Påbyggnadsutbildning

Påbyggnadsutbildningen vänder sig huvudsakligen till dig som fullgjort och blivit godkänd på basutbildningen eller andra likvärdiga utbildningar. Utöver en vidareutveckling av samverkan, med orsaksanalys och uppföljning, återkommer även kriminologin.

Anmälan till utbildningen med start den 20 mars är fulltecknad.

Likt basutbildningen pågår även påbyggnadsutbildningen i sex veckor med en beräknad studietid om 5–6 timmar/vecka. Lärandeaktiviteterna utgörs bland annat av egen inläsning, skriftliga uppgifter samt erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Förkunskapskrav: Godkänd i Brås basutbildning eller motsvarande kunskaper som kommer att valideras av utbildningsansvarig.

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri

Antal platser: 24

Påbyggnadsutbildningen vänder sig huvudsakligen till dig som fullgjort och blivit godkänd på Brås basutbildning. Du ska fortsättningsvis vara yrkesverksam inom kommun/stadsdels­förvaltning, polisen, fastighetsbolag eller annan verksamhet med strategiskt ansvar för lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Möjlighet att delta finns även för dig som har yrkeserfarenhet från lokalt brottsförebyggande arbete och strategisk samverkan. Du kan även ha deltagit i andra utbildningar inom kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. För närmare information om dina förutsättningar för deltagande; kontakta utbildningsansvarig Anders Green (kontaktuppgifter se nedan).

Brås förhoppning är att olika yrkesgrupper deltar, vilket brukar skapa ett gott lärande då varierande erfarenheter och perspektiv får utrymme.

Kursen, som har plats för 24 deltagare, startar den 20 mars och pågår under sex veckor till och med den 28 april, med en beräknad studietid på 5-6 timmar/vecka.

Målet med utbildningen är att stärka deltagarnas förmåga att arbeta kunskapsbaserat och i samverkan. Vid avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

  • Förklara kriminalitetens orsaker utifrån kriminologisk teoribildning
  • Urskilja och tillämpa stegen i samverkansprocessen
  • Förbereda och utforma en plan för uppföljning

Påbyggnadsutbildningen är liksom basutbildningen helt webbaserad och vi använder samma lärplattform. Detta innebär att du studerar på en valfri plats med internetuppkoppling. Bland lärandeaktiviteterna ingår exempelvis egen inläsning och förinspelade föreläsningar. Under några av kursveckorna finns också diskussionsseminarier som är obligatoriska att delta i.

Utbildningen (inklusive litteratur) är kostnadsfri under förutsättning att den fullgörs. Avbryts utbildningen åläggs deltagaren att betala 500 kronor för den erhållna litteraturen.

Kursintyg skickas till deltagare som genomför och blir godkända på kursens samtliga moment.

Anmälan

Utbildningen vänder sig enbart till dig som är yrkesverksam inom området och är delaktig i strategisk samverkan inom brottsförebyggande arbete. Om du kan kryssa ja på frågan i formuläret nedan är du välkommen att anmäla dig.

Jag anmäler intresse för kurstillfället
som startar den 20 mars 2023


Kursstart

20 Mars

Påbyggnadsutbildningen startar den 20 mars.

Anders Green, utbildningsansvarig

Kontakt

För mer information och frågor, vänligen kontakta utbildningsansvarig Anders Green.

E-post: anders.green@bra.se
Telefon: 08-527 58 404