Polisens arbete med medborgarlöften

Fallstudier från fyra områden i Sverige

Den här rapporten är en utvärdering av polisens arbete med medborgarlöften i fyra utvalda områden.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I samband med att polisen ombildades till en Polismyndighet, beslutades att polisen skulle börja arbeta med medborgarlöften för att komma närmare medborgarna. Modellen innebär att polisen i högre utsträckning än tidigare engagerar och involverar medborgares, medarbetares och andra samhällsaktörers upplevelser, erfarenheter och kunskaper i sin verksamhet och i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Förhoppningen är att arbetet ska leda till en ökad känsla av delaktighet bland medborgare, ett ökat förtroende för polisen, en ökad trygghet och att fler brott förebyggs.

Den här rapporten är en utvärdering av polisens arbete med medborgarlöften i fyra utvalda områden. Brottsförebyggande rådet (Brå) har studerat hur arbetet fungerat i praktiken i dessa områden och undersökt om arbetet har lett till några förändringar i riktning mot de uppsatta målen med medborgarlöftena. I rapporten presenteras även förslag på hur arbetet kan utvecklas och förbättras i framtiden.

Rapporten vänder sig i första hand till Polismyndigheten, men även till andra aktörer som arbetar med medborgarlöften och med lokalt brottsförebyggande arbete.

Fakta om publikationen

ISBN: 978-91-88599-04-9
URN:NBN:SE:BRA-792

© Brottsförebyggande rådet 2018
Författare: Anna Horgby, Jon Lundgren, Emma Patel och Emy Bäcklin

Kundkorg

Summa: