Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2018


Tillståndsprövning av vapendelar m.m. (Ds 2018:30)
2018-10-12
Diarienummer: 0264/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser (Ds 2018:22)
2018-10-02
Diarienummer: 0265/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29)
2018-10-02
Diarienummer: 0266/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn (Ds 2018:23)
2018-10-01
Diarienummer: 0257/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder (Ds 2018:19)
2018-10-01
Diarienummer: 0246/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Snabbare lagföring (Ds 2018:9)
2018-09-13
Diarienummer: 0178/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige (SOU 2018:18)
2018-08-22
Diarienummer: 0129/18
Departement/myndighet: Kulturdepartementet

Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30)
2018-08-20
Diarienummer: 0156/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering (SOU 2018:14)
2018-06-15
Diarienummer: 0103/18
Departement/myndighet: Finansdepartementet

 

Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:3) (promemoria)
2018-05-21
Diarienummer: 0084/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället (Ds 2018:4) (promemoria)
2018-05-21
Diarienummer: 0111/18
Departement/myndighet: Kulturdepartementet

 

Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården
2018-05-07
Diarienummer: 0057/18
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål
2018-04-27
Diarienummer: 0117/18
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

Alkoholreklam i sociala medier m.m. (SOU 2017:113)
2018-04-27
Diarienummer: 0056/18
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)
2018-04-27
Diarienummer: 0039/18
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

 

För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)
2018-04-25
Diarienummer: 0034/18
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100)
2018-04-25
Diarienummer: 0112/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Stärkt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2)
2018-04-05
Diarienummer: 0038/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En ny kustbevakningslag (promemoria)
2018-04-04
Diarienummer: 0112/18
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)
2018-03-19
Diarienummer: 0348/17
Departement/myndighet: Kulturdepartementet

 

Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål (SOU 2017:98)
2018-03-15
Diarienummer: 0343/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Några frågor om arbete mot skattebrott
2018-03-15
Diarienummer: 0342/17
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62)
2018-03-15
Diarienummer: 0341/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)
2018-03-12
Diarienummer: 0344/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Yttrande över Europeiska kommissonens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473
2018-02-12
Diarienummer: 242/ 18
Departement/myndighet: Näringspartementet

 

Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning (SOU 2017:86)
2018-02-12
Diarienummer: 0302/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (SOU 2017:80)
2018-02-12
Diarienummer: 0306/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73)
2018-02-12
Diarienummer: 0303/17
Departement/myndighet: Näringsdepartementet

 

Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70)
2018-02-12
Diarienummer: 0305/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)
2018-01-29
Diarienummer: 0287/17
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-15