Belysning

Belysning, ljus och ljussättning har betydelse för hur en plats eller ett område uppfattas. Med rätt belysning kan upplevelsen av trygghet och trivsel på en plats öka. God belysning bidrar till att öka förutsättningarna för social kontroll i ett område vilket i förlängningen också kan öka möjligheterna till att förebygga brott. Relationen mellan belysning och brott är däremot inte okomplicerad. Precis som med alla andra insatser inom brottsförebyggande bör planeringen av belysning grunda sig i en analys av platsen och hur den används eller hur man vill att den ska användas. Det är även viktigt att den belysning som finns underhålls så att effekterna av belysningen inte minskar, eller i värsta fall får motsatt verkan.

Situationell prevention

Situationellt brottsförebyggande arbete handlar om att förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den aktuella platsen eller situationen där brott kan begås.

VÄGLEDNING

Ta stöd av Boverkets vägledning

Boverket har genom ett regeringsuppdrag tagit fram en webbaserad vägledning för trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser i samhällsplaneringen. Vägledningen tar även upp belysning som ett sätt att öka tryggheten. I filmen berättar Maria Eggertssen Teder från Boverket om vägledningen.

Publikation

Plats för trygghet

Boverket har haft ett uppdrag från regeringen "Att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv". Arbetet har bland annat resulterat i skriften Plats för trygghet. Inspiration för stadsutveckling som bland annat resonerar om hur belysning kan påverka kvinnors och mäns, flickor och pojkars upplevelse av trygghet och otrygghet i stads- och tätortsmiljöer

Tips

Ta hjälp av trygghetsvandringar  

Att genomföra trygghetsvandringar kan också vara ett sätt att förbättra utomhusbelysningen och därigenom öka den upplevda tryggheten. Under en vandring kan deltagarna uppmärksamma vilka platser som skulle behöva bättre eller annorlunda belysning. Materialet finns tillgängligt på flera språk.

Inspiration

Utvärderade insatser

Brå ger ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsförebyggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Du hittar fler utvärderingar i vår erfarenhetsbank.

Publikation

Omslaget till skriften Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper

Går det att förebygga brott genom att förändra utomhusbelysningen?

Den här studien samlar resultat från effektmätningar av belysningsåtgärder som gjorts i olika länder. Resultaten visar att åtgärderna sammantaget gett statistiskt signifikanta brottsförebyggande brottsminskningar, att belysningsförändringar är effektiva och billiga, men samtidigt inget universalmedel.

Stöd

Handbok för planering

BoTryggt 2030 är en handbok för beaktande av brottsförebyggande och trygghetsperspektiv i produktion och förvaltning av bebyggelse. Boken baseras på checklistor som kan användas av både utförare och beställare i olika faser av stadsplanering, varav belysning är en del. BoTryggt lanserades av Polismyndigheten i början på 2000-talet i syfte att förenkla för byggherrar, fastighetsägare och planerare i deras trygghets- och säkerhetsarbete har nu uppdaterats av Stiftelsen Tryggare Sverige.

Kom igång

Att tänka på

Förbättrad utomhusbelysning bör i första hand användas

  • på platser där människor vistas kvälls- och nattetid, exempelvis parker och promenadvägar
  • på platser som upplevs som otrygga
  • på platser där det finns en hög och koncentrerad nivå av brottsproblem
  • för att förebygga brott som är planerade (exempelvis skadegörelse och stölder), inte för att förebygga spontan brottslighet (till exempel våldsbrott).

FORSKNING

Vad säger den internationella forskningen?

Kungliga tekniska högskolan har på uppdrag från Boverket genomfört en forskningsöversikt där bland annat belysning ingår. På sidorna 72-76 redogörs för aktuell forskning i den internationella litteraturen. Av översikten framgår bland annat att belysning har en övergripande positiv effekt på brott enligt 72 procent av de analyserade studierna. Dessutom ger 84 procent av artiklarna exempel på effekter på tryggheten /oron för brott.

Till forskningsrapporten (Boverkets webbplats)

Forskning

Goda exempel

Kungliga tekniska högskolan har på uppdrag av Boverket tagit fram Trygg stadsmiljö i praktiken: Visioner, exempel & tips – en rapport med fokus på fallstudier och praktiskt arbete. Rapporten är en fortsättning på forskningsöversikten Trygg stadsmiljö. I rapporten beskrivs belysningen på sidorna 38-42, med ett exempel från Mariatorget i Stockholm där belysning utgjort ett verktyg för att minska brottsligheten på platsen.