Följ upp om åtagandena har genomförts

Syftet med en produktionsuppföljning är att ta reda på om parterna har genomfört de åtgärder som de åtagit sig. Vilka delar kunde genomföras som planerat och vilka delar fick ändras, på vilket sätt och varför?

Till exempel kan man kontrollera om antalet planerade krogtillsyner har genomförts. Att följa upp produktionsmål är den enklaste uppföljningen, men kräver ändå att det finns en plan för uppföljningen och att genomförandet löpande har dokumenterats exempelvis från arbetsgrupperna.

Många gånger är det flera olika personer som ska genomföra en åtgärd. En löpande produktionsuppföljning är ett sätt att skapa stringens i arbetet och se till att alla moment i en åtgärd genomförs.

Exempel

De grupper som genomför nattvandringar bör löpande återkoppla om hur många som var med på vandringen, var man vandrade, hur många ungdomar man pratade med, hur länge vandringen pågick, vilka iakttagelser som gjordes och om de rapporterades till polisen. Uppföljningen av hela åtgärden nattvandring omfattar mer information än det ovannämnda. Den innehåller också uppföljning av processen om hur föräldrar kallats till nattvandring, hur planeringen sett ut och vad man vill uppnå med nattvandringen. Man kan dessutom uppskatta effekten genom att jämföra situationen före och efter eller genom att jämföra området med ett område med liknande problem där nattvandring inte ägt rum.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Glöm inte att dokumentera löpande

Det är lätt att man nöjer sig med att konstatera att en åtgärd har gett goda resultat. Men för att kunna dra slutsatser för det fortsatta arbetet behöver man veta vilka delar i arbetet det var som fungerade. Berodde det exempelvis på att rätt funktioner var engagerad eller berodde det på att åtgärderna genomfördes under en viss tid på dygnet? För att undersöka det behövs en dokumentation av genomförandet – från valet av åtgärder till vilka mål man vill uppnå och hur man praktiskt arbetat för att nå dit.

Ett sätt att underlätta den löpande dokumentationen är att ta fram enkla snabbrapporter. Exempelvis användes snabbrapporten till höger av polisen när den s.k. Kronobergsmodellen utvärderades.

Glöm inte att dokumentera löpande

Det är lätt att man nöjer sig med att konstatera att en åtgärd har gett goda resultat. Men för att kunna dra slutsatser för det fortsatta arbetet behöver man veta vilka delar i arbetet det var som fungerade. Berodde det exempelvis på att rätt funktioner var engagerad eller berodde det på att åtgärderna genomfördes under en viss tid på dygnet? För att undersöka det behövs en dokumentation av genomförandet – från valet av åtgärder till vilka mål man vill uppnå och hur man praktiskt arbetat för att nå dit.

Ett sätt att underlätta den löpande dokumentationen är att ta fram enkla snabbrapporter. Exempelvis användes snabbrapporten nedan av polisen när den s.k. Kronobergsmodellen utvärderades.

Exempel på snabbrapport som användes i utvärdering av Kronobergsmodellen.

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan