2019

Under 2019 har sammanlagt tolv ansökningar beviljats 4,1 miljoner kronor genom ekonomiskt stöd för utvärderingar och uppföljningar.

Följande ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd för utvärdering och uppföljningar:

Bjuvs kommun

Bjuvs kommun har beviljats 250 000 kr för utvärdering av Lokala insatser för att minska brottsligheten bland ungdomar i Bjuvs kommun

Bjuvs kommun har under sommarmånaderna 2018 och 2019 arbetat systematiskt med anordnandet av en väktarbil för att motverka skadegörelse och annan brottslighet på kommunens skolfastigheter och fritidsområden. Efter arbetet med väktarbilen har kommunens kostnader för reparationsåtgärder minskat. Med utvärderingen är förhoppningen att identifiera de specifika arbetsrutiner som kan ha haft en brottsförebyggande effekt. För att följaktligen skapa ett ramverktyg att bemötta brottsligheten och otrygghet i kommunen i framtiden med, och främja samverkan för att minska förekomsten av brott särskilt i skolmiljöer. Utvärderingen genomförs av Urban Utveckling och Samhällsplanering AB.

Borås stad arbetslivsförvaltningen

Borås stad arbetslivsförvaltningen har beviljats 400 000 kr för utvärdering av Chansen.

Borås Stad startade under hösten 2019 projektet Chansen som syftar till att komplettera KRAMI, ett samarbete mellan kommun, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården som syftar till att påskynda och avhjälpa kriminellt belastade personers väg till arbetsmarknaden. Syftet med Chansen är att ge stöd på vägen till personer som är motiverade att delta i KRAMI men som i dagsläget inte möter inträdeskraven. I Chansen arbetar man 3-6 månader med motiverande insatser för att bryta drogberoende och andra negativa livsmönster, med målsättningen att deltagarna ska kunna gå vidare till KRAMI. Göteborgs universitet genomför en processutvärdering av verksamheten.

Fastighetsägare BID Sofielund

Fastighetsägare BID Sofielund har beviljats 400 000 kr för Fortsatt uppföljning av Fastighetsägare BID Sofielunds arbete.

Fastighetsägare BID Sofielunds arbete har visat sig framgångsrikt och tilldelats första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). De har tidigare beviljats medel för utvärdering av deras användning av kameraövervakning och ska nu fortsätta utvärdera deras arbete med fokus på utveckling av sammanhållning, tillit och informell social kontroll (kollektiv styrka/förmåga), dels bland de boende i området men även mellan fastighetsägare och andra aktörer som verkar i området (t.ex. polis). Utvärderingen genomförs av Malmö universitet.

Stiftelsen Fryshuset

Stiftelsen Fryshuset har beviljats 400 000 kr för utvärdering av Fryshusmodellen för ungas inkludering. Steg 2.

Det övergripande målet med Fryshusmodellen för ungas inkludering är att möjliggöra en förflyttning hos unga som upplever sig långt utanför samhället till att bli en del av samhället. Steg 1 fokuserar på tillit och relation i sitt egna område. Och steg 2 på möten (utanför sitt område och komfortzon) och verktyg (som stärker individens förmåga att hantera konflikter etc). Det andra steget ska nu utvärderas för att se hur de kan skapa en förflyttning för unga från steg 1 till steg 2, och om detta kan fungera brottsförebyggande.

Gävle kommun

Gävle kommun har beviljats 400 000 kr för Utvärdering av Huskurage i Gävle.

Huskurage är en av kommunens prioriterade aktiviteter för målet om Gävle - en kommun fri från våld. Syftet med att använda Huskurage är att skapa trygghet genom att öka medvetenhet om våld i nära relation bland invånarna samt att öka benägenheten att agera och hjälpa vid oro för att någon i den nära omgivningen utsätts för våld i nära relation. Hittills har Huskurage införts i tre stadsdelar i Gävle och planen är att på sikt införa modellen i kommunens alla stadsdelar. Inför detta ska arbetet nu utvärderas av Gävle högskola för att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar.

Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne har beviljats 170 000 kr för utvärdering av Regional samverkan Skåne tillsammans mot brott.

Skåne tillsammans mot brott är en regional programförklaring och handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet 2019-2020. Sju aktörer, bland annat Polisen Region Syd, Kriminalvården och Tullverket, står bakom programmet som har ett mål om att utveckla det regionala brottsförebyggande arbetet. Skåne tillsammans mot brott innebär att sju olika arbetsgrupper arbetar utifrån varsin aktivitetsplan som reglerar omfattning samt tids- och ansvarsfördelning för planerade insatser. Arbetet koordineras av Länsstyrelsen som utgör länken mellan arbetsgrupperna och en styrgrupp. Malmö universitet ska nu processutvärdera arbetet.

MTR Nordic AB

MTR Nordic AB har beviljats 348 255 kr för utvärdering av T-banestation Rinkeby - som vilken annan station som helst.

I Rinkeby i Stockholm har under hösten 2018 och våren 2019 ett flertal aktörer såsom kommunen, MTR Nordic AB och Polisen samverkat i arbetet vid T-banestationen Rinkeby. Man har utifrån en omfattande orsaksanalys arbetat både socialt och situationellt. Syftet med utvärderingen är att undersöka om de lokala brottsförebyggande insatser som genomförts nått avsedda mål. Vilka är att alla som arbetar på platsen ska kunna göra det utan att riskera bli utsatta för våld och hot, säkerställa att Rinkeby t-station är en trygg plats för alla och att den så snart som möjligt ska vara en plats som alla andra avseende trygghet för medborgarna. Utvärderingen genomförs av Lunds Universitet.

Mölndals stad

Mölndals stad har beviljats 400 000 kr för Utvärdering av trygghetskapande insatser i Mölndals centrum.

Utvärderingen syftar till att få ökad kännedom om hur insatserna med trygghetsvärdar, ordningsvakter, fältgruppen och samverkan med Mölndals innerstadsförening påverkar trygghetsupplevelsen för de människor som befinner sig i Mölndals centrala delar. Samt att få utökad och fördjupad kunskap om hur dessa insatser bör utformas för att stämma överens med besökarnas behov och kommunens uppsatta mål. Därefter arbetas ett uppföljningsbart frågebatteri fram i samverkan med forskaren. Vilket efter avslutad utvärdering ska användas kontinuerligt för att följa upp det lokala trygghetsskapande arbetet i Mölndals stads centrum. Utvärderingen genomförs av Göteborgs universitet.

Norrtälje kommun

Norrtälje kommun har beviljats 400 000 kr för Lärande utvärdering som metod för att mäta och utveckla framgång och avvikelser

Norrtälje kommun har de senaste åren genomfört brottsförebyggande och trygghetskapande åtgärder i samarbete med ett flertal aktörer kring tre busstationer. Trygghetsmätningar utförda de tre senaste åren visar att tryggheten ökar och för att detta ska fortsätta ska arbetet nu utvärderas. Från utvärderingen hoppas man identifiera framgångsfaktorer, vad som bör prioriteras och fortsätta förvaltas i ordinarie verksamhet. Utvärderingen kommer att ha sin utgångspunkt i frågeunderlag till olika målgrupper och nyckelpersoner.

Umeå kommun

Umeå kommun har beviljats 400 000 kr för utvärdering av Samverkan mellan kommun, (kommun)polis och andra aktörer i Umeå växer- tryggt och säkert

Umeå är idag den enda större kommunen i landet som inte har socialt utsatta områden, men även här finns tendenser till social oro i vissa stadsdelar. Polisen och kommunen har ett pågående förebyggande arbete som går under namnet Umeå växer - tryggt och säkert. Genom att i ett tidigt skede uppmärksamma problem som kan eskalera är förhoppningen att förhindra en negativ utveckling. Umeå kommun beviljade ekonomiskt stöd för utvärdering 2018 och har nu beviljats ytterligare medel för att genomföra en mer omfattande utvärdering av både deras samverkan såväl som arbete med Människan bakom uniformen, åtgärder i utemiljön i en stadsdel samt sociala insatser i skolan.

Urban utveckling och samhällsplanering AB

Urban utveckling och samhällsplanering AB har beviljats 250 000 kr för Öppna drogscener i medelstora svenska städer.

Polisen i Stockholm har en utarbetad metod för arbete mot öppna drogscener och har genomfört en kartläggning av de platser som är aktuella för särskilda insatser inom Stockholm län. Urban utveckling och samhällsplanering AB har fått ekonomiskt stöd för att skapa en kunskapsgrund om hur utbredd problematiken är i utvalda medelstora kommuner i landet, hur de arbetar och om det finns någon skillnad mellan medelstora kommuners utmaningar och de utmaningar som finns i Stockholm. Resultatet förväntas beskriva problembilden och dess omfattning, såväl som skapa en kunskapsgrund för hur problematiken kan komma att motarbetas. Man kommer även följa upp de mål som finns i Polisens metodbok för öppna drogscener.

Vellinge kommun

Vellinge kommun har beviljats 250 000 kr för utvärdering av Trygghetsvärdar i Vellinge kommun.

Sedan augusti 2018 har Vellinge kommun en organisation med trygghetsvärdar vars uppdrag och arbetsmetoder är flexibelt och händelsestyrt. Gruppen är en operativ resurs som finns ute i kommun varje dag alla dagar om året och förflyttas med bil utifrån en förbestämd zonindelning. Trygghetsvärdarna infördes i syfte att öka närvaron i det offentliga rummet, stärka den sociala och formella kontrollen och för att tillsammans med medborgare, näringsliv, civilsamhälle, polis och andra samverkansaktörer, utveckla det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i kommunen. Kommunen har med detta tagit fram en egen strategi för arbetet och alternativa arbetsmetoder som tex. LOV3 områden eller avrop av fler väktartjänster har valts bort. Utvärderingen genomförs av Malmö universitet.

Tidigare stöd