 000 kronor till Kyrkoprojektet. Syftet med projektet är att skapa en uppdaterad inventarieförteckning över kyrkornas lösöre i en gemensam databas. Genom denna åtgärd finns möjlighet att skydda församlingar som potentiella offer och härleda stöldgods till eventuella gärningsmän. Deltagande aktörer är Sensus, lokala BRÅ, Rikspolisstyrelsen, Svenska Kyrkan och Arbetsförmedlingen. Efter utvärdering är det tänkt att projektet ska spridas till hela landet och kan också bli intressant för övriga Europa.

Laholms kommun har beviljats 22 500 kronor till Ungdomsråd med polisen. Syftet med ungdomsrådet är att unga ska få ett forum att samtala med polisen om frågor som berör dem. Man tror att detta leder till att problem som skadegörelse, misshandel, inbrott mm kan förebyggas. Medverkar gör närpolisen, ungdomssamordnaren i kommunen och fritidsledare. En utvärdering kommer att mäta hur ungdomar respektive polisen har uppfattat arbetet. En rapport ska sammanställas och distribueras till bland annat skolor. Man planerar att permanenta verksamheten om den fungerar som tänkt.

Flamman Ungdomarnas Hus i Malmö har beviljats 110 000 kronor till projektet Mentorer — en tryggare framtid. Föreningen har tidigare fått projektstöd till mentorskap för ungdomar i riskzon i en stadsdel i Malmö. Nu vill man göra ett likvärdigt projekt i en problemfylld skola. Tanken är att mentorer ska följa ungdomar både på vissa lektioner och på raster för att stödja eleven. Målet är att minska skolk, skadegörelse, droganvändande, mobbning mm. Samarbete sker med barn och deras föräldrar, polisen, nationsföreningar i området, lärare och socialtjänsten. Utvärdering ska göras av externa personer.

Västerås stadsmission har beviljats 150 000 kronor till pilotprojektet Fängelsedömd med familj. Syftet med projektet är att erbjuda den fängelsedömde och hela familjen samtalsstöd,  hjälp med myndighetskontakter och skapa en stabil plattform för dem att stå på. Man räknar med att 15-20 familjer kommer att omfattas under det år som pilotprojektet pågår. Projektet kan leda till både minskat återfall och till minskad nyrekrytering till kriminella gäng. Projektet kommer att utvärderas tillsammans med Mälardalens högskola genom att använda ett verktyg som mäter den kriminelles och de anhörigas motivation och framtidstro. Om pilotprojektet lyckas hoppas man kunna sprida modellen till övriga stadsmissioner i Sverige.

KFUM Söder Fryshuset i Stockholm har beviljats 150 000 kronor till en samhällsekonomisk analys av projektet CIDES-Center för Information om Destruktiva Subkulturer. CIDES målsättning är att utveckla och sprida kunskap som kan motverka bildandet av destruktiva subkulturer, minska nyrekrytering, underlätta avhopp samt hjälpa unga människor att återvända till samhället. Syftet med analysen är att visa vad det kostar för samhället att inte arbeta förebyggande med personer som befinner sig eller är i riskzonen för att hamna i destruktiva subkulturer. Analysen ska resultera i en rapport i vilken de destruktiva subkulturernas socioekonomiska effekter beskrivs konkret men också en analys av de mekanismer som försvårar tidiga och gemensamma insatser för att motverka detta.

Landskrona stad har beviljats 150 000 kronor till projektet Trygg stad. Syftet med projektet är att genom en demokratisk process engagera ungdomar i arbetet med att öka tryggheten i Landskrona stad. Projektet inleds med personliga videointervjuer och anonyma enkäter om trygghet/otrygghet. Otrygga platser ska fotas, visas och diskuteras med andra ungdomar. Huvudansvarig för projektet är Landskrona stads ungdomsförvaltning. Polisen, stadens säkerhetschef och trygghetssamordnare deltar också i projektet. Projektet följs upp av en trygghetsmätning bland ungdomarna.

Pedagogiskt centrum i Göteborg har beviljats 150 000 kronor till projektet Tolerans och demokrati mot rasism och diskriminering. Projektet har flera syften såsom att förebygga antidemokratiska attityder och värderingar bland elever i Kungsbacka kommun, utveckla ett pedagogiskt förhållningssätt i skolorna om att bemöta och hantera diskriminering gällande etnisk bakgrund samt att utveckla förebyggande metoder och konkret arbetsmaterial. Projektet ska leda till ökad tolerans och förståelse i samhället och ökade kunskaper kring brottsförebyggande arbete. Deltagarna är primärt pedagoger och elever i Kungsbacka kommun men även rektorer, fritidspersonal och övrig personal kommer att erbjudas att vara med. Projektet ska utvärderas både internt och externt. 

Stockholms stad, Hässelby/Vällingby stadsdelsförvaltning har beviljats 79 700 kronor till projektet Ungdomars trygghetsarbete. Projektet vill skapa bra arbetsmetoder för att engagera ungdomar att delta i trygghetsarbetet i stadsdelen. En trygghetsundersökning har genomförts bland stadsdelens högstadieskolor. Tillsammans med ungdomar vill man nu ta fram förslag på åtgärder som kan höja tryggheten i stadsdelen genom kunskap, information, workshops, utbildning i brottsförebyggande arbete mm. Utvärdering av projektets metoder genomförs inom projekttiden.

Sigtuna kommun, Märsta har beviljats 40 000 kronor till kartläggningsdelen i projektet Valstaprojektet — ett tryggt, säkert och trevligt Valsta. I kartläggningen ska man identifiera och beskriva orsaker till de problem som finns i Valsta och även identifiera och beskriva avslutade och pågående projekt. Sammanställning av områdesdata och data från olika undersökningar ska redovisas.

Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, Råd och stöd har beviljats 150 000 kronor till projektet Bekymringssamtal, skolkförebyggande. Syftet med projektet är att förebygga uppkomsten av skolk. Tanken är att utveckla så kallade bekymringssamtal och genom samverkan med ungdomsenhet, skola, socialtjänst samt polis på bred front ha möjlighet att fånga upp ungdomar som av någon anledning inte sköter sina studier. Till bekymringssamtalen kallas den unge samt den unges vårdnadshavare tillsammans med de aktörer som kan komma att vara aktuella för stödjande insatser för den unge och dennes familj. Projektet ska dokumenteras och utvärderas. Verksamheten planeras fortsätta efter projekttidens slut och innefatta alla skolor i Trelleborgs kommun.  

Munkfors kommun har beviljats 100 000 kronor till projektet Barn med tidigt normbrytande beteende i Munkfors kommun. Forskning visar på att ju tidigare man debuterar i normbrytande beteende desto större risk är det för fortsatt normbrytande beteende och kriminalitet. Målet med projektet är att tidigare upptäcka barn med normbrytande beteende. Detta ska göras genom en råd åtgärder såsom utbildning kring risk- och skyddsfaktorer, utbildning om tidigt normbrytande beteende och utbildning i screening- och bedömningsinstrumentet Ester. Projektet sker i samverkan med kommun, landsting, polis, kyrka och ideella föreningar. Kommunens intention är att process- och resultatutvärdera arbetet.

Stockholms universitet, Juridiska institutionen har beviljats 111 500 kronor till projektet Mopedturné med inriktning på brott och straff. Projektet går ut på att arbeta fram ett undervisningsmaterial som riktar sig till elever som går första året på gymnasiet. Inför framtagandet av materialet ska en föreläsningsturné genomföras då man besöker ett antal gymnasieskolor för att diskutera kring och informera om frågor med anknytning till brott och straff. Projektet sker i samverkan med Uppsala universitet.

Under hösten 2010 har 11 ansökningar sammanlagt beviljats 214 500 kronor för utvecklingsstöd

Håstenföreningen i Varberg har beviljats 20 000 kronor till nätverksträffar om brottsförebyggande åtgärder för barn och ungdomar i Varbergs kommun. Man vill bilda ett nätverksforum för deltagande aktörer och en nätverksportal där barn och ungdomar ingår. Dessa ska sedan samarbeta genom nätverksträffarna. Håstenföreningen har ett nära samarbete med Nattvandrarna Varberg i denna aktivitet.

Socialförvaltningen i Trelleborg har beviljats 20 000 kronor till ett USSP-internat som är ett samverkansarbete mellan skola, socialtjänst, polis och kommunens ungdomsenhet. Syftet med stödet är att arbetsgrupper ska få möjlighet att formulera en handlingsplan för vidare operativt arbete när det gäller att arbeta förebyggande gällande skolk.

Preventionscentrum Stockholm har beviljats 20 000 kronor till en nätverksträff kring samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Syftet med nätverksträffen/utbildningsinsatsen är att utveckla det lokala arbetet med unga lagöverträdare och att förebygga fortsatt kriminalitet kring dem. Deltagande stadsdelar är Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Kista-Rinkeby och Bromma.

Storfors kommun har beviljats 20 000 kronor till en nätverksträff om den lokala ungdomsbrottsligheten. Syftet är att sammanställa de olika verksamheternas och organisationernas erfarenheter av läget och på så vis få en översiktlig lägesbeskrivning. Målet är att finna relevanta insatser mot de lokala problemen.

Borlänge kommun, lokala brottsförebyggande rådet har beviljats 20 000 kronor till en nätverksträff — kommuner som arbetar enligt konceptet "Föräldrar emellan". Nätverket finns i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Mölndal, Öckerö, Falun, Borlänge och består av det lokala rådet, lokala studieförbund, kyrkor och föreningslivet. Nätverksträffen innebär en möjlighet att utbyta erfarenheter, samordningsmöjligheter och att utveckla verksamheten.

Ramunderstaden AB i Söderköping har beviljats 20 000 kronor till "Samordning av insatser mot ungdomsbrottslighet". Man vill göra en gemensam kartläggning som beskriver nuläget i närpolisområde Söderköping — Valdemarvik. Syftet är att få fram förslag på hur man kan minska rekryteringsbasen för kriminella organisationer.

Seclink AB i Eskilstuna har beviljats 20 000 kronor till en kartläggning "Flames". Projektet "Flames" vill minska antalet skolbränder och ge skolungdomar en klarare bild över faror och konsekvenser vid brand. Idén är att engagera elever på grundskolans högstadium i dessa frågor. Det man söker för nu är att kartlägga och samla in fakta om hur det ser ut i landet. Deltagande aktörer i kartläggningen är förutom Seclink AB den lokala Civilförsvarsföreningen, KFUM, Räddningstjänsten, polisen, lokala BRÅ och skolan.

Landskrona Stad har beviljats 16 000 kronor till "Dialogen som metod för utveckling av det brottsförebyggande arbetet mot våldsbrott". Öresundsteatern kommer i februari 2011 att sätta upp föreställningen "ska du ha stryk ditt jävla pucko". En föreställning om våld, hur det uppstår och dess orsaker. Tjänstemän inom socialtjänsten och poliser i yttre tjänst bjuds in till föreställningen. Efteråt har man en diskussion om problematiken som tas upp i föreställningen.

Föreningen ATSUB, Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Stockholm har beviljats 18 500 kronor till skolaktiviteten  "Informationsmaterial till skolor". Föreningen kommer att gå ut till skolorna med information om föreningens verksamhet genom att föreningens ungdomsjour söker upp skolkuratorer och erbjuder informationstillfällen för högstadieelever och personal.

Munkfors kommun har beviljats 20 000 kronor till utbildningsaktiviteten "Barn med tidigt normbrytande beteende i Munkfors kommun". Man vill erbjuda all personal som arbetar med barn och ungdom utbildningsdagar i Risk- och skyddsfaktorer samt grundläggande kunskap om barn och ungdomar med tidigt normbrytande beteende. Utbildningsdagarna kommer att planeras och genomföras i samverkan mellan kommun, landsting, polis, kyrka och ideella föreningar.

KFUM Söder Fryshuset i Stockholm har beviljats 20 000 kronor till nätverksträffar "CIDES-Center för Information om Destruktiva Subkulturer". CIDES har skapat ett expertnätverk bestående av Socialstyrelsen, polisen, Kriminalvården, universitet, Riksdagen, skolan med flera. Teman som kommer att tas upp i träffarna är bland annat tjejernas roll i destruktiva subkulturer, "fältarnas" komplexa roll samt föräldrar till barn i destruktiva subkulturer berättar om sina erfarenheter. Varje tema utgår ifrån en forskningsrapport. Först presenteras en problematik av olika representanter, sedan arbetar man lösningsfokuserat runt det som presenterats i grupper och till sist har man en diskussion. Slutmålet är att hjälpa barn och ungdomar att inte hamna i destruktiva subkulturer såsom kriminella gäng, fotbollsfirmor, vit makt-rörelsen och liknande.