2011

Lokala brottsförebyggande råd och andra lokala brottsförebyggande aktörer har vid två tillfällen, vår och höst, under 2011 kunnat ansöka om ekonomiskt stöd till delfinansierade projekt och till utvecklingsstöd.
Brå:s syfte med det ekonomiska stödet till projekt är att vinna erfarenheter om hur kunskapsbaserade åtgärder fungerar i praktiken. Genom att pröva en arbetsmetod kan förutsättningar och framgångsfaktorer för lokalt brottsförebyggande arbete identifieras och sedan spridas till andra berörda aktörer. Det ekonomiska stödet som beviljats till projekt tar främst utgångspunkt i samverkansöverenskommelser som träffas mellan kommun och polis.

Ett sätt att höja kvaliteten på det brottsförebyggande arbetet är att träffa andra förebyggare och utbyta erfarenheter och lära av varandra. Brå har beviljat ekonomiskt stöd till exempelvis en nätverksträff som ger lokala aktörer möjlighet att mötas och diskutera konkreta lokala brottsförebyggande åtgärder eller att kartlägga den lokala problembilden. Syftet med stödet är att fördjupa berörda aktörers kompetens och utveckla metoder inom det brottsförebyggande arbetet.

Nedan följer en beskrivning av de beviljade ansökningarna. Först presenteras det ekonomiska stöd som beviljats till projekt och som utvecklingsstöd under våren 2011.  Därefter följer det ekonomiska stöd som beviljats till projekt och som utvecklingsstöd under hösten 2011.

Under våren 2011 har åtta ansökningar sammanlagt beviljats 727 000 kronor för delfinansierade projekt

Flens kommun, Socialförvaltningen har beviljats ekonomiskt stöd om 100 000 kronor till projektet Dagverksamhet för personer med beroendeproblematik. Syftet med projektet är att få ett tryggare centrum i Flen samt att fler personer med beroendeproblematik ska bli motiverade att förändra sina liv. Projektets aktörer är Samordnare mot missbruk, Brottsförebyggare, Arbetsmarknads- och utbildningsenheten samt IOGT-NTO.

Föreningen Mosebackedemokraterna i Hässelby, Stockholm har beviljats 27 000 kronor till projektet Våga. Syftet med projektet är att minska våld i nära relationer genom att öka kunskapen om problemet. Fastighetsägare, fastighetsskötare, bovärdar och personal på Störningsjouren ska erbjudas utbildning i ämnet och även personal från polis och socialtjänst som arbetar med frågan på lokal nivå i stadsdelen. Därefter kommer en skriftlig information och handlingsplan att sammanställas. Denna riktas till fastighetsägare/-skötare för att de ska kunna skapa rutiner för hur man upptäcker och ger stöd till kvinnor som misshandlas.

Nacka kommun har beviljats 100 000 kronor till utvärdering av Nackaprojektet. Projektet innebar att en modell för upphandling av bygg- och anläggningsentreprenader togs fram för att förebygga svartarbete.  Med utvärderingen vill man undersöka om projektet stoppat bolag som inte skött sina skyldigheter och se på vilket sätt projektet påverkat byggprocessen i Nacka kommun. Utvärderingen genomförs med hjälp av enkätintervjuer, jämförelser mellan kommuners gjorda upphandlingar och jämförelser mellan upphandlingar som gjordes innan projektet och efter.

Värnamo kommun har beviljats 100 000 kronor till projektet Ökad trygghet i GGVV-området (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo). Projektet ska leda till en minskad kontanthantering vilket ska bidra till minskat antal person- och butiksrån. Information ska ges till pensionärsorganisationer, invandrarorganisationer, butiksägare och butikspersonal. En del av projektets resultat kommer att mätas kvantitativt, exempelvis hur stor andel av alla köp görs med kort.

Södertälje kommun har beviljats 100 000 kronor till förstudien Databas för gemensam lägesbild. Förstudien syftar till att ta fram en modell för en effektiviserad insamling, bearbetning och analys av data som berör brottslighet och trygghet i Södertälje. Aktörer som deltar i förstudien är Södertälje kommun, polismyndigheten i Södertälje, Södertörns brandförsvarsförbund, privata och kommunala fastighetsägare samt väktarbolag.

Borås Stad, Fritids- och folkhälsoförvaltningen har beviljats 100 000 kronor till utvecklingsprojektet Nätverksträffar för 10 lokala brottsförebyggande råd och polisområde Älvsborg. Syftet med utvecklingsprojektet är att förbättra samverkan och strategier för hur de lokala råden kan utveckla olika arbetsformer utifrån samverkansöverenskommelser.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Stockholm har beviljats 100 000 kronor till projektet Akta huvudet, steg 2. Projektet beskriver ungdomsvåldets socioekonomiska effekter på samhällsnivå. Förbundets förhoppning är att en sådan analys kan stärka och öka trovärdigheten i ett pågående opinionsarbete mot ungdomsvåld. Analysen kommer också att användas som diskussionsunderlag vid seminarier om våldets konsekvenser som riktar sig till skolledare, lärare, myndigheter, organisationer och föreningar. Projektet "Akta huvudet" är en fyraårig satsning.

Gottsunda Dans & Teater i Uppsala har beviljats 100 000 kronor till Mentorsprojektet vid Gottsunda Dans & Teater. Målet med mentorskapet är att ge ungdomar en nära kontakt med en vuxen som de kan få förtroende för och som också kan bli en positiv förebild. Yttersta målet är att inspirera ungdomarna till att välja en annan väg i livet än den kriminella. Projektet är treårigt.

Under våren 2011 har åtta ansökningar sammanlagt beviljats 114 500 kronor för utvecklingsstöd

Kvinnojouren MOA i Eskilstuna har beviljats utvecklingsstöd om 15 000 kronor för Trasdockans dag 2011. Syftet med dagen är öka kunskapen hur man som vuxen eller yrkesverksam ska agera när man misstänker att ett barn far illa. Målgruppen för dagen är allmänheten i Eskilstuna och Sörmland och kommunalt verksamma yrkesgrupper som lärare, socionomer och förskollärare.

X-CONS Kungsbacka har beviljats utvecklingsstöd om 15 000 kronor för projektet Utveckla verksamheten för brottsförebyggande arbete. Syftet med verksamheten är att ge stöd till dem som hamnat utanför samhället och att förebygga återfall i brott. Planerade aktiviteter är samverkan med Nattvandrarna, caféverksamhet och kurser för föreningens medlemmar. Kontakt har upprättats med socialkontor, frivård och polisen.

Ale kommun har beviljats utvecklingsstöd om 15 000 kronor för Nystart Nattvandrare. Syftet med nystarten är att stötta frivilligverksamheten med utbildning och kunskap för att nattvandrarna i Ale ska känna sig trygga i rollen som nattvandrare. Ett ökat vuxenengagemang bör leda till ökad trygghet för dem som bor och verkar i kommunen, minskad skadegörelse och en god relation mellan vuxna och unga.

ATSUB Göteborg har beviljats utvecklingsstöd om 15 000 kronor för en heldagföreläsning för professionella med titeln Tiden efter — konsekvenserna av sexuella övergrepp mot barn. Nätverksträffen är en fortsättningsutbildning och inbjudna yrkesgrupper är lärare, kuratorer, åklagare, domare, poliser, socionomer, advokater, vårdpersonal samt kvinnojourer.

Västerviks kommun, Räddningstjänsten har beviljats utvecklingsstöd om 15 000 kronor för projektet Trygghet är gångbart i Västerviks kommun. Stödet gäller Trygghetsvandringar 2011 där man tillsammans med kommunens medborgare ska kartlägga och analysera otrygga platser. Även andra aktörer såsom det lokala brottsförebyggande rådet, polisen, kommunala förvaltningar och fastighetsägare ska delta vid vandringarna.

Kungsbacka kommun har beviljats utvecklingsstöd om 15 000 kronor för arbetet med Uppföljande nätverksträff skola, polis, socialtjänst och fritid. Tidigare har kommunen fått stöd till en nätverksträff som syftade till att förbättra samarbetet mellan dessa yrkesgrupper samt att öka kunskapen och förståelsen för varandras roller när brott begås i skolan. Då kontaktpoliser införts på samtliga skolor i kommunen genomförs en uppföljande nätverksträff för att ytterligare förbättra samarbetet. Träffarna är en del av projektet Våga vittna.

Huddinge kommun har beviljats utvecklingsstöd om 15 000 kronor för arbetet med Ta fram en plan för effektivt brottsförebyggande arbete i Huddinge kommun. En kartläggning har gjorts där resultatet av problemanalysen ska formuleras i en skriftlig rapport som ska ligga som underlag för en utbildningsdag för Huddinges brottsförebyggande råd. Även en särskild trygghetsdag ska arrangeras.

Landskrona Stad har beviljats utvecklingsstöd om 9 500 kronor för Nätverk för brottsförebyggande samordnare i Skåne. Träffen för Skånes 33 kommuner kommer att ta upp frågor som: samordnarens roll, hur arbetar och utvecklar vi det drogförebyggande arbetet, insatser mot brand/skadegörelse, trygghetsfrågor och erfarenheter från överenskommelsen mellan kommun och polis.

Under hösten 2011 har åtta ansökningar sammanlagt beviljats 697 000 kronor för delfinansierade projekt

Brå:s syfte med det ekonomiska stödet är att vinna erfarenheter om hur kunskapsbaserade åtgärder fungerar i praktiken. Genom att pröva en arbetsmetod kan förutsättningar och framgångsfaktorer för lokalt brottsförebyggande arbete identifieras och sedan spridas till andra berörda aktörer. Det ekonomiska stödet avser projekt som främst tar utgångspunkt i samverkansöverenskommelser som träffas mellan kommun och polis.

Hudiksvalls kommun har beviljats ekonomiskt stöd om 100.000 kronor till projektet Metodutveckling. Syftet med projektet är att Polismyndigheten i Gävleborg och Hudiksvalls kommun utvecklar integrerade insatser för barn och ungdomar under 15 år som riskerar att utveckla en kriminell bana. Projektet innefattar en rad aktiviteter såsom kompetenshöjning bland aktuella aktörer, utveckling av en evidensbaserad metod, utarbeta rutiner, spridningsseminarium och plan för upprättande av projektet i den ordinarie verksamheten. Projektets aktörer är Polismyndigheten i Gävleborg och Hudiksvalls kommun.

Landskrona Stad, Individ- och Familjeförvaltningen har beviljats 100.000 kronor till förstudien Gör nåt.nu. Landskrona stad ska genomföra en förstudie av de lokala förutsättningarna för att tillsammans med Polismyndigheten nå ut till och bedriva ett förebyggande arbete riktat till grovt kriminella ungdomar för att förhindra en fortsatt kriminalitet. Genom att fokusera på sociala insatser riktade till ungdomarna i kärnan ska även nyrekryteringen av ungdomar i den så kallade svansen förhindras. Projektet vill utveckla en hållbar metodik för hur man ska arbeta med dessa ungdomar. Förstudiens slutprodukt blir en skriftlig rapport som dels omfattar kartläggning, dels ett förslag på utformning av ny insatsverksamhet. Aktörerna är främst kommun och polis men också föreningar och ungdomar ska bidra med sina erfarenheter och idéer.

Sundsvalls kommun, Kultur & Fritid har beviljats 50.000 kronor till projektet Utveckling av trygghetsskapande arbete i Sundsvall. Projektet ska arbeta för att utveckla arbetssätt utifrån ett främjande/förebyggande perspektiv i förhållande till alla åldersgrupper i samhället. Seminarier ska genomföras för att bygga kunskap och ge inspiration till de nybildade trygghetsgrupperna och det nybildade Trygghetsrådet (TRÅ). En handlingsplan ska vara färdigställd under våren 2012. Resultatet kommer att följas upp via trygghetsundersökningar. Från kommunen deltar barn och utbildning, kultur och fritid, Socialtjänst och Räddningstjänst. Andra aktörer är polisen, Landstinget, Svenska kyrkan, bostadsföretag med flera.

Skurups kommun, BRÅ Skurup har beviljats 97.000 kronor till projektet Trafikvett. Syftet med projektet är att försöka påverka barn och ungdomar till att bryta tidigare generations trafikbeteende och även på ett positivt sätt verka för att den redan vuxna befolkningen följer gällande lagar och föreskrifter. Detta vill man uppnå genom en flerårig kampanj i skolorna och genom att barnen i sin tur påverkar de äldre i en positiv riktning. Aktörerna som deltar i projektet är kommunens tjänstemän och politiker, lokala BRÅ, polisen och Motormännen. Samarbete ska även ske med föreningar, näringsidkare, pensionärsråd med flera.

Ockelbo kommun har beviljats 100.000 kronor till projektet Växa i samverkan. Projektet startar med en trygghetsmätning i kommunen med speciell inriktning på trafik, ungdomsbrott och droger. En konkret handlingsplan för det brottsförebyggande/trygghetsskapande arbetet ska tas fram. Delaktiga aktörer i projektet är folkhälsa, ungdomssamordnare, BRÅ, drogförebyggare, ansvarig för säkerhet och beredskap samt polisen.

Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen har beviljats 100.000 kronor till projektet Webb-baserat socialt arbete. Syftet med projektet är att förhindra brott och kränkningar på nätet. Kommunen vill kartlägga behovet av att "nätvandra" och undersöka aktivitet och kommunikation på nätet där ungdomar rör sig. Avsikten med projektet är att undersöka möjligheten att starta upp en typ av hjälpverksamhet för unga på nätet. Aktörer i projektet är ungdomsenheten, skolan, socialtjänsten och polisen.

Mölndals stad, Lokala BRÅ har beviljats 100.000 kronor till projektet Tryggare Mölndal. Projektets syfte är att minska och förebygga kontantstölder i och kring Mölndals centrum. Som första åtgärd ska representanter från näringslivet, kommunen och polisen samverka för att inleda en dialog med de organisationer som representerar de äldre i Mölndal. En andra åtgärd är att bedriva en kampanj genom information och aktiviteter. Resultatet kommer att mätas genom statistik över transaktionsregister hos deltagande banker och en enkätundersökning ska genomföras för att se om det skett någon förändring av beteende. Projektet kan också skapa ett koncept som går att applicera på andra områden med liknade problembild.

Vimmerby kommun har beviljats 50.000 kronor till projektet Ta det lugnt. Målet med projektet är att minska störande buskörning med bilar och epatraktorer samt den skadegörelse som följer i spåren av detta. I projektets inledningsfas kommer koncentrationen läggas på att nå ungdomarna och påbörja en dialog. Insatser ska också riktas mot skola, föräldrar och media. Styrgruppen är Lokala BRÅ som består av polis, skola, fritid och teknik- och service. Åtgärderna ska göras tillsammans med aktörer som företag, intresseorganisationer med flera. Resultatet kommer att redovisas med brottsstatistik och trygghetsundersökning.

Under hösten 2011 har 16 ansökningar sammanlagt beviljats 237 000 kronor för utvecklingsstöd

Köpings kommun har beviljats utvecklingsstöd om 15.000 kronor för Kartläggning av problembild. En kartläggning av brottsförebyggande arbete i kommunen ska göras samt en analys av detta. Köpings kommun ska samverka med polisen.

Uppsala kommun, Brottsförebyggande rådet i Uppsala har beviljats utvecklingsstöd om 15.000 kronor för nätverksträff SSP-Uppsala. En nätverksträff ska arrangeras med fokus på unga tonåringar i riskzon. Syftet med nätverksträffen är att få influenser och inspiration av Ung och Trygg i Göteborgs erfarenheter, att skapa förutsättningar för likställt SSP arbete i fem utvalda stadsdelar samt att grundlägga trygga relationer för en bra samverkan.

Stödcentrum för unga brottsoffer och vittnen i Luleå har beviljats utvecklingsstöd om 15.000 kronor för Nätverksträff för alla Sveriges stödcentrum. En nationell konferens ska anordnas med tema LHBT-personer och utsatthet för brott samt brott i nära relation.

Finspångs kommun har beviljats utvecklingsstöd om 15.000 kronor för Nätverksträffar — regionala aktörer i brottsförebyggande arbete. Två nätverksträffar i brottsförebyggande arbete ska genomföras under 2011-2012 med kommunerna i Östergötland, Polismyndigheten i Östergötland och Linköpings universitet.

Ockelbo kommun har beviljats utvecklingsstöd om 12.000 kronor för nätverksträffar gällande Kompetensutveckling. Stödet gäller kunskapsspridning av brottsförebyggande arbete samt att starta upp ett långsiktigt arbete i samverkan med andra aktörer. Deltagare kommer från kommunen, skolan, polisen, kyrkan och frivilligorganisationer.

Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, Råd och stöd har beviljats utvecklingsstöd om 15.000 kronor för ett USSP-internat. Ett uppstartsinternat om bl.a. bekymringssamtal och hur man ska arbeta brottsförebyggande mot hot, våld, och kränkningar på nätet.

Ale kommun, Ale Fritid har beviljats utvecklingsstöd om 15.000 kronor för SSPF-föreläsning och kartläggning. Ale kommun ska anordna ett fortbildningstillfälle när det gäller arbetet med barn som befinner sig i riskzon samt kartlägga användandet av droger, försäljning av droger och rekrytering av unga till kriminella gäng.

Danderyds kommun, Trygg i Danderyd har beviljats utvecklingsstöd om 15.000 kronor för Nätverksutveckling. Trygg i Danderyd vill utveckla grannsamverkan samt andra nätverk i kommunen med mål att minska bostadsinbrott samt öka tryggheten i närområdet. I stödet vill man också genomföra trygghetsvandringar i samband med nystartade grannsamverkansföreningar.

Nordanstigs kommun, BRÅ- och Folkhälsorådet har beviljats utvecklingsstöd om 15.000 kronor för Nätverksträffar för att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet. BRÅ- och Folkhälsorådet vill utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet genom att skapa lokala nätverk mellan sig och flera aktörer i kommunen, bl.a. räddningstjänsten, byvakter, föreningar näringsidkare, ungdomar och fastighetsbolag för att genomföra trygghetsvandringar.

Hällefors kommun har beviljats utvecklingsstöd om 15.000 kronor för utvecklingsarbete i Hällefors brottsförebyggande råd. BRÅ Hällefors ska arbeta fram en gemensam problembild för kommunen samt ta fram en handlingsplan för de kommande åren för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet mellan kommun och polis.

Huddinge kommun har beviljats utvecklingsstöd om 15.000 kronor för Kartläggning av den aktuella problembilden i Huddinge kommun. En kartläggning med fördjupad analys ska göras kring den problembild med brottslighet och upplevda otrygghet som finns i Huddinge kommun samt vilka brottsförebyggande åtgärder som finns idag. Resultatet av kartläggningen/problemanalysen ska läggas på Huddinge kommuns hemsida och också tryckas för att distribueras till berörda aktörer och kommuninvånare.

HOPP i Göteborg har beviljats utvecklingsstöd om 15.000 kronor för Nätverksträffar med temat Våga se sexuella övergrepp. HOPP Göteborg ska genomföra nätverksträffar kring sexuella övergrepp. Syftet är att verka brottsförebyggande genom information. Inbjudan ska gå till politiker från kommun och landsting, socialtjänst, polis, psykiatrin, mödravården och vårdcentraler.

Strömstads kommun, Folkhälsorådet och Lokala brottsförebyggande rådet har beviljats utvecklingsstöd om 15.000 kronor till föreläsning - Konsekvenser av alkohol och våld. Strömstads brottsförebyggande råd vill tillsammans med brottsofferjouren anordna föreläsningar om våld och alkohol. Föreläsningarna skall hållas till elever och skolpersonal på dagtid samt till föräldrar och allmänhet på kvällstid.

Strömstads kommun, Folkhälsorådet och Lokala brottsförebyggande rådet har beviljats utvecklingsstöd om 15.000 kronor för en utvecklingsdag - Våld i nära relationer. En föreläsning ska genomföras om våldets utbredning och former & samhällets ansvar. Även ett rådslag ska hållas om att utveckla rutiner för att göra effektiva insatser vid fall av våld i nära relationer och vilket behov det finns av kunskap kring hanteringen i fråga.

HOPP i Göteborg har beviljats utvecklingsstöd om 15.000 kronor för Kartläggning av behov kring sexuella övergrepp. HOPP i Göteborg ska kartlägga och sammanfatta hur problembilden ser ut för personer utsatta för sexuella övergrepp. Kartläggningen kommer att ske med hjälp av intervjuer per telefon och vid personliga träffar. När data är insamlat kommer dessa analyseras och sammanställas till en rapport.

Vimmerby kommun har beviljats utvecklingsstöd om 15.000 kronor för Kartläggning av lokal problembild samt nätverksträffar. Vimmerby kommun ska göra en kartläggning och analys av problemet med buskörningar med bilar och epatraktorer. Intervjuer och en enkät ska genomföras. I samband med kartläggningen ska man göra nätverksträffar i samarbete med polisen, företagen, pensionärsorganisationer och allmänhet.