kortanalys

I rikare stadsdelar i Stockholm misstänks ungdomar mer sällan för narkotikabruk än i områden med lägre medelinkomst, trots att de rapporterar högre narkotikakonsumtion. Det är också sex gånger vanligare att pojkar misstänks för eget bruk av narkotika jämfört med flickor, fast den självrapporterade konsumtionen inte skiljer sig så mycket åt. I den här kortanalysen jämförs ungdomar i Stockholm som misstänkts för eget bruk med ungdomar som i självdeklarationsundersökningar uppgett bruk av narkotika.

Ungdomar och brott

Här hittar du ett urval rapporter och kortanalyser med anknytning till ungdomar och barn som både förövare och offer.

undersökning

Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio. Syftet med undersökningen är att få bättre kunskap om hur vanligt det är att ungdomar uppger att de deltagit i brott eller andra riskbeteenden, samt hur vanligt det är att de utsatts för vissa typer av brott.

kortanalys

Nästan var femte ung person (18 %) i åldern 16-24 år, uppger att de någon gång varit utsatta för systematiska kränkningar och förödmjukelser, försök till inskränkningar i friheten, hot, trakasserier, misshandel eller sexualbrott av en nuvarande eller tidigare partner. De flesta har utsatts för både fysiskt och psykiskt våld, men det är få som anmäler.

Rapport

Majoriteten av personerna som utsatts för personrån är män och utsattheten är större bland yngre personer. Brås studie om personrån berättar om vilka som utsätts, om brotten samt om riskfaktorer för rån bland unga. Studien visar bland annat att:

  • Gärningspersonerna är ofta unga, flera och okända
  • Vapen och tillhyggen förekommer men oftast som hot
  • De allra flesta rånen sker på allmänna platser
  • Andelen utsatta personer är dubbelt så stor bland boende i storstad än bland boende i mindre städer eller landsbygd
  • Över hälften av de rånade ger uttryck för oro för att utsättas för våldsbrott

kortanalys

Den här kortanalysen beskriver och analyserar utvecklingen av sluten ungdomsvård under åren 1999–2014.

Från att sluten ungdomsvård infördes 1999 och fram till 2004 ökade antalet domar. Men sedan dess har sluten ungdomsvård minskat i två etapper. Först minskade antalet domar mellan 2004 och 2006. Efter en period av stabilitet minskade antalet domar sedan igen 2009–2013 till en historiskt låg nivå.

Statistik

Skolundersökningen om brott 2017 visar att drygt hälften (51 procent) av eleverna i årskurs nio uppger att de utsatts för stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna. Källa: Skolundersökningen om brott

Lagföring

I Sverige, liksom i många andra länder, behandlas unga personer mildare ur ett straffrättsligt perspektiv. Påföljds­systemet och bestämmelserna om ungas särbehandling inom rättsväsendet är dock föränderliga och det är därför viktigt att följa upp och beskriva utvecklingen av rätts­väsendets ingripanden mot unga. I denna kortanalys görs en översiktlig beskrivning av lag­föringar mot pojkar och flickor, från perioden 2001–2016.

Utvärdering

Ensamstående mammor drabbas hårdast av reformen om skärpt skadeståndsansvar för föräldrar till barn som döms för brott. Det finns heller inget stöd för att reformen minskat ungdomsbrottsligheten. Det visar rapporten Föräldrars skadeståndsansvar för barnens brott (2017) som är en utvärdering av 2010 års reform. En stor del av de domare och åklagare som medverkat i studien är negativa eller mycket negativa till reformen. Främst anses reformen vara missriktad och den uppges orsaka stora praktiska problem för rättsväsendet utan att uppfylla sitt syfte.

Utvärdering

År 2010 infördes ett antal ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Detta för att polisen i större utsträckning och mer effektivt skulle utred brott begångna av barn under 15 år, trots att barnen inte är straffmyndiga. Brå har utvärderat effekten av dessa lagändringar.