Råd för framtiden

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Denna gång arrangeras konferensen i samarbete med Gävle kommun, och äger rum på Gävle konserthus den 7–8 april 2022. Det är även möjligt att delta digitalt.

Konferensens format kan komma att ändras från hybrid till heldigitalt, beroende på hur restriktionerna för att begränsa spridningen av covid-19 ser ut, i slutet av februari. Senast i början av mars kommer ett beslut att fattas, webbplatsen uppdateras och alla anmälda deltagare informeras, om vilket format som slutligen kommer att gälla för konferensen.

Råd för framtiden – med kommunalt ansvar i fokus

Brottsförebyggande arbete är ett aktuellt ämne – som också ständigt utvecklas – och där nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan lokala brottsförebyggare är av stor betydelse.

För att det brottsförebyggande arbetet ska vara effektivt, behöver det utföras kunskapsbaserat, och i samverkan. Detta uppmärksammas särskilt i den nya, föreslagna lagstiftningen om kommuners ansvar att förebygga brott, som förväntas träda i kraft under 2023.

Under konferensen får vi bland annat ta del av följande programpunkter:

 • Hur kommer kommunerna att påverkas av den föreslagna kommunlagstiftningen?
 • Hur ser framtidens brottslighet ut?
 • Hur kan kommunerna förbereda sig?
 • Vilka aktörer kan involveras och samverka i det brottsförebyggande arbetet?

I årets program ingår även presentationer om hur vi kan arbeta förebyggande mot miljöbrott, mot välfärdsbrott samt mot brottslighet bland barn och unga. Dessutom får vi ta del av de stora förändringar som skett på narkotikamarknaden och internationell forskning om gles- och landsbygdsproblematik. Vi diskuterar också om skolan kan vara både brottsförebyggande och brottsgenererande.

Med Råd för framtiden 2022 hoppas vi kunna inspirera, engagera och sprida kunskap – och inte minst – ge råd för framtiden!

Varmt välkomna!

Program

09.00–10.30 Registrering

(Gäller endast deltagare på plats i Gävle.)

10.30–10.45 Välkomsthälsningar

 • Åsa Wiklund Lång, kommunstyrelsens ordförande, Gävle kommun
 • Generaldirektör, Brottsförebyggande rådet (Brå)

10.45–11.25 Polisens brottsförebyggande arbete

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga brott. I det brottsförebyggande arbetet samverkar polisen med andra aktörer i samhället. Hur påverkas polisen av lagförslaget om kommunernas brottsförebyggande arbete? Och hur kan samverkan mellan dem stärkas i och med detta?

 • Anders Thornberg, rikspolischef, Polismyndigheten

11.25–12.00 Regeringens brottsförebyggande arbete: Tillsammans mot brott

 • Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.20 Det brottsförebyggande arbetet i Sverige – nuläge och utvecklingsbehov 2022

Intervju med Charlotta Gustafsson, biträdande enhetschef på Brås enhet för utveckling av brotts­förebyggande arbete.

 • Charlotta Gustafsson, biträdande enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå)

13.20–14.00 Stöd till lokal individsamverkan

De två arbetsformerna för individsamverkan – SIG (sociala insatsgrupper) och SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid) – finns idag i minst 154 kommuner. Socialstyrelsen, Brå och Polismyndigheten, som arbetar med det nationella utvecklingsstödet, presenterar här ett konkret stöd att använda i det lokala arbetet med att förebygga och bryta kriminalitet hos ungdomar.

 • Elisabet Sjöström, utredare, Socialstyrelsen
 • Christina Söderberg, projektledare/utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)
 • Emma Ravald, verksamhetsutvecklare, nationella operativa avdelningen (Noa), Polismyndigheten

14.00–14.30 Fikapaus

14.30–15.00 Hur kan kommuner arbeta förebyggande mot välfärdsbrott?

Det händer att företag och föreningsverksamhet används som brottsverktyg i ekonomisk brottslighet. Därför satsas alltmer på att förebygga sådan så kallad välfärdsbrottslighet, och kommunerna har en viktig roll i detta arbete. Hur kan kommunerna arbeta för att minska risken för välfärdsbrott?

 • Susanne Howard, samordnare, Skatteverket

15.00–15.15 Paus och förflyttning till parallella sessioner

(Gäller endast deltagare på plats i Gävle.)

15.15–16.30 Parallella sessioner

Föranmälan är nödvändig, och görs i samband med anmälan till konferensen.

 1. Kommunlagstiftningen – vad betyder den för dig som lokal brottsförebyggare?
 2. Barn och unga – så kan vi motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott.
 3. Hur ska vi veta vad som fungerar? Om utvärdering och uppföljning.
 4. Hur kan näringslivet inkluderas i det brottsförebyggande arbetet?
 5. Våld i ungas parrelationer – omfattning, karaktär och riskfaktorer.
 6. Studiebesök: Insatser för ett tryggare Nordost. (Endast för deltagare på plats i Gävle.)

Konferensmiddagen kommer att hållas i Gasklockorna vid Gävle hamn. Gäller endast deltagare på plats i Gävle.

18.00–18.30 Busstransport till konferensmiddagen

Bussar till middagen avgår från Gävle centrum, dit de återvänder senare på kvällen. Observera att du måste vara föranmäld till middagen, för att kunna delta.

18.30–22.00 Konferensmiddag i Gasklockorna


Detta program kan komma att ändras.

08.00–08.30 Registrering för dem som endast deltar dag 2

(Gäller endast deltagare på plats i Gävle.)

08.30–09.45 Parallella sessioner

Föranmälan är nödvändig, och görs i samband med anmälan till konferensen.

 1. Kommunlagstiftningen – vad betyder den för dig som lokal brottsförebyggare?
 2. Barn och unga – så kan vi motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott.
 3. Hur ska vi veta vad som fungerar? Om utvärdering och uppföljning.
 4. Hur kan näringslivet inkluderas i det brottsförebyggande arbetet?
 5. Våld i ungas parrelationer – omfattning, karaktär och riskfaktorer.
 6. Studiebesök: Insatser för ett tryggare Nordost. (Endast för deltagare på plats i Gävle.)

09.45–10.15 Fikapaus

10.15–11.00 Gles- och landsbygdsproblematik i en internationell kontext

Effektivt brottsförebyggande arbete ska bedrivas kunskapsbaserat och utgå ifrån en lokal lägesbild. I denna presentation beskrivs befintlig vetenskaplig forskning och kunskap om att förebygga brott i glesbygd och landsbygd, i en internationell kontext. Dessutom övervägs praktiska åtgärder för hur vi kan arbeta brottsförebyggande på gles- och landsbygd, samt framtiden för det brottsförebyggande arbetet.

Presentationen hålls på engelska.

 • Vania Ceccato, professor på urbana och regionala studier, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Dr. Alistair Harkness, lektor i kriminologi vid University of New England (UNE) i Australien, där han också är co-director för Centre for Rural Criminology

Du kan läsa mer om Dr. Alistair Harkness arbete här

11.00–11.30 Kommunens ansvar i arbetet mot miljöbrott och avfallsbrott

Illegal avfallshantering kan få stora konsekvenser, både för miljön och för människors hälsa. Kommunerna har ett tillsynsansvar för avfallshantering, och har därför en central roll för att motarbeta detta växande problem. Naturvårdsverket presenterar här slutsatserna från regeringsuppdraget Förstärkta insatser mot brottslighet på avfallsområdet, samt en planerad vägledning för kommunernas tillsyn av avfallshantering.

 • Henrik Sandström, handläggare, Naturvårdsverket

11.30–12.00 Framtidens brottslighet

Att arbeta i nuet kräver insikter om framtiden, när den fysiska världen alltmer smälter samman med den digitala och dess eskalerande utveckling. Den här presentationen handlar om hur man kan arbeta med osäkerhetsfaktorer och hur insikter om trenderna i dagens samhälle kan göra oss bättre rustade att möta framtidens brottsproblematik.

 • Per Klingvall, rådgivningschef, SSF Stöldskyddsföreningen

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.30 Så ser narkotikamarknaden ut i Sverige

Narkotikamarknaden har förändrats och genomgått en professionalisering, bland annat genom nya strukturer för smuggling, monopol på vissa försäljningsplatser och en ökad tillgänglighet för köpare. Brå presenterar här fakta och analys om dagens narkotikamarknad.

 • Anna Jonsson, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)
 • Li Hammar, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)

13.30–14.15 Skolan – både brottsförebyggande och brottsgenererande?

Skolans roll betonas ofta som viktig för att förebygga brott. Men kan skolan även främja brottslighet bland barn och ungdomar? Hur kan sociodemografiska faktorer förklara skillnaderna i brottslighet, skolor emellan?

 • Julia Sandahl, fil.dr i kriminologi, Stockholms universitet

14.15–14.30 Avslutande reflektioner och summering av dagarna

 • Generaldirektör, Brottsförebyggande rådet (Brå)

14.30 Slut på konferensen


Detta program kan komma att ändras.

Kommunlagstiftningen – vad betyder den för dig som lokal brottsförebyggare?

Under 2023 kan kommuner enligt lag få ansvar att förebygga brott. Syftet med den föreslagna lagen är att ge förutsättningar för effektivt brottsförebyggande arbete, genom att ställa krav på att detta ska ske på ett kunskapsbaserat sätt och i samverkan. Under sessionen diskuteras vad lagförslaget innebär för kommuner och deras samverkansparter. Vad kan du som lokal brottsförebyggare göra för att möta lagkraven?

I anslutning till konferensen den 7 april genomför Brå en digital session om förslaget till ny kommunlagstiftning, riktad till lokalpolitiker.

Läs mer om sessionen och anmäl dig nedan under rubriken Digital session för lokalpolitiker om förslaget till ny kommunlagstiftning.

Barn och unga – så kan vi motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott

Brott som begås av barn och unga är ständigt i fokus i lokalt brottsförebyggande arbete. I detta seminarium presenterar Socialstyrelsen ett kunskapsstöd med rekommendationer på insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott bland barn och unga, samt en kartläggning av socialt fältarbete. Vi får även ta del av en vägledning i arbete med risk, behov och mottaglighet i sociala insatsgrupper (SIG).

Hur ska vi veta vad som fungerar? Om utvärdering och uppföljning.

Att utvärdera och följa upp brottsförebyggande arbete är viktigt för att ta reda på vad som fungerar och var det är mest effektivt att lägga sina resurser. Under denna session presenteras ett exempel på systematisk uppföljning. Vi får även höra om goda exempel på utvärderingar som utförts.

Hur kan näringslivet inkluderas i det brottsförebyggande arbetet?

Näringslivet utgör en arena för brott, och det drabbas också hårt av brottslighet. Samtidigt är det lokala näringslivet en viktig aktör för ett effektivt brottsförebyggande arbete i nära samverkan med kommunen. Under denna session lyfter vi lokala exempel på sådant brottsförebyggande arbete, och presenterar ett nationellt utformat praktiskt stöd till kommunerna.

Våld i ungas parrelationer – omfattning, karaktär och riskfaktorer

Våld i nära relation är ett stort nationellt brottsproblem, och det är utbrett även i unga åldrar. Brå presenterar den senaste forskningen om våld i ungas parrelationer, och vi får även ta del av exempel på hur man kan arbeta förebyggande mot detta.

Studiebesök: Insatser för ett tryggare Nordost

Stadsdelen Nordost är ett miljonprogramområde i Gävle som genomgått en stadsdelsförnyelse, parallellt med det sociala projektet Hållbart Nordost. Det allmännyttiga bostadsföretaget Gavlegårdarna har där bland annat arbetat för att öka tryggheten i området. Under detta studiebesök får du höra hur man lyckats vända de tidigare låga resultaten i nöjd-kund-index och hur området nu blivit rent och snyggt!

(Besöket innebär en kortare bussresa och cirka 50 minuters promenad.)

Under 2023 föreslås att lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete träder i kraft. Lagen innebär att kommuner ska bidra till det brottsförebyggande arbetet i samhället. Arbetet ska utföras på ett kunskapsbaserat sätt, och i varje kommun ska det finnas en särskild samordningsfunktion för brottsförebyggande frågor.

Under denna digitala session får du som lokalpolitiker kunskap om den eventuellt kommande kommunlagstiftningen och dess betydelse för kommuners brottsförebyggande arbete. Dessutom presenteras vikten och fördelarna av att brottsförebyggande arbete utförs på ett kunskapsbaserat sätt, samt hur Brottsförebyggande rådet kan stödja kommuner i deras arbete. Medverkar gör Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister.

Den digitala sessionen anordnas i anslutning till konferensen den 7 april klockan 16.00 – 17.00.

För att anmäla dig till Digital session för lokalpolitiker – om förslaget till ny kommunlagstiftning, fyll i dina kontaktuppgifter här:

År 2022 genomförs Råd för framtiden som en hybridkonferens, där det är möjligt att delta antingen fysiskt eller digitalt. På plats är antalet deltagare begränsat till 300, men antalet digitala deltagare är obegränsat. Du anger vilket du väljer i samband med din anmälan.

Viktig information innan du påbörjar din anmälan:

Konferensen riktar sig till dig som arbetar brottsförebyggande

Råd för framtiden är en konferens om brottsförebyggande arbete, och för att få delta krävs det att din befattning är kopplad till just det. Du kommer vid anmälan att få beskriva din roll i det brotts­förebyggande arbetet.

Givande med deltagare från olika håll

Vi strävar efter att de som möts i Gävle ska komma från så olika håll som möjligt, både geografiskt och organisatoriskt, och ber dig därför att stämma av med dina kollegor vilka av er som bör resa. Om det blir alltför många anmälda från en och samma organisation, kan vi komma att behöva avboka några från att delta fysiskt.

Krav på vaccinationsbevis

För tillträde till konferensen i Gävle konserthus kommer det att krävas giltigt vaccinationsbevis, som visar att man har vaccinerats mot sjukdomen covid-19, av samtliga deltagare. Detta i enlighet med rådande restriktioner för att begränsa spridningen av covid-19. Därutöver kommer Brå att vidta ytterligare åtgärder på plats, för att minimera risken för smittspridning.

Digitalt deltagande

De som anmält sig till att delta digitalt, kommer att kunna nå alla föreläsningar och valbara sessioner via ett digitalt verktyg, under de två konferensdagarna. Det kommer också att finnas möjlighet att chatta med andra deltagare (även med dem som deltar fysiskt på plats), att chatta med utställare på plats samt att ställa frågor till talarna under sessionerna. Alla anmälda kommer att få personliga inloggnings­uppgifter för tillgång till det digitala verktyget.

Båda konferensdagarna finns det några valbara sessioner, som hålls parallellt, vid ett tillfälle per dag. När du anmäler dig till konferensen måste du ange vilken av dessa sessioner du önskar delta i digitalt, dag 1 respektive dag 2, så att vi vet hur antalet deltagare fördelar sig på de olika digitala rummen.

Anmälningsvillkor

Konferensen är kostnadsfri, men anmälan är bindande. Vid eventuellt förhinder måste du meddela din avbokning skriftligt, till rff@bra.se senast den 23 mars, alternativt överlåta din plats till en kollega.

Anmäl dig gärna så tidigt som möjligt! Sista anmälningsdag är den 30 mars.

Fysiskt deltagande

Många har anmält intresse för konferensen och antalet fysiska platser är som sagt begränsat. Konferensen brukar bli fullbokad kort efter att anmälan öppnats, och vi tillämpar principen ”först till kvarn”. Samma princip gäller även för de valbara sessionerna, som hålls parallellt vid ett tillfälle per dag. För att få delta på dessa måste du, i samband med konferensanmälan, föranmäla dig till de två valbara sessioner du vill gå på.

Anmälningsvillkor

Konferensen är kostnadsfri, men anmälan är bindande. För dem som deltar på plats ingår kaffe och lunch båda dagarna samt middag på torsdagskvällen. Vid eventuellt förhinder måste du meddela din avbokning skriftligt, till rff@bra.se senast den 23 mars, alternativt överlåta din plats till en kollega. Annars debiteras en avgift om 1 250 kronor för dem som uteblir, detta för att täcka kostnaden för beställd förtäring.

Anmäl dig till konferensen här

Fram till början av februari kommer flera hotell nära konferensanläggningen att erbjuda ett antal rum för i första hand konferensdeltagare. Därefter kommer denna pott att reduceras successivt, och varken Brå eller hotellen kan garantera hur länge det finns tillgängliga rum. Vi rekommenderar er därför att boka rum så tidigt som möjligt, inte minst för att antalet hotellrum i Gävle är begränsat.

Läs mer om hotellen och om hur du bokar rum Pdf, 137 kB.

Sidan senast uppdaterad: