Går det att förebygga brott genom att förändra utomhusbelysningen?

Resultat från en internationell metastudie

Ett sätt att försöka förebygga brott på allmänna platser är genom förändrad utomhusbelysning. Men fungerar förändrad utomhusbelysning som brottsförebyggande åtgärd? Vad visar de starkaste effektutvärderingarna?

För att besvara dessa frågor har Brå vid två tillfällen samarbetat med framstående externa forskare, och delfinansierat och publicerat två internationella metastudier om metodens brottsförebyggande effekter, varav den senaste kom 2021: Effectiveness of Street Lighting in Preventing Crime in Public Places: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. Studien har genomförts och rapporten författats av Brandon C. Welsh, Northeastern University (USA), David P. Farrington, Cambridge University (UK) och Stephen Douglas, Northeastern University (USA).

Den här typen av metastudier ger viktiga besked om utomhusbelysningens betydelse, och kan bidra med värdefull kunskap för det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Effektmätningar och metaanalyser på engelska kan dock vara svåra att ta till sig för en svensk läsekrets, varför Brå ger ut denna svenskspråkiga återgivning av studien och dess resultat.

Resultat från studien

Belysningsförändringar är effektiva och billiga, men inget universalmedel

Resultaten som kommer fram i rapporten visar att belysningsåtgärderna sammantaget gett statistiskt signifikanta brottsförebyggande brottsminskningar. Ser man på var och en av de 17 studier som ingick i den statistiska metaanalysen var det i 12 av dem som brottsligheten minskade mer i experiment­områdena än i kontrollområdena. Jämfört med andra platsinriktade åtgärder menar man att metoden inte är negativt ingripande, är mindre socialt exkluderande och är mindre utmanande mot människors fri- och rättigheter.

Sammantagen positiv brottsförebyggande effekt

Den här metastudien som samlar resultat från de starkaste effektmätningarna under de senaste dryga 50 åren visar att belysningsåtgärderna sammantaget gett statistiskt signifikanta brottsförebyggande brottsminskningar på 14 procent i experimentområdena jämfört med i kontrollområdena. Det finns alltså fog för att säga att förbättrad belysning kan fungera brottsförebyggande.

Signifikanta effekter på egendomsbrotten, men inte på våldsbrotten

De främsta effekterna syns på egendomsbrott, som exempelvis stölder, inbrott och skadegörelse. Sammantaget finns dock inte någon signifikant effekt på våldsbrott, som exempelvis misshandel och personrån.

Effekt av ökat omhändertagande av platser och social kontroll, snarare än av ökad upptäcktsrisk

Författarna menar att den viktigaste orsaken bakom de positiva effekterna inte är en uppfattad ökad upptäcktsrisk på grund av själva belysningen. I stället ser man resultaten som ett stöd för att den brottsförebyggande effekten hänger samman med att åtgärden ingår i ett ökat omhändertagande av platsen som genererar ökad informell social kontroll, vilket i sin tur antas påverka presumtiva lagbrytare till att i större utsträckning undvika att begå brott på platsen.

Valet av brottsförebyggande metod behöver alltid föregås av analys

Resultaten och överhuvudtaget erfarenheterna av brottsförebyggande arbete signalerar att förbättrad belysning mycket väl kan vara en bra åtgärd för att förebygga brott, men att det inte är ett universalmedel. Val av åtgärd måste föregås av en analys av problemet och ta hänsyn till varje situations specifika förutsättningar.

Om studien

Den här skriften återger på svenska en internationell metastudie om brottsförebyggande effekter av förbättrad utomhusbelysning, som tre internationella forskare genomfört för Brås räkning.

Metastudiens centrala frågeställningar är om förbättrad utomhusbelysning på allmänna platser har brottsförebyggande effekter, och i så fall hur starka dessa effekter är.

Fakta om publikationen

Författare: Erik Grevholm

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1105

Rapport 2023:5

Tips på andra rapporter