Formulera medborgarlöften

Medborgarlöftena tar upp åtgärder som ligger nära medborgarnas vardag och som passar att kommunicera. Medborgarlöftet är på så vis samverkans­överenskommelsens publika och kommunikativa del.

Ett medborgarlöfte kan utformas på olika sätt, beroende på viket syfte och mål man har med det brottsförebyggande arbetet. Det är därför viktigt att veta varför man vill avge löften och vad man avser att uppnå med de åtgärder man har lovat att genomföra.

Det finns vinster med att rikta in arbetet med medborgarlöften på områden där medborgarna har låg grad av involvering i samhället. Medborgarlöftena för polis och kommun närmare dem som bor och verkar i områdena och tydliggör behovet av samverkan, möjliggör dialog samt förstärker förtroendet för polis och kommun.

Medborgarlöftet bör planeras ur ett jämställdhets- och demokratiperspektiv. Generellt är kvinnor otryggare än män, och vissa brottstyper drabbar kvinnor mer än män. Detta förhållande bör särskilt uppmärksammas vid val av vilka åtgärder man väljer att kommunicera via medborgarlöften.

Medarbetardialog, medborgardialog och kommunikation är centrala delar i framtagandet av löften. Tanken är att medarbetare och medborgare får möjlighet till insyn i och inflytande på det lokala arbetet. Detta ger förutsättningar för ökat engagemang, förtroende och nöjdhet med polisens och kommunens arbete.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Ett medborgarlöfte är ett åtagande gentemot medborgarna som polis och kommun gör i samverkan, gärna även med andra samverkansparter.

Syftet med medborgarlöften är att

 • skapa och ta tillvara engagemang i lokalsamhället
 • föra dialog om brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter
 • öka förtroendet för parternas arbete
 • stärka parternas lokala närvaro och tillgänglighet.

Medborgarlöftet kan innehålla

 • Inledning som beskriver syftet med löftet.
 • En beskrivning av lägesbilden och fokusområdet, och hur de tagits fram.
 • Vilka åtgärder som ska genomföras och under vilken tidsperiod.
 • Vilka effekter som eftersträvas.
 • Hur arbetet fortgår, hur effekterna ska följas upp och hur de ska kommuniceras till dem som bor och verkar i området.
 • Underskrift av chefen för lokalpolisområdet och kommunens representant samt eventuellt andra aktörer.

Metodstöd

Ta hjälp av polisens metod­stöd för medborgarlöften. Där finns också mallar för löftena.

Intervju

Greta Berg (SKR) om medborgarlöften

Greta Berg, expert från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) berättar om hur medborgarlöften kan göra det brottsförebyggande arbetet mer effektivt. Intervjun spelades in under Brås konferens Råd för framtiden 2019.

Stöd för framtagandet av medborgarlöften

 • Hur har medborgarna involverats i arbetet med medborgarlöftena?
 • Utgår medborgarlöftena från kunskap framtagen från medarbetar- och medborgardialoger?
 • Utgår medborgarlöftena från samverkansöverenskommelsen?
 • Har medborgarlöftena tagits fram utifrån en gemensam lägesbild, orsaksanalys och åtgärdsplanering?
 • Har medborgarlöftena kommunicerats utifrån målgruppens behov?

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan