Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2013


Behandling av personuppgifter i Skatteverkets verksamhet med brottsutredningar Pdf, 231 kB.
2013-12-16
Diarienummer: 0361/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Vem ska göra vad? – Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda Pdf, 24 kB.
(Ds 2013:64)
2013-12-12
Diarienummer: 0367/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Kvinnor och barn i rättens gränsland Pdf, 26 kB.
(SOU 2012:45)
2013-12-11
Diarienummer: 0277/13
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Friskolorna i samhället Pdf, 72 kB.
(SOU 2013:56)
2013-12-02
Diarienummer: 0270/13
Departement/myndighet: Socialdepartementet


En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak Pdf, 253 kB.
(SOU 2013:50)
2013-12-01
Diarienummer: 0271/13
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Skärpt straff för mord Pdf, 96 kB.
(Ds 2013:55)
2013-11-28
Diarienummer: 0281/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet Pdf, 171 kB.
(SOU 2013:62)
2013-11-22
Diarienummer: 0327/13
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Komplettering av penningtvättsutredningens förslag – en ny möjlighet att säkra egendom Pdf, 59 kB.

2013-11-13
Diarienummer: 0355/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


ILO-s rapport IV (1) Strengthening action to end forced labour Pdf, 12 kB.

2013-10-28
Diarienummer: 0318/13
Departement/myndighet: Regeringskansliet


Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer Pdf, 89 kB.
(Ds 2013:47).
2013-10-04
Diarienummer: 0234/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Tillsyn över polisen Pdf, 296 kB.
(SOU 2013:42)
2013-09-26
Diarienummer: 0223/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande Pdf, 295 kB.
(Ds 2013:30)
2013-09-26
Diarienummer: 0238/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Brottsoffermyndighetens skadeståndsrättsliga bedömningar Pdf, 22 kB.

2013-09-20
Diarienummer: 0251/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet Pdf, 269 kB. (SOU 2013:39)
2013-09-20
Diarienummer: 0235/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Straffansvar för eftersupning – om användning av alkohol och andra berusande medel efter färd Pdf, 60 kB. (Ds 2013:28)
2013-09-11
Diarienummer: 0230/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken Pdf, 66 kB.
(DS 2013:37)
2013-07-12
Diarienummer:0216/13
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Skärpningar i vapenlagstiftningen (SOU 2013:7) och Avlyssning mot grova vapenbrott? Pdf, 91 kB.
(SOU 2012:85)
2013-07-08
Diarienummer:0229/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ersättning för polisbevakning Pdf, 22 kB.
(Ds 2013:24)
2013-06-19
Diarienummer: 0176/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ungdomar utanför gymnasieskolan — ett förtydligat ansvar för stat och kommun Pdf, 60 kB.
(SOU 2012:13)
2013-06-13
Diarienummer: 0115/13
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning Pdf, 10 kB.

2013-06-13
Diarienummer: 0185/13
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Domstolsdatalag Pdf, 90 kB.
(DS 2013:10)
2013-06-05
Diarienummer: 0082/105
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Främlingsfienden inom oss Pdf, 20 kB.
(SOU 2012:74)
2013-06-03
Diarienummer: 0103/13
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Överskottsinformation vid direktåtkomst Pdf, 11 kB.
(SOU 2012:90)
2013-05-08
Diarienummer: 0082/13
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


En modernare rättegång II — en uppföljning Pdf, 61 kB.
(SOU 2012:93)
2013-05-08
Diarienummer: 0077/13
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning Pdf, 97 kB.
(SOU 2012:76)
2013-05-02
Diarienummer:0054/13
Departement/myndighet:  Utbildningsdepartementet


Näringsförbud — tillsyn och effektivitet Pdf, 61 kB.
(SOU 2012:84)
2013-04-15
Diarienummer:0023/13
Departement/myndighet:  Näringsdepartementet


Vad är officiell statistik — En översyn av statistiksystemet och SCB Pdf, 86 kB.
(SOU 2012:83)
2013-03-27
Diarienummer:D1.1-0481/2012
Departement/myndighet:  Finansdepartementet


Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag Pdf, 14 kB.
(Ds 2012:54)
2013-03-15
Diarienummer:0074/13
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


En tydligare organisation för Säkerhetspolisen Pdf, 161 kB.
(SOU 2012:77) och En sammanhållen svensk polis — följdändringar i författningar Pdf, 161 kB.(SOU 2012:78)
2013-03-15
Diarienummer:D 1.1-2012/0445
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel Pdf, 11 kB.

2013-02-26
Diarienummer:1.7.1-0065/13
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt vissa frågor om kontaktförbud avseende gemensam bostad Pdf, 11 kB.
(Ds 2012:52)
2013-02-26
Diarienummer:D 1.1-0424/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Förverkande av fordon vid trafikbrott Pdf, 84 kB.
(Ds 2012:42)
2013-02-15
Diarienummer:D 1.1-0404/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott Pdf, 16 kB.
(Ds 2012:47)
2013-02-01
Diarienummer: D1.1-0397/2012
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Statligt stöd vid korttidsarbete — en ny åtgärd vid djupa kriser Pdf, 79 kB.
(Ds 2012:59)
2013-01-30
Diarienummer: D1.1-0450/2012
Departement/myndighet: Finansdepartementet