Rattfylleri och trafikbrott

Under 2023 anmäldes totalt 23 195 rattfylleribrott till polisen, vilket var oförändrat jämfört med året innan. Totalt anmäldes 65 535 brott mot trafikbrottslagen.

Anmälda trafikbrott

Anmälda brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning, rattfylleri, inkl. grovt (4, 4 a §), rattfylleri under påverkan av narkotika (4 § 2 st.) och grov vårdslöshet i trafik. Källa: Anmälda brott

Med trafikbrott avses här brott som regleras i trafikbrottslagen (1951:649). Av samtliga anmälda trafikbrott är de antalsmässigt största brottstyperna olovlig körning och rattfylleribrott. Tillsammans utgjorde de 66 procent av de anmälda trafikbrotten 2022.

Antalet anmälda trafikbrott beror till stor del på polisens och andra myndigheters kontroll- och spaningsinsatser. Om insatserna förändras påverkar det oftast antalet anmälda brott. Förändringar i lagstiftningen kan också påverka utvecklingen av vilka brott som anmäls.

År 2023 anmäldes 65 535 trafikbrott. Trafikbrotten minskade med 3 414 brott (‒5 %) jämfört med 2022. Den brottstyp som minskade mest inom kategorin trafikbrott var olovlig körning, som minskande med 2 801 anmälda brott (‒13 %).

Rattfylleribrott

År 2023 anmäldes totalt 23 195 rattfylleribrott, vilket var på samma nivå (+75 brott) som 2022. Av dessa minskade rattfylleri under påverkan av enbart narkotika, så kallat drograttfylleri, med 95 brott (−1 %) till 12 627 anmälda brott. Rattfylleri under påverkan av alkohol (eller av både alkohol och narkotika) ökade i stället med 170 brott (+2 %) till 10 568 anmälda brott.

Jämfört med 2014 var det totala antalet anmälda rattfylleribrott 12 procent färre 2023. De anmälda brotten om drograttfylleri var 1 procent fler (+120 brott) samtidigt som rattfylleri under påverkan av alkohol (eller av både alkohol och narkotika) var 23 procent färre (−3 201 brott) än 2014.

Uppklarade trafikbrott

Personuppklaringsprocenten² för brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning (inkl. grov), rattfylleri (inkl. grovt), rattfylleri under påverkan av narkotika samt grov vårdslöshet i trafik. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2023 handlades¹ 67 357 trafikbrott, vilket var en minskning med 5 procent (−3 237 brott) jämfört med 2022. En utredning bedrevs för 76 procent (50 985 brott) av de handlagda brotten, medan 24 procent (16 372 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2022 var andelen utredda brott 1 procentenhet mindre, och andelen direktavskrivna brott 1 procentenhet större.

Av samtliga handlagda trafikbrott förundersökningsbegränsades 5 procent (3 306 brott), vilket var en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2022. År 2023 personuppklarades 30 618 trafikbrott. Det innebar en minskning med 7 procent (−2 163 brott) jämfört med 2022. I relation till de handlagda brotten gav det en personuppklaringsprocent på 45 procent 2023, vilket var en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2022, och en 5 procentenheter lägre nivå jämfört med 2014. I relation till de utredda brotten gav det en lagföringsprocent på 64 procent, även det en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2022, och 5 procentenheter lägre nivå jämfört med 2014.

Av de handlagda trafikbrotten hade 69 procent (46 656 brott) minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet 2023, 1 procentenhet mindre andel än 2022. Andelen personuppklarade trafikbrott av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 66 procent, även det 1 procentenhet mindre andel än 2022.

Rattfylleribrott

År 2023 handlades totalt 23 810 rattfylleribrott (trafikbrottslagen, 4, 4 a §), vilket innebar en ökning av antalet handlagda rattfylleribrott med 1 procent (+304 brott) jämfört med 2022. Nedan redovisas dels statistik över rattfylleribrott under påverkan av alkohol (inklusive fall där föraren varit påverkad av både alkohol och narkotika), dels rattfylleribrott under påverkan av enbart narkotika.

Rattfylleribrott under påverkan av alkohol (inkl. påverkan av både alkohol och narkotika)

År 2023 handlades 10 707 rattfylleribrott under alkoholpåverkan, vilket innebar en ökning med 4 procent (+428 brott) jämfört med 2022.

En utredning bedrevs för 99 procent (10 617 brott) av de handlagda brotten, medan 1 procent (90 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2022 var andelarna oförändrade. Av de handlagda rattfylleribrotten under påverkan av alkohol förundersökningsbegränsades 1 procent (109 brott). Antalet personuppklarade brott uppgick till 7 954 brott 2023, vilket var en ökning med 2 procent (+174 brott) jämfört med 2022.

Personuppklaringsprocenten, som visar andelen personuppklarade brott av samtliga handlagda rattfylleribrott, uppgick till 74 procent 2023, en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2022. Jämfört med 2014 var nivån 4 procentenheter lägre. Lagföringsprocenten, det vill säga andelen personuppklarade brott av de utredda brotten, uppgick till 76 procent, en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2022. Jämfört med 2014 var nivån 6 procentenheter lägre.

Av de handlagda rattfylleribrotten hade 98 procent (10 479 brott) minst en person registrerad som skäligen misstänkt, vilket var en oförändrad andel jämfört med 2022. Den höga andelen hänger samman med att den här typen av brott tillhör så kallade spanings- och kontrollbrott, där man redan vid anmälningstillfället i stort sett alltid har en utpekad gärningsperson. Av de handlagda rattfylleribrotten med minst en skäligen misstänkt person uppgick andelen personuppklarade rattfylleribrott under påverkan av alkohol till 76 procent, en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2022.

Rattfylleribrott under påverkan av enbart narkotika

År 2023 handlades 13 103 rattfylleribrott under påverkan av enbart narkotika, vilket var en minskning med 1 procent (−124 brott) jämfört med 2022. Andelen utredda brott uppgick till 99 procent, medan 1 procent direktavskrevs. Jämfört med 2022 var andelen utredda brott 1 procentenhet större, och andelen direktavskrivna brott 1 procentenhet mindre. Av de handlagda rattfylleribrotten under påverkan av enbart narkotika förundersökningsbegränsades 6 procent (844 brott), vilket var 1 procentenhet lägre jämfört med 2022. Antalet personuppklarade rattfylleribrott under påverkan av narkotika uppgick till 5 962 brott. Det var en minskning med 7 procent (−452 brott) jämfört med 2022. De personuppklarade brotten minskade i högre utsträckning än samtliga handlagda brott, vilket innebär att personuppklaringsprocenten, som visar andelen personuppklarade brott av samtliga handlagda brott, minskade.

Personuppklaringsprocenten uppgick till 46 procent 2023, en minskning med 3 procentenheter jämfört med 2022. Jämfört med 2014 var nivån 8 procentenheter lägre. De personuppklarade brotten i relation till de utredda brotten gav en lagföringsprocent på 49 procent 2023, en minskning med 4 procentenheter jämfört med 2022, och 11 procentenheter lägre nivå jämfört med 2014.

För de flesta handlagda rattfylleribrott under påverkan av enbart narkotika (98 % eller 12 882 brott) fanns det minst en person registrerad som skäligen misstänkt, vilket var en oförändrad nivå jämfört med 2022. Av dessa brott uppgick andelen personuppklarade brott till 46 procent, en minskning med 3 procentenheter jämfört med 2022.

Misstänkta för trafikbrott

Antal personer misstänkta för för brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning (inkl. grov), rattfylleri (inkl. grovt), smitning och rattfylleri under påverkan av narkotika). Källa: Misstänkta personer

Under 2022 misstänktes 34 459 personer för brott mot trafikbrottslagen, vilket var en minskning med 2 procent jämfört med 2021. Uppdelat på kön ökade antalet misstänkta kvinnor (+1 %), medan antalet misstänkta män minskade (−2 %).

Bland trafikbrotten var 9 662 personer misstänkta för rattfylleri under påverkan av alkohol, vilket var en ökning med 28 procent jämfört med 202111. Uppdelat på kön ökade både antalet misstänkta kvinnor (+33 %) och antalet misstänkta män (+28 %).

För rattfylleri under påverkan av enbart narkotika uppgick antalet misstänkta till 11 066 personer för 2022, vilket var en minskning med 13 procent jämfört med 2021. Uppdelat på kön minskade både antalet misstänkta kvinnor (−13 %) och antalet misstänkta män (−12 %). Majoriteten av dem som misstänktes för trafikbrott och rattfylleri 2021 var män (86–88 %).

Personer misstänkta för trafikbrott i förhållande till befolkningsstorleken

Det var 398 personer per 100 000 invånare som misstänktes för trafikbrott under 2022, vilket var en minskning på 3 procent i jämförelse med 2021. Jämfört med 2013 var antalet misstänkta per 100 000 invånare 1 procent lägre 2022. Uppdelat på kön ökade antalet misstänkta kvinnor per 100 000 invånare med 22 procent 2022 jämfört med 2013, medan antalet misstänkta män minskade med 4 procent.

Misstänkta personer för rattfylleri under påverkan av alkohol (inklusive
påverkan av både alkohol och narkotika)

År 2022 misstänktes 112 personer per 100 000 invånare för rattfylleri under påverkan av alkohol, vilket var en ökning med 27 procent jämfört med 2021. Vid jämförelse med 2013 var det istället en minskning med 27 procent 2022. Uppdelat på kön minskade både antal misstänkta kvinnor (−10 %) och antalet misstänkta män (−30 %) 2022 jämfört med 2013.

Misstänkta personer för rattfylleri under påverkan av enbart narkotika

Antal misstänkta per 100 000 invånare för rattfylleri under påverkan av enbart narkotika uppgick 2022 till 128 personer, vilket var en minskning med 13 procent jämfört med 2021. Jämfört med 2013 har dock antalet misstänkta per 100 000 invånare ökat med 27 procent 2022. Ökningen avser både antalet misstänkta kvinnor per 100 000 invånare (+57 %) och antalet misstänkta män (+23 %).

Misstänkta för rattfylleri – könsfördelning

Antal personer misstänkta för rattfylleri (inkl. grovt), varav kvinnor och män. Källa: Misstänkta personer

Lagförda för trafikbrott

Antal lagföringsbeslut med brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning, rattfylleri (inkl. grovt), smitning från olycksplats och rattfylleri under påverkan av narkotika som huvudbrott. Källa: Personer lagförda för brott

År 2020 uppgick antalet lagföringsbeslut³ med rattfylleri (under påverkan av alkohol) som huvudbrott till 2 870 beslut, vilket var en minskning med 1 620 beslut jämfört med året innan. Minskningen kan delvis förklaras av att polisen kraftigt minskat de generella nykterhetskontrollerna, med hänsyn till risken för smittspridning vid utandningstester. Enligt uppgift från polisen görs sedan i mars 2020 huvudsakligen kontroller i de fall där det finns en misstanke om att föraren kört berusad.

För huvudbrottet rattfylleri under påverkan av narkotika fattades 2 050 beslut 2020, vilket var en ökning med 265 beslut, eller 15 procent, jämfört med året innan. Grovt rattfylleri var huvudbrott i 2 970 lagföringsbeslut 2020, vilket var en minskning med 154 beslut, eller 5 procent, jämfört med 2019. För rattfylleribrotten uppvisar beslut mot kvinnor och män en likartad procentuell utveckling jämfört med 2019.

Antalet lagföringsbeslut gällande rattfylleri under påverkan av alkohol mer än halverades (−61 %) mellan 2011 och 2020. Även denna minskning kan till viss del förklaras av det minskade antalet nykterhetskontroller 2020. Lagföringsbeslut mot kvinnor gällande rattfylleri minskade med 495 beslut, eller 58 procent, och lagföringsbeslut mot män gällande rattfylleri minskade med 4 070 beslut, eller 62 procent, jämfört med 2011.

För antalet beslut gällande rattfylleri under påverkan av narkotika var utvecklingen den motsatta; dessa beslut har ökat med 1 490 beslut, eller 271 procent, under den senaste tioårsperioden. Beslut mot kvinnor ökade med 157 beslut, eller 249 procent, och beslut mot män ökade med 1 340 beslut, eller 276 procent, jämfört med 2011.

Grovt rattfylleri som huvudbrott har minskat med 1 450 beslut, eller 33 procent, jämfört med 2011. Lagföringsbeslut mot kvinnor och mot män minskade under samma period med 41 respektive 1 410 beslut, eller 8 respektive 36 procent.

Ny promillegränser

Promillegränserna för rattfylleri och grovt rattfylleri har förändrats över tid. Gränsen för rattfylleri av normalgraden är 0,2 promille alkohol i blodet. För det kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. För grovt rattfylleri är gränsen minst 1,0 promille alkohol i blodet och man kan dömas till högst 2 års fängelse.

Den 1 juni 2010 skärptes reglerna för fylleri på sjön för vissa typer av båtar. Den lägre promillegränsen är nu 0,2 promille alkohol i blodet för sjöfylleri och 1,0 promille för grovt sjöfylleri, alltså samma gränser som för trafik på land. Reglerna gäller endast för båtar som är längre än 10 meter eller snabbare än 15 knop.  

Lagförda för rattfylleri – könsfördelning

Antal lagföringsbeslut med rattfylleri (exkl. grov) som huvudbrott, totalt och efter kön. Källa: Personer lagförda för brott

Trafikbrott bland unga

Självrapporterad delaktighet bland elever i årskurs 9. Andel (%) elever som kört bil eller mc utan körkortstillstånd under de senaste tolv månaderna, uppdelat på tjejer och killar. Källa: Skolundersökningen om brott 2021.

Skolundersökningen om brott 2021 visar att drygt 20 procent av tjejerna och drygt 26 procent av killarna uppger att de har kört bil eller mc utan körkortstillstånd. Här bör noteras att de medverkande eleverna är 15–16 år, vilket innebär att ingen elev i undersökningen har körkort för vare sig personbil eller motorcykel. Det är dock möjligt att elever även tänker på EU-mopeder när de besvarar frågan, eller att de övningskört med någon vuxen utan att inneha körkortstillstånd.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper