Två poliser i ett samhälle

Råd för framtiden 2019

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Konferensen arrangerades i samarbete med Göteborgs Stad och ägde rum på Svenska mässan i Göteborg den 3–4 april 2019.

Följ livesändningen från konferensen!

Se alla filmerna från Råd för framtiden 2019

Välkomsthälsningar

Medverkande: Björn Borschos, ställföreträdande generaldirektör, Brottsförebyggande rådet och Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad

Regeringens brottsförebyggande arbete: Tillsammans mot brott

Medverkande: Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige – nuläge och utvecklingsbehov 2019

Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut efter två år med det nationella brottsförebyggande programmet? Brå presenterar en nulägesbild och ger exempel på vad som gjorts under det gångna året.

Medverkande: Johan Lindblad, utredare, Brottsförebyggande rådet och Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet

Identifiera ensamagerande våldsverkare med hjälp av teknik?

Att förebygga brott kan ske på många sätt, och att ta hjälp av teknik är en metod under utveckling. Hur ser forskningsläget ut? Och vilka möjligheter ger den nya tekniken för det brottsförebyggande arbetet?

Medverkande: Lisa Kaati, forskare, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Hur förebygger man våldsbejakande extremism på lokal nivå?

Vad gör man när en klassförälder också är ortens nazistledare? Är det något att hålla koll på när tonåringen byter ut träningsbyxorna och luvtröjan mot traditionell thawb och helskägg?

Medverkande: Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brotts­förebyggande rådet

Kriminologi som redskap i brottsförebyggande arbete

Vilken roll har teoretiska kunskaper i kriminologi, när man arbetar praktiskt med brottsförebyggande arbete? Tips om hur kriminologi kan användas i praktiken.

Medverkande: Christoffer Carlsson, forskare, Stockholms universitet

Framtidens hållbara samhällen

När brottsförebyggande arbete ska prioriteras kan det uppstå målkonflikter, på både lokal och regional nivå, i relation till övriga verksamheter. Men det kan också finnas synergieffekter mellan olika områden. Hur kan det brottsförebyggande arbetet bidra till målen i Agenda 2030, i ett långsiktigt perspektiv?

Medverkande: Ida Texell, medlem i Agenda 2030-delegationen och räddningschef för Brandkåren Attunda

Skjutningar i kriminella miljöer

Det dödliga skjutvapenvåldet inom kriminella miljöer har ökat de senaste åren. Här presenteras en rapport baserad på intervjuer med personer som har erfarenhet från dessa miljöer. Vi får även ta del av Biskopsgårdens långsiktiga, förebyggande arbete inom ramen för Trygg i Västra Hisingen, som bedrivs i samverkan mellan bland annat polis och kommun. Sessionen avslutas med en diskussion.

Medverkande: Daniel Vesterhav, enhetschef, Brottsförebyggande rådet
Erik Nilsson, utredare, Brottsförebyggande rådet
Daniel Neck, kommunpolis, Polismyndigheten
Lovisa Trell, utvecklingsledare, Göteborgs Stad

Avslutande reflektioner och summering av dagarna

Medverkande: Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet

Fördjupa dina kunskaper om kartläggning och lägesbilder

Lägesbilder är grundläggande i ett kunskapsbaserat brottförebyggande arbete, men hur kan man utforma dem så att de verkligen utgör den kunskapsbas man behöver? Under den här sessionen diskuterar vi strategier för att skapa lägesbilder, för både kort och lång sikt, men också vilka utmaningar som finns.

Medverkande: Carl Gynne, samordnare brottsförebyggande arbete, Enköpings kommun
Catarina Klockerud, säkerhetssamordnare, Huddinge kommun
Anders Östlund, kriminolog, Polismyndigheten
Robert Björklund, kommunpolis, Polismyndigheten

Moderator: Linda Lindblom, projektledare, Brottsförebyggande rådet

Hur fungerar arbetet med medborgarlöften?

Medborgarlöften är en del av polisens styrmodell och syftar till ett effektivare lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, genom att engagera och involvera medborgare, medarbetare, kommuner och andra samhällsaktörer. Men hur har arbetet med medborgarlöften fungerat så här långt? Ta del av en nyutgiven rapport, om både framgångar och utvecklingsmöjligheter, och lyssna på en diskussion om hur polis och kommun kan använda dessa erfarenheter framöver.

Medverkande: Anna Hansson, enhetschef, Brottsförebyggande rådet
Greta Berg, expert, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Håkan Jarborg Eriksson, chef utvecklingscentrum Syd, Polismyndigheten

Moderator: Erika Sallander, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)

Att beställa brottsförebyggande arbete

Hur kan man som ansvarig i en kommun utveckla sin beställarkompetens, så att organisationen kan bygga upp ett systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete? Var med och diskutera vilka utmaningar som finns och hur man kan förstå andra organisationer som arbetar brottsförebyggande, samt ta del av konkreta exempel från andra kommuner.

Medverkande: Annika Laestadius, lokalpolisområdeschef LPO Örebro, Polismyndigheten
Johanna Johansson, kommunpolis Örebro, Polismyndigheten
Astrid Bayard, chef, Kungsbacka kommun

Moderator: Anders Green, utredare, Brottsförebyggande rådet

Arbeta brottsförebyggande i små kommuner

Hur bygger man upp ett effektivt och systematiskt brottsförebyggande arbete i små kommuner, med begränsade resurser? Hur anpassar man arbetssätt och metoder, så att de är genomförbara i olika kommuner, med olika förutsättningar? Tips och verktyg till dig som vill ha grundläggande kunskaper om brottsförebyggande arbete.

Medverkande: Annika Wågsäter, brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Skåne
Erika Duvner, trygghetssamordnare, Bjuvs kommun
Dag Högrell, säkerhetssamordnare, Götene kommun
Oscar Svantesson, kommunpolis, Polismyndigheten

Moderator: Linda Wikman, projektledare, Brottsförebyggande rådet

Skapa trygga och säkra idrottsevenemang

Idrottsevenemang innebär för de allra flesta något spännande och stämningsfullt. Men de utgör också en risksituation, där våld, ordningsstörningar och annan brottslighet kan ske. Hur kan man arrangera trygga och säkra evenemang? Och hur når man detta genom samverkan? Ta del av både nationella strategier och lokala exempel på hur man arbetar för att förebygga idrottsrelaterad brottslighet.

Medverkande: Anders Almgren, operativt ansvarig, Enable Sverige
Lena Sahlin, säkerhetsansvarig, Riksidrottsförbundet
Jens Lindgren, tillförordnad gruppchef, supporter- och evenemangspolisen, Polismyndigheten
Mats Norlin, processledare och nationell samordnare för idrott, Polismyndigheten

Moderator: Karolina Hurve, utredare, Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande bebyggelseplanering

I samband med att man utvecklar den fysiska miljön i en kommun, görs ofta exempelvis miljö- eller barnkonsekvensanalyser. Men utveckling av fysiska miljöer kan också påverka brottsligheten, vilket gör att även en brottskonsekvensanalys är lämplig i beslutsunderlaget. Detta seminarium omfattar föredrag och diskussioner om hur sådana analyser kan utvecklas och användas i det lokala arbetet.

Medverkande: Anders Persson, handläggare brottsförebyggande frågor, Justitiedepartementet
Ulf Malm, VD, Fastighetsägare i Järva

Moderator: Jan Landström, säkerhetssamordnare, Nacka kommun

Greta Berg (SKL) om medborgarlöften

Greta Berg, expert från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) berättar om hur medborgarlöften kan göra det brottsförebyggande arbetet mer effektivt.

Christoffer Carlsson (Stockholms universitet) om kriminologisk forskning i brottsförebyggande arbete

Christoffer Carlsson från Stockholms universitet berättar om hur man kan använda kriminologisk forskning i det dagliga brottsförebyggande arbetet.

Lisa Kaati (Totalförsvarets forskningsinstitut) om ensamagerande våldsverkare

Lisa Kaati, forskare från Totalförsvarets forskningsinstitut berättar om vilka möjligheter den nya tekniken ger att identifiera ensamagerande våldsverkare.

Carl Gynne (Enköpings kommun) om kartläggning

Carl Gynne, samordare för brottsförebyggande arbete i Enköpings kommun, berättar om vikten av att göra en kartläggning.

Program

Moderator: Helena Blomquist

Redan på tisdagkvällen och onsdagförmiddagen kan de som anländer tidigt delta i flera intressanta extraaktiviteter, i regi av Göteborgs Stad, Göteborgs universitet och Fastighetsägare i Gamlestaden.

Tisdag kväll

Tisdagen den 2 april bjuder Göteborgs Stad in till välkomstmingel på Universeum (mittemot Svenska Mässan, bredvid Liseberg), klockan 19.00. Det kommer att bjudas på en lätt mingeltallrik och ett glas dryck. Det framgår av din bekräftelse om du anmält dig till välkomstminglet.

Onsdag förmiddag

Onsdagen den 3 april, innan själva konferensen börjar, erbjuder Göteborgs Stad ett separat program, som arrangeras i samarbete med Göteborgs universitet och Fastighetsägare i Gamlestaden.

 • Business Improvement District (BID)
  Är BID stadsutvecklingsverktyget som kan ge levande och trygga stadsdelar för alla? Ta del av exempel från Gamlestaden i Göteborg och Harlem i New York.
  Barbara Askins, CEO, 125th Street BID
  Helena Holmberg, BID-samordnare, BID Gamlestaden/Östra Göteborg
  Tid: 9.00–11.00
  Plats: Brahegatan 11, HipHop Akademien, Gamlestadens Medborgarhus.
  Vägbeskrivning: Ta spårvagn 7 eller 11 mot Bergsjön. Gå av spårvagnshållplats SKF. Gå in på Brahegatan. Brahegatan 11 är i det tredje kvarteret, den bortre änden av Medborgarhuset.

 • Trygghetsskapande arbete i Nordstan. Hur arbetar aktörerna gemensamt?
  Arbetet utgår från en beprövad samverkansmodell, utifrån en gemensam handlingsplan för samarbete mellan Göteborgs Stad, polis, fastighetsägare, kommunala bolag, samfällighetsföreningar och idéburna verksamheter. Shoppingcentret Nordstan ingår som ett av tre områden i det pågående Purple Flag-arbetet.
  Helene Ramsmo, Polismyndigheten,
  Nadja Aria-Garystone, Fryshuset
  Johan Gustavsson, Skyddsvärnet
  Magnus Bergström, Fältenheten Social resurs
  Emma Löwendahl, SDF Centrum
  Anna Pellegrini, Social resurs
  Lotta Rosander, Social resurs
  Tid: 9.00–10.00
  Plats: Svenska Mässan

 • Kriminologen och den urbana designen: Om heta klockslag, heta platser och heta produkter
  Föredraget handlar om kriminologens roll i arbetet med att utforma den fysiska miljön. Fokus ligger på exponeringen för brott och hur den kan designas bort, med till exempel planprocesser, nybyggnationer och bilparkeringar.
  Charlotta Thodelius, doktor i arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola
  Micael Björk, docent i sociologi, Göteborgs universitet
  Tid: 10.15–11.30
  Plats: Svenska Mässan

10.00–12.30 Registrering

11.30–12.30 Lunch i utställningen

12.30–12.45 Välkomsthälsningar (F4+F5)

 • Björn Borschos, ställföreträdande generaldirektör, Brottsförebyggande rådet (Brå)
 •  Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad

12.45–13.15 Regeringens brottsförebyggande arbete: Tillsammans mot brott (F4+F5)

 • Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister

13.15–13.50 Det brottsförebyggande arbetet i Sverige –nuläge och utvecklingsbehov 2019 (F4+F5)
Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut efter två år med det nationella brottsförebyggande programmet? Brå presenterar en nulägesbild och ger exempel på vad som gjorts under det gångna året.

 • Johan Lindblad, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)
 • Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå)

13.50–14.30 Identifiera ensamagerande våldsverkare med hjälp av teknik? (F4+F5)
Att förebygga brott kan ske på många sätt, och att ta hjälp av teknik är en metod under utveckling. Hur ser forskningsläget ut? Och vilka möjligheter ger den nya tekniken för det brottsförebyggande arbetet?

 • Lisa Kaati, forskare, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

14.30–15.00 Fika i utställningen

15.00–16.15 Parallella sessioner

 • Se ditt val på din namnbricka.
 1. Arbeta brottsförebyggande i små kommuner (F6)
 2. Fördjupa dina kunskaper om kartläggning och lägesbilder (F4+F5)
 3. Skapa trygga och säkra idrottsevenemang (R17)
 4. Hur fungerar arbetet med medborgarlöften? (F2)
 5. Chefsseminarium: Att beställa brottsförebyggande arbete (F3)
 6. Chefsseminarium: Brottskonsekvensanalys vid stadsplanering (R18)
 7. Diskussionsforum: Erfarenhetsutbyte (F1)
 8. Studiebesök: Gårdsten
  OBS! Busstransport från Svenska Mässan till Gårdsten. Bussen avgår från Mässans gata 10, klockan 14.45.

18.30–19.00 Fördrink i Kongressfoajén

19.00–01.00 Konferensmiddag i Kongresshallen

 • Föranmälan görs i samband med anmälan till konferensen.

 

Detta program kan komma att ändras.

8.00–8.30 Registrering

8.30–9.05 Hur förebygger man våldsbejakande extremism på lokal nivå? (F4+F5)
Vad gör man när en klassförälder också är ortens nazistledare? Är det något att hålla koll på när tonåringen byter ut träningsbyxorna och luvtröjan mot traditionell thawb och helskägg?

 • Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brotts­förebyggande rådet (Brå)

9.05–9.45 "What's a strange little crime like you doing in a place like this?”Kriminologi som redskap i brottsförebyggande arbete (F4+F5)
Vilken roll har teoretiska kunskaper i kriminologi, när man arbetar praktiskt med brottsförebyggande arbete? Tips om hur kriminologi kan användas i praktiken.

 • Christoffer Carlsson, forskare, Stockholms universitet

9.45–10.15 Fika i utställningen

10.15–11.30 Parallella sessioner

 • Se ditt val på din namnbricka.
 1. Arbeta brottsförebyggande i små kommuner (F6)
 2. Fördjupa dina kunskaper om kartläggning och lägesbilder (F4+F5)
 3. Skapa trygga och säkra idrottsevenemang (R17)
 4. Hur fungerar arbetet med medborgarlöften? (F2)
 5. Chefsseminarium: Att beställa brottsförebyggande arbete (F3)
 6. Chefsseminarium: Brottskonsekvensanalys vid stadsplanering (R18)
 7. Diskussionsforum: Erfarenhetsutbyte (F1)
 8. Studiebesök: Gårdsten
  OBS! Busstransport från Svenska Mässan till Gårdsten. Bussen avgår från Mässans gata 10, klockan 14.45.

11.30–12.30 Lunch i restaurang Season, med efterföljande kaffe i utställningen

12.30–13.15 Framtidens hållbara samhällen (F4+F5)
När brottsförebyggande arbete ska prioriteras kan det uppstå målkonflikter, på både lokal och regional nivå, i relation till övriga verksamheter. Men det kan också finnas synergieffekter mellan olika områden. Hur kan det brottsförebyggande arbetet bidra till målen i Agenda 2030, i ett långsiktigt perspektiv?

 • Ida Texell, medlem i Agenda 2030-delegationen och räddningschef för Brandkåren Attunda

13.15–14.15 Skjutningar i kriminella miljöer (F4+F5)
Det dödliga skjutvapenvåldet inom kriminella miljöer har ökat de senaste åren. Här presenteras en rapport baserad på intervjuer med personer som har erfarenhet från dessa miljöer. Vi får även ta del av Biskopsgårdens långsiktiga, förebyggande arbete inom ramen för Trygg i Västra Hisingen, som bedrivs i samverkan mellan bland annat polis och kommun. Sessionen avslutas med en diskussion.

 • Daniel Vesterhav, enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå)
 • Erik Nilsson, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)
 • Daniel Neck, kommunpolis, Polismyndigheten
 • Lovisa Trell, utvecklingsledare, Göteborgs Stad

14.15–14.30 Avslutande reflektioner och summering av dagarna (F4+F5)

 • Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå)

14.30 Slut på konferensen. Alla deltagare erbjuds kaffe och frukt att ta med sig.

Detta program kan komma att ändras.

Dessa sessioner vänder sig till lite olika målgrupper, beroende på exempelvis förkunskaper eller arbetsuppgifter och ansvarsområden. För att få ut mesta möjliga av konferensen, rekommenderar vi att du läser beskrivningarna av sessionerna innan du väljer vilka du vill anmäla dig till.

 

1. Arbeta brottsförebyggande i små kommuner
Hur bygger man upp ett effektivt och systematiskt brottsförebyggande arbete i små kommuner, med begränsade resurser? Hur anpassar man arbetssätt och metoder, så att de är genomförbara i olika kommuner, med olika förutsättningar? Tips och verktyg till dig som vill ha grundläggande kunskaper om brottsförebyggande arbete.

 • Annika Wågsäter, brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Skåne
 • Erika Duvner, trygghetssamordnare, Bjuvs kommun
 • Dag Högrell, säkerhetssamordnare, Götene kommun
 • Oscar Svantesson, kommunpolis, Polismyndigheten
 • Moderator: Linda Wikman, projektledare, Brottsförebyggande rådet (Brå)
 • Den här sessionen riktar sig till dig som kommer från en liten kommun eller ett litet lokalpolis­område, och som vill börja arbeta brottsförebyggande eller veta mer om hur ni kan starta upp och organisera ett brottsförebyggande arbete.

2. Fördjupa dina kunskaper om kartläggning och lägesbilder
Lägesbilder är grundläggande i ett kunskapsbaserat brottförebyggande arbete, men hur kan man utforma dem så att de verkligen utgör den kunskapsbas man behöver? Under den här sessionen diskuterar vi strategier för att skapa lägesbilder, för både kort och lång sikt, men också vilka utmaningar som finns.

 • Carl Gynne, samordnare brottsförebyggande arbete, Enköpings kommun
 • Catarina Klockerud, säkerhetssamordnare, Huddinge kommun
 • Anders Östlund, kriminolog, Polismyndigheten
 • Robert Björklund, kommunpolis, Polismyndigheten
 • Moderator: Linda Lindblom, projektledare, Brottsförebyggande rådet (Brå)
 • Den här sessionen riktar sig till dig som redan har ett fungerande samverkansarbete i ditt område, liksom bra kunskaper om kartläggning och lägesbilder, men som vill fördjupa dig i ämnet.

3. Skapa trygga och säkra idrottsevenemang
Idrottsevenemang innebär för de allra flesta något spännande och stämningsfullt. Men de utgör också en risksituation, där våld, ordningsstörningar och annan brottslighet kan ske. Hur kan man arrangera trygga och säkra evenemang? Och hur når man detta genom samverkan? Ta del av både nationella strategier och lokala exempel på hur man arbetar för att förebygga idrottsrelaterad brottslighet.

 • Anders Almgren, operativt ansvarig, Enable Sverige
 • Lena Sahlin, säkerhetsansvarig, Riksidrottsförbundet
 • Jens Lindgren, tillförordnad gruppchef, supporter- och evenemangspolisen, Polismyndigheten
 • Mats Norlin, processledare och nationell samordnare för idrott, Polismyndigheten
 • Moderator: Karolina Hurve, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)
 • Den här sessionen riktar sig till dig som vill veta mer om hur man kan arbeta brottsförebyggande kring idrottsevenemang.

4. Hur fungerar arbetet med medborgarlöften?
Medborgarlöften är en del av polisens styrmodell och syftar till ett effektivare lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, genom att engagera och involvera medborgare, medarbetare, kommuner och andra samhällsaktörer. Men hur har arbetet med medborgarlöften fungerat så här långt? Ta del av en nyutgiven rapport, om både framgångar och utvecklingsmöjligheter, och lyssna på en diskussion om hur polis och kommun kan använda dessa erfarenheter framöver.

 • Anna Hansson, enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå)
 • Greta Berg, expert, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Håkan Jarborg Eriksson, chef utvecklingscentrum Syd, Polismyndigheten
 • Moderator: Erika Sallander, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)
 • Den här sessionen riktar sig till dig som vill bli bättre på att arbeta med medborgarlöften.

5. Chefsseminarium: Att beställa brottsförebyggande arbete
Hur kan man som ansvarig i en kommun utveckla sin beställarkompetens, så att organisationen kan bygga upp ett systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete? Var med och diskutera vilka utmaningar som finns och hur man kan förstå andra organisationer som arbetar brottförebyggande, samt ta del av konkreta exempel från andra kommuner.

 • Annika Laestadius, lokalpolisområdeschef LPO Örebro, Polismyndigheten
 • Johanna Johansson, kommunpolis Örebro, Polismyndigheten
 • Astrid Bayard, chef, Kungsbacka kommun
 • Kristina Rosengren, samordnare brottsförebyggande arbete, Kungsbacka kommun
 • Moderator: Anders Green, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)
 • Den här sessionen riktar sig till dig som är chef eller politiker inom offentlig förvaltning.

6. Chefsseminarium: Brottskonsekvensanalys vid stadsplanering
I samband med att man utvecklar den fysiska miljön i en kommun, görs ofta exempelvis miljö- eller barnkonsekvensanalyser. Men utveckling av fysiska miljöer kan också påverka brottsligheten, vilket gör att även en brottskonsekvensanalys är lämplig i beslutsunderlaget. Detta seminarium omfattar föredrag och diskussioner om hur sådana analyser kan utvecklas och användas i det lokala arbetet.

 • Anders Persson, handläggare brottsförebyggande frågor, Justitiedepartementet
 • Ulf Malm, VD, Fastighetsägare i Järva
 • Moderator: Jan Landström, säkerhetssamordnare, Nacka kommun
 • Den här sessionen riktar sig till dig som är chef eller politiker inom offentlig förvaltning.

7. Diskussionsforum: Erfarenhetsutbyte
Här får du möjlighet att diskutera brottsförebyggande arbete från olika delar av landet. Du får både lyssna till hur andra arbetar och dela med dig av exempel från ditt eget lokala arbete.

Sessionsansvariga:

 • Charlotta Gustafsson, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)
 • Izabell Sjöberg, brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Mats Burman, brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Norrbotten
 • Den här sessionen riktar sig till dig som vill ha mer tid att utbyta erfarenheter med andra konferensdeltagare, men som också vill dela med dig av exempel från ditt eget lokala arbete.

8 Studiebesök: Gårdsten
Följ med på ett besök till Gårdsten, och ta del av fastighetsbolaget Gårdstensbostäders brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i området.

 • Jehan Mansour, förvaltning och säkerhetschef, Gårdstensbostäder
 • Michael Pirosanto, VD, Gårdstensbostäder
 • Anki Caspersson, kommunikatör, Gårdstensbostäder
 • Salma Nazzal, projektledare, Gårdstensbostäder
 • Den här sessionen riktar sig till dig som med egna ögon vill se ett konkret exempel på hur man i samverkan har utvecklat ett bostadsområde.

Årets program

Samverkan som medel – inte som mål!

Att brottsförebyggande arbete ska bedrivas kunskapsbaserat och i samverkan, är något de flesta känner till. Men hur får man samverkan att bli ett verktyg för ett kunskapsbaserat arbete? Vad krävs för att samverkan ska utvecklas från informationsdelning till ett medel som gör att man når resultat på lokal nivå? Förhoppningen med årets konferens är att kunna ge den lokala brottsförebyggaren verktyg och inspiration till att gå ett steg längre i arbetet.

Nytt för den här gången är två sessioner som riktar sig till chefer och politiker, för att höja kunskapen om brottsförebyggande arbete även hos beslutsfattare, samt ett diskussionsforum, för utbyte av erfarenheter konferensdeltagare emellan. I årets program ingår dessutom presentationer om arbetet med medborgarlöften, om hur man kan skapa trygga och säkra idrottsevenemang, och om hur kriminologi kan vara ett redskap för lokala brottsförebyggare.

Med Råd för framtiden 2019 hoppas vi kunna ge inspiration, kunskap och – inte minst – tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Sidan senast uppdaterad: